MultiPurpose Journal of Global Science

Aktuálne číslo

JOGSC 2020 - VOLUME 5 SPECIAL ISSUE

Analytical view of factors affecting retention of talented employees

Abstrakt:Talent management is now in the forefront due to the fact that human resources, as bearers of knowledge and innovation, represent an irreplaceable business factor and a significant competitive advantage. The paper deals with the topic of talent management, while special attention is being paid to the problem of retention of talented employees. The paper describes important factors that are necessary for the effective implementation of talent management, because these create the conditions for the development and proper use of talented employees, help build a sense of loyalty, and thus reduce the risk of talented employees leaving.

Čítať viac

Analýza angažovanosti vybraných typov publikovaného obsahu na Facebooku ako súčasti e-marketingu vo vybranom segmente

Abstrakt:Zámerom nášho skúmania bolo lepšie poznať potenciu rôznych typov obsahu na vybrané indikátory angažovanosti používateľov so značkami na Facebooku. Tento aspekt je pre oblasť ebusiness a ecommerce veľmi vitálny. Skúmali sme vzorku 20 globálnych leteckých spoločností, ktoré majú oficiálne účty na tejto platforme. Časový horizont zberu dát bol interval dvanástich mesiacov roka 2018, vďaka čomu sme mohli pracovať s dátami z 4858 publikovaných postov. Cieľom bolo analyzovať a identifikovať vzťahy vybraných indikátorov angažovanosti a typmi pridávaného obsahu. Zistili sme dominanciu konkrétnych typov, ktoré najviac podnietili tieto metriky a najmä to za pomoci štatistických metód Kruskal.Wallis H test a Dunn test. Výstupy poukazujú na viaceré možností budúceho výskumu v tejto oblasti a špecifikujú aj možné teoretické a manažérskej implikácie.

Čítať viac

Citlivosť cestovného ruchu v čase koronakrízy

Abstrakt:Fenomén cestovného ruchu sa v súčasnej dobe spája s mnohými pozitívnymi účinkami na ľudskú spoločnosť, hlavne vzhľadom k jeho charakteristike ako prierezovému odvetviu národného hospodárstva. Cestovný ruch je považovaný za najväčší sektor služieb, vedie k mnohým sociálnym a ekonomickým zmenám, pretože komplexne zasahuje do všetkých zložiek makroprostredia, ktoré významne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. V súčasnosti vidíme, že odvetvie cestovného ruchu dokáže veľmi citlivo reagovať na výkyvy národných ekonomík, politický vývoj, či bezpečnosť. Pandémia koronakrízy poukazuje na fakt, že cestovný ruch pozitívne ovplyvňuje ekonomický vývoj, znižuje nezamestnanosť, či zvyšujúci konkurencieschopnosť ekonomík, ale len v období hospodárskeho rastu. Výkyvy ekonomík, spôsobené koronavírusom Covid-19, upriamujú pozornosť na globalizáciu a jej dopady. Vo veľkej miere boli postihnuté viaceré odvetvia ekonomík, no zvlášť bol ohrozený sektor cestovného ruchu, nielen na Slovensku ale aj v Európe. Táto skutočnosť upriamuje pozornosť na nutnosť zmien v štruktúre národného hospodárstva.

Čítať viac

Kompenzácia uhlíkovej stopy a letecká doprava

Abstrakt:Letecká doprava je rýchlo meniacim sa odvetvím, ktoré neustále expanduje a posúva svoje hranice, a aj napriek nepriaznivej momentálnej situácii, ktorá je spôsobená koronavírusovou pandémiou má stále svoje významné miesto na trhu. Produktom leteckej dopravy je lietanie, resp. poskytovanie letových služieb, ktoré sa dá považovať sa modernú výhodu dnešných dní, najmä vďaka prekonávaniu rýchlostí za krátky čas, ale stále existujú určité nedostatky, ktoré je potrebné v leteckej doprave eliminovať. Medzi tie nepochybne patrí záťaž na životné prostredie a pridružené problémy, ktoré stouto záťažou priamo alebo nepriamo súvisia. Vzhľadom na súčasný trend, myslieť a žiť proekologicky je nevyhnutné zabezpečiť aby aj oblasť leteckej dopravy dbala na nové zásady a využívala nové možnosti, ktoré sú v tejto oblasti ponúkané. Nejde iba o celkový koncept týkajúci sa zmien, ale aj chuti prispôsobiť sa novej filozofií ekologického cítenia. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností, ako chrániť životné prostredie. Jednou z nich je zaoberať sa novým trendom tzv. carbon offsetingom alebo kompenzáciou uhlíkovej stopy.

Čítať viac

Meteorologické družice ako zdroj informácií pri zabezpečení predpovedí počasia

Abstrakt:Článok sa zaoberá meteorologickými satelitmi a ich vplyvom na systém predpovedania počasia a celkovú kvalitu života. V úvode autori sumarizujú krátku históriu meteorologických satelitov. V článku je definované základné rozdelenie satelitov podľa ich polohy voči Zemi a pohybu po orbite. Zaoberá sa hlavnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú riadením meteorologických satelitov. V článku sa prezentuje zapojenie meteorologických družíc ako jedného zo zdrojov informácií v rámci zabezpečenia zimnej údržby letísk. Na záver autori prezentujú oblasti, ktorým je potrebné sa v budúcom výskume venovať.

Čítať viac

Neuromarketing: teorie a praxe

Abstrakt:Předkládaný příspěvek se zabývá uceleným výkladem pojmu neuromarketing, disciplíny, jež aplikuje neurovědecké metody k analýze a porozumění lidského chování ve vztahu k trhům a tržním výměnám. Po definicích souvislých pojmů marketing, neurověda a neuroekonomie nabízí různá vymezení samotného neuromarketingu. Dále shrnuje minulý vývoj tohoto odvětví a popisuje techniky neurovědy, jichž neuromarketing využívá (elektroencefalografii, funkční magnetickou rezonanci, biometrické metody a další). Poté se zabývá oborovou teorií, kterou rozděluje dle procesu rozhodování spotřebitele na kapitoly o pozornosti, vědomém a nevědomém rozhodování, emocích, volbě, smyslech, zrcadlových neuronech a značkách. Příspěvek popisuje i využití neuromarketingu, a to pro optimalizaci marketingové komunikace (v reklamách, při použití nových médií a v místě prodeje) a pro lepší poznání potřeb a přání spotřebitele ve výzkumech. Také se zabývá otázkou, je-li neuromarketing z etického pohledu v pořádku.

Čítať viac

Perspektívy vývoja globálneho manažmentu talentov: ako talenty zmenia stratégie riadenia ľudských zdrojov

Abstrakt:Ekonomické usporiadanie, technologický pokrok, globalizácia trhov, meniace sa demografické trendy, nové potreby zákazníkov a zvýšená konkurencia, radikálne menia fungovanie spoločností prakticky v každom priemysle a regióne sveta. Tieto štrukturálne zmeny pretvárajú ponuku aj dopyt po talentoch po celom svete. Na zvládnutie meniaceho sa podnikateľského prostredia, zamestnávatelia požadujú od svojich zamestnancov nové zručnosti, no na strane druhej riešia problémy s nedostatkom talentov. Aby boli organizácie efektívnejšie pri implementácií zmien, budú musieť lídri v oblasti ľudských zdrojov prehodnotiť svoje techniky riadenia talentov a zabezpečiť ich súlad s novými strategickými cieľmi svojich organizácií. Stále viac budú musieť rozvíjať prístupy založené na riadení globálnych talentov. Príspevok poskytuje analyticko-teoretický pohľad na manažment talentov ako súčasti riadenia ľudských zdrojov, poukazuje na aktuálne trendy v skúmanej oblasti a prináša výsledky zo zrealizovaných prieskumov, ktoré zdôrazňujú potrebu talentov, ktoré sú hýbateľom aktuálneho dňa v organizáciách.

Čítať viac

Porovanie dopadu koronavírusu na spoločnosti Boeing a Airbus v sektore obchodnej leteckej dopravy

Abstrakt:Podstata ekonomiky spoločností Boeing a Airbus je založená na rozdielných priemyselných odvetviach a preto je dopad krízy spojenej s koronavírusom COVID-19 u oboch odlišný. Rušenie objednávok nových lietadiel, dopad krízy Boeing 737 MAX, rušenie letov - osobokilometrov ktoré majú splácať lietadlá a ich vývoj, odlišnosť v naplnení prognóz na 20 rokov a prechod na častejšie využitie úzkotrupových lietadiel, to všetko ovplyvnilo výsledný dopad na ekonomiku voči 20-ročným prognózam ako aj prepad voči roku 2019 v následku pandémie COVID-19.

Čítať viac

Ranking výkonnosti startupových ekosystémov v krajinách V4

Abstrakt:Súčasná generácia je charakteristická nástupom znalostnej ekonomiky a informačného veku, čo súvisí s eskalovaním počtu začínajúcich podnikov po celom svete a prispieva tak k vytvoreniu pozitívneho ekosystému pre inovatívnu formu podnikania akou sú startupy. Za účelom udržateľnosti a podpory týchto ekosystémov je ale nutné kontinuálne stimulovať podnikateľské prostredie a kreovať systémy štátnej podpory, ktoré dokážu aktivovať subjekty a jednotlivcov s inovatívnymi nápadmi. Konkrétne európske startupové systémy sú označované ako vyspelé a napredujúce o čom svedčia databázy celosvetových rankingov. Cieľom príspevku je poukázať na význam zakladania analyzovanej inovatívnej formy podnikania akou je startup a porovnať výkonnosť startupových ekosystémov konkrétne v podmienkach V4 krajín.

Čítať viac

Športovo-rekreačné aktivity ako nástroj redukcie stresu u manažéra

Abstrakt:Spoločenské očakávanie, požiadavky, prispôsobovanie sa novým technológiám, nevyhnutnosť, konkurencieschopnosť, vysoká kvalita vytvára „tlak“ na ľudí ako stav – fenomén zlyhania a vytvárania konfliktov. Keďže najväčší tlak v organizácií, podniku či firme pôsobí na manažéra, pretože kombinuje ľudské, fyzické, peňažné i informačné zdroje, dochádza k nadmernému stresu. V našom príspevku sa zaoberáme problematikou odbúravania stresu v práci manažéra a bližšie špecifikujeme vybrané športovo-rekreačné aktivity, ktoré pôsobia na bio-psycho- sociálnu rovnováhu jedinca v modernej dobe.

Čítať viac

Štatistické vyhodnotenie letov na trase Košice – Londýn spoločnosťou Wizz Air tesne pred uzatvorením letiska a zrušením letov v závislosti vývoja pandemickej situácie Covid-19 na Slovensku

Abstrakt:Hlavným cieľom článku je vypracovanie štatistického porovnania letov na trase Košice-Londýn leteckou spoločnosťou Wizz Air tesne pred uzatvorením krajiny vdôsledku vývoja pandemickej situácie Covid-19 a opatreniam ústredného krízového štábu SR. Štatistické vyhodnocovanie sa zameriava na porovnanie prepravených cestujúcich v mesiacoch Január, Február a Marec v roku 2020. Výber mesiacov bol zameraný na časové obdobie tesne pred uzatvorením krajiny, letiska acelkovej leteckej prevádzky. Pandémia Covid-19 zasiahla celý svet a v značnom množstve bolo a je zasiahnuté celé letectvo. Hlavné faktory ako zatváranie hraníc, zakázanie komerčných letov a uzatváranie letísk na niekoľko mesiacov malo devastačný dopad na rozbehnutý letecký priemysel a na celkové letectvo.

Čítať viac

Verejného obstarávanie v zdravotníckych zariadeniach

Abstrakt:Článok pojednáva o problematike verejného obstarávania v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Vzhľadom k nízkej informovanosti a nie veľmi vhodnému personálnemu zabezpečeniu, nastáva veľa problémov pri riešení a zadávaní zákazok pre verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je definované ako získavanie zdrojov od externých dodávateľov. V tomto zmysle sú činnosti obstarávania veľmi dôležité pre všetky organizačné jednotky od domácností po firmy, organizácie a vládu.

Čítať viac

Vnímanie jednotlivých foriem reklamy spotrebiteľmi

Abstrakt:V dnešnej dobe, ak chce firma uspieť v tvrdom konkurenčnom prostredí, musí zvažovať všetky možnosti, ktorými by sa mohla zviditeľniť. Jednou z takýchto možností je aj reklama, ktorej foriem je pomerne veľa. Naším cieľom bolo preto preskúmať, aký je na Slovensku postoj spotrebiteľov k jednotlivým formám reklamy. V článku okrem modernejších foriem reklamy v online prostredí, sú pre získanie celkového obrazu o vnímaní reklamy spotrebiteľmi zahrnuté aj tradičnejšie formy reklamy využívané firmami na Slovensku. Pre firmy je dôležité, aby v závislosti od typu produktu a jeho cieľovej skupiny na svoje zviditeľnenie využili správnu formu alebo kombináciu foriem reklamy.

Čítať viac

Vnímanie influencer marketingu ako efektívneho e-biznis nástroja na podporu marketingových aktivít spoločností

Abstrakt:Influencer marketing je na vzostupe a stále viac značiek sa snaží o nadviazanie spolupráce s influencermi za účelom dosiahnutia nejakých podnikateľských cieľov fokusovaných do veľkej miery najmä na e-commerce. V tejto štúdii analyzujeme influencer marketing v perspektíve jeho efektivity ako marketingového kanála podporujúceho e-biznisové ciele a snažíme sa identifikovať rozdiely vo vnímaní tejto skutočnosti podľa pohlavia respondentov a ich vekovej generácie. Je tu snaha poukázať na potenciálne najvhodnejší segment pre marketingové zdelenia skrz influencer marketing. Naša štúdia je kvantitatívneho charakteru a pracuje s bázou 709 respondentov z vybraných regiónov strednej a východnej Európy. Na analýzu sme využili Mann-Whitney U test, Wilcoxon W test a chí kvadrát. Zber dát bol vedený prostredníctvom online dotazníka a prebiehal v období druhého kvartálu roku 2020. Výsledky poukázal na existenciu štatisticky významných rozdielov ako v prípade pohlavia respondentov tak aj v prípade ich vekovej generácie. Identifikovali sme najvhodnejší segment pre influencer marketing v daných dimenziách nášho výskumu a porovnali naše zistenia s vybranými existujúcimi štúdiami danej oblasti. V závere sme poukázali aj na limitácie štúdie a jej potenciálne budúce smerovanie. Praktické implikácie plynúce z výsledkov štúdie ležia najmä v lepších informáciách pre marketingových manažérov, ktorí sa rozhodnú pre implemetnáciu influencerov do svojho marketingového mixu a budú tak schopní lepšie alokovať ľudské, časové a finančné zdroje pre tento účel.

Čítať viac

Vliv celosvětové pandemie onemocnění COVID 19 na nerovnosti v platovém odměňování mužů a žen ve vzdělávacím sektoru Slovenska

Abstrakt:Předkládaný příspěvek se zabývá identifikací rozdílu v odměňování ve veřejném i soukromém vzdělávacím sektoru Slovenska mezi ženami a muži jakožto indikátorem genderové nerovnosti na trhu práce a hledá jeho determinanty a to s důrazem na zkoumání tohoto rozdílu v období celosvětové pandemie onemocněním COVID 19 a s tím souvisejícího vyhlášení nouzového stavu na Slovensku. Tento rozdíl je na Slovensku dlouhodobě jeden z nejvyšších ze zemí Evropské unie. Ženy si tak na Slovensku průměrně vydělají skoro o 22 % méně než muži. To má za následek vyšší ohrožení chudobou a nižší důchody. Pracovní sektory, kde převažují ženy, jsou považovány za méně prestižní a jsou v nich nižší mzdy. Kariérní postup je ženám ztěžován genderovými předsudky a kariérními přestávkami kvůli mateřství, ženy jsou také více zatížené péčí o domácnost a o děti. Za použití sekundární analýzy dat je v této práci zjišťováno postavení žen na trhu práce a regresní analýzou jsou zkoumány faktory ovlivňující GPG (gender pay gap). Rozhodným obdobím pro zkoumání je období březen – květen 2020, kdy byl na Slovensku vyhlášen nouzový stav bezesporu ovlivňující každý sektor slovenského národního hospodářství. Výsledky ukazují, že rozdíl v odměňování žen a mužů je ovlivněn počtem odpracovaných hodin, věkem a vzděláním. Také se ale ukázalo, že vliv vzdělání nevysvětluje genderový rozdíl v odměňování a u vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen je rozdíl vyšší než u mužů a žen se středoškolským vzděláním. U předpokládaných determinantů zatíženost domácími pracemi a velikost města se přímý vliv na výši mzdy neprokázal.

Čítať viac

Vplyv pandémie Covid-19 na cenotvorbu v leteckej doprave

Abstrakt:Pandémia Covid-19 ovplyvnila celý svet a tiež letecký priemysel. Na niekoľko týždňov bola prerušená letecká doprava. Obnovenie letovej prevádzky sprevádzalo množstvo hygienických opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vyššie uvedeného vírusu. Šíreniu vírusu môžeme zabrániť aj znížením počtu cestujúcich na palube lietadla. Toto obmedzenie má však priamy vplyv na faktor vyťaženia a teda na ziskovosť leteckej spoločnosti. V tomto článku sme sa zamerali na prepočet rôznych scenárov pokiaľ ide o súčasné obmedzenie počtu cestujúcich na palube lietadla a vypočítali sme zmenu cien leteckej dopravy s ohľadom na náklady a tieto obmedzenia. Jednotlivé scenáre buď kopírujú obmedzenie počtu cestujúcich na palube a teda cena je priamo úmerná tomuto zníženiu alebo jednotlivé scenáre fungujú s obmedzeným počtom cestujúcich na palube ale cena za dopravu sa inverzne zvyšuje tak, že letecký dopravca pokrýva náklady na let. Výsledky týchto výpočtov ukazujú rozpätie medzi cenami v rôznych scenároch. V člnku taktiež navrhujeme najlepší možný scenár pre výpočet ceny letenky.

Čítať viac

Zakladené princípy verejného obstarávania

Abstrakt:Príspevok pojednáva o problematike verejného obstarávania z pohľadu hlavných princípov. V rámci teoretickej rešerše sme sa zamerali na hlavné aspekty verejného obstarávania, ktoré môžu signifikantne napomôcť pri ich dodržiavaní objektívnemu a pozitívnemu výsledku.

Čítať viac