JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív čísla

JOGSC 2017 - VOLUME 2 ISSUE 1

Analytický pohľad na vývoj startupového ekosystému ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky

Abstrakt: Začínajúce podnikanie a neustály rozvoj nových technológií, inovácií na Slovensku sa v poslednom čase častejšie spája s pojmom startup. Púta pozornosť nielen médií, štátu, finančných či nefinančných subjektov, no predovšetkým mladých perspektívnych ľudí hľadajúcich alternatívu oproti klasickému zamestnaniu sa vuž zabehnutom podniku. Okrem prínosu startupov vo forme inovácií prepojených s ich využitím v podnikateľskej praxi, podporujú vznik nových pracovných miest, rozvíjajú poznatkovú ekonomiku a nepochybne prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti krajín. Z toho dôvodu je nutné zabezpečiť predovšetkým vhodné podmienky a prostredie na ich kontinuálny rast apodporu. Startupy patria do skupiny malých astredných podnikov, ktoré tvoria základ ekonomiky Slovenska a ich počet neustále narastá. V príspevku sa venujeme analýze vývoja aktuálneho stavu slovenského startupového ekosystému počas rokov 2014 a 2016 avyužitia jeho potenciálu prispievajúceho k zvyšovaniu konkurencieschopnosti krajiny spracovaním sekundárnych údajov dostupných z ročných prieskumov poradenskej spoločnosti KPMG (The Startup Survey).

Čítať viac

Analýza finančnej podpory Slovenskej republiky z fondov Európskej únie

Abstrakt: Európska únia je nielen zoskupením národných štátov, svoju úlohu v procese európskej integrácie majú i jednotlivé regióny členských krajín. V súvislosti s tým vznikla politika hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorá sa zameriava na vyrovnávanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Cieľom príspevku je popísať vývoj politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti, následne uviesť prehľad operačných programov pre programové obdobie 2007 – 2013 a 2014 – 2020. V závere príspevku je uvedené skutočné čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

Čítať viac

Analýza vplyvu packagingu na zlepšovanie predaja produktov

Abstrakt: Tento príspevok zisťuje vplyv obalu produktov na nákupné správanie spotrebiteľov. V prvej časti sa venuje teoretickému spracovaniu danej problematiky. Následne prezentujeme hodnotenia výsledkov dotazníkového prieskumu vykonaného v danej oblasti. Pomocou dotazníkového prieskumu sme zisťovali význam obalu produktu, požiadavky na vylepšenie obalov spotrebiteľmi. Na základe prezentovaných zistení príspevok uvádza aj zhodnotenie a návrhy a odporúčania pre danú oblasť.

Čítať viac

Analýza vybraných problémov bankového systému eurozóny

Abstrakt: Bankový systém eurozóny v období globalizácie,vznikajúcich a prebiehajúcich finančných a hospodárskych kríz je silne prepojený, čo môže viesť aj k jednoduchému prelievaniu problémov z jednej finančnej inštitúcie do ďalšej. Insolvencia jednej banky okamžite vzbudzuje nedôveru voči všetkým bankám na domácom aj európskom bankovom trhu, pričom likvidita na finančnom trhu sa neustále znižuje a počet nesplácaných úverov rastie. Tento problém sa usiluje už niekoľko rokov riešiť vedenie ECB kvantitatívnym uvoľňovaním. Problematická je aj skutočnosť, že ak začnú problémy v jednej konkrétnej banke, hrozí reťazová reakcia a problémy sa rýchlo prenášajú na ďalšie banky doma, aj v zahraničí. Výsledkom tohto nekontrolovateľného procesu by mohlo nastať ochromenie celého bankového systému nielen v problémových krajinách ako sú Grécko, Taliansko, či Španielsko, no nemuseli by to ustáť ani banky v ďalších členských krajinách eurozóny či EÚ. Rizikom je najmä fakt, že časť podielov na akciách a dlhopisoch problémových bánk majú vo svojich portfóliách aj ďalšie banky z danej krajiny alebo banky z iných členských štátov eurozóny a EÚ. Niektorí odborníci a analytici preto varujú pred situáciou, že ak nebudú zachránené problémové banky hrozí, že so sebou do problémov stiahnu aj relatívne zdravé banky.

Čítať viac

Behaviorální kompetence projektových manažerů: nezbytnost či chiméra?

Abstrakt: Projektové řízení je disciplína, která v České republice zažívá svůj boom až v posledním desetiletí. Je však velmi aktuální s ohledem na skutečnost, kolik různých projektů se denně na celém světě realizuje, jeho důležitost se zvyšuje, považuje se za směsici vědy a umění. Jeho důležitou součástí je projektový manažer, který je zodpovědný nejen za splnění cíle projektu, ale je klíčovou osobou po dobu jeho celého životního cyklu. Konkrétní znalosti manažera závisí na zadání projektu. Existuje ovšem znalostní základ, který lze aplikovat na všechny projekty. K osobě projektového manažera se tedy vážou jeho kompetence. Předkládaný příspěvek cílí k analýze behaviorálních kompetencí manažera vzdělávacích projektů. Vzdělávacím sektorem jsou myšleny především české veřejné i soukromé vysoké školy a vzdělávací instituce a agentury, které poskytují kurzy s možností vzdělávání pro firmy i jednotlivce. Metodika vědeckých prací je členěna do pěti kroků. Prvním z nich je určení cíle výzkumu, následuje provedení kritické literární rešerše a definování hypotéz. Třetím krokem je výběr vhodných metod a získání dat prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Ve čtvrtém kroku jsou zpracována data pomocí matematicko-statistických metod. Poslední krok je zaměřen na ověření hypotéz, interpretujeme výsledky a dochází ke kontrole naplnění cíle.

Čítať viac

Cena a kvalita v procese nákupu

Abstrakt: Cena a kvalita sú faktory, ktoré najvýraznejším spôsobom ovplyvňujú nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov v rámci nákupného procesu. Súčasný trh je presýtený konkurenciou v každej oblasti, či už ide o produkty alebo služby a cena je silným nástrojom na prilákanie nového, ako aj udržanie stáleho spotrebiteľa. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky ceny a cenovej politiky, ako aj analýza vplyvu cenovej politiky a kvality produktov na nákupné rozhodovanie a nákupné správanie spotrebiteľov v rámci nákupného procesu.

Čítať viac

Dôležitosť podpory podnikania v kreatívnom priemysle

Abstrakt: Príspevok vysvetľuje hlavné dôvody prečo je dôležité vyvinúť iniciatívy na podporu podnikania v kreatívnom priemysle. Vzhľadom na zmeny, ktorými viaceré krajiny prechádzajú v dôsledku hroziacej hospodárskej krízy a prechodu na digitálne technológie, existuje potreba preskúmať, ako možno lepšie vytvoriť podmienky pre podnikanie v kreatívnom priemysle tak, aby bolo možné podporovať podnikanie v tomto priemysle. Kreatívne odvetvia sa odlišujú od ostatných odvetví hlavnou konkurenčnou výhodou týchto odvetví a to je schopnosť kreatívneho myslenia. Kreativita sa v poslednom období stala pojmom, s ktorým sa spájajú rozličné nádeje a očakávania. V hospodárskej oblasti je považovaná za základný predpoklad hospodárskeho rastu. Dôvody vyplývajú z obmedzených surovinových zdrojov, ako aj z konkurenčného tlaku na nové výrobky, zložitejšie technológie, ale aj z potreby dokonalejších služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť bez nových ideí.

Čítať viac

Empirické metódy manažérskeho rozhodovania a ich využitie v praxi manažérov na jednotlivých úrovniach riadenia

Abstrakt: Rozhodovanie a riešenie problémov sú činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít manažéra v rámci procesu riadenia. Manažér tým napĺňa jednu zo svojich rolí, a to rolu rozhodovateľa a riešiteľa problémov. Rozhodovanie je dôležitou súčasťou všetkých procesov v podniku a správne využívanie metód rozhodovania môže rozhodovanie výrazne zjednodušiť, a napomôcť jeho implementácii v podniku. Cieľom príspevku je stručne charakterizovať rozhodovanie a vybrané manažérske metódy rozhodovania, tiež zhodnotiť využívanie empirických metód rozhodovania v praxi manažérov na jednotlivých úrovniach riadenia.

Čítať viac

Komparácia e-marketingovej komunikácie nízkonákladových leteckých spoločností

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je komparácia a charakteristika nástrojov on-line marketingu v sektore nízko- nákladových leteckých spoločností. V empirickej časti práce sa nachádza porovnanie a charakteristika on-line marketingu nízko-nákladových leteckých spoločností Norwegian, EasyJet, WestJet, WizzAir a RyanAir. Práca sa zameriava na hodnotenie a analýzu webových stránok, sociálnych médií a ďalších nástrojov e-marketingu. Súčasťou článku je realizovaný prieskum, ktorý je zameraný na názory a preferencie respondentov vsúvislosti snástrojmi internetového marketingu pri využívaní kanálov marketingovej komunikácie leteckých spoločností. Cieľom výskumu je identifikácia najvýznamnejších marketingových aktivít vybraných leteckých spoločností na internete.

Čítať viac

Online sociálne médiá - aktuálny stav problematiky

Abstrakt: Cieľom článku je popísať súčasný stav problematiky sociálnych sietí ako súčasti sociálnych médií a ich významu z pohľadu marketingovej komunikácie. Predkladaný článok sa v rámci hodnotenia smerovania danej problematiky zameriava taktiež na teoretické východiská problematiky sociálnych médií, ako aj sociálnych sietí. Predkladaný článok zameriava svoju pozornosť na trh sociálnych sietí v globálnom meradle, popisuje aktuálne trendy vo svete sociálnych sietí, ako aj používateľské preferencie aktívnych používateľov sociálnych sietí. Cieľom článku je taktiež zhodnotiť a poukázať na možné budúce smerovanie tejto oblasti marketingu.

Čítať viac

Neuromarketing a jeho etické aspekty v spotrebiteľskom správaní

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť a popísať situáciu v oblasti neuromarketingového výskumu. Príspevok poukazuje na úlohu neuromarketingu v procese pochopenia spotrebiteľského správania. Neuromarketing okrem pozitív prináša aj svoje negatíva, najmä v jeho vnímaní celou spoločnosťou. Príspevok obsahuje analýzu aktuálneho stavu pozitív, negatív i etických otáznikov neuromarketingu vnímaných odbornou i laickou verejnosťou. Príspevok má tiež poukázať na budúci vývoj a využitie neuromarketingu v procese spotrebiteľského správania.

Čítať viac

Sociálne siete a ich dopad na reputáciu vybranej organizácie

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je na základe prieskumu analyzovať spokojnosť respondentov s informáciami uverejňovanými na facebookovej stránke vybranej firmy a následne navrhnúť opatrenia na zlepšenie komunikácie s "followermi" a zvýšenie informovanosti týchto followerov o jednotlivých aktivitách vybranej organizácie. Analýza výsledkov je interpretovaná s využitím štatistického programu Gretl. Pomocou regresnej analýzy a kontingenčnej tabuľky je v tomto programe vykonávaná analýza a overovanie stanovených hypotéz.

Čítať viac

Vnímaný vplyv reklamy na internete na užívateľa z pohľadu vybraných nástrojov online marketingu

Abstrakt: Cieľom štúdie je poukázať na možnosti využitia internetu ako modernej formy marketingovej komunikácie firiem. Článok obsahuje teoretické východiská týkajúce sa tejto problematiky. Následne príspevok obsahuje dotazník, pomocou ktorého sme dosiahli výsledky prieskumnej časti, ktorej cieľom bolo porovnať výkonnosť jednotlivých foriem a nástrojov marketingovej komunikácie firiem v prostredí internetu. V závere nášho prieskumu sme zisťovali vzájomnú závislosť medzi ovplyvniteľnosťou spotrebiteľov reklamou, kontextovou reklamou a firemnými profilmi na sociálnych sieťach. Na základe výsledkov nášho prieskumu sme spracovali jednotlivé odporúčania týkajúce sa efektívnejšieho využívania online marketingových nástrojov. Záver článku poukazuje na dôležitosť využívania nástrojov internetového marketingu.

Čítať viac