JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív čísla

JOGSC 2016 - VOLUME 1 ISSUE 1

Analýza faktorov kvality internetových stránok

Abstrakt: Predkladaná štúdia je zameraná na zistenie užívateľskej skúsenosti pri prehliadaní webových stránok na internete, jednotlivých faktorov, s ktorými sa užívateľ každodenne stretáva. Hlavným cieľom práce je identifikovať najvýznamnejšie atribúty formujúce internetové stránky z pohľadu vnímanej kvality. Práca je členená na dve časti – teoretickú s vymedzením pojmov a poukázaním na postoje autorov danej problematiky, a na časť praktickú s analýzou dotazníkového prieskumu. Prieskum hodnotí akú mieru dôležitosti a významnosti respondenti prikladajú konkrétnym atribútom stránok a aké majú preferencie v súvislosti s využívaním jednotlivých prvkov. V závere je celkové zhodnotenie prieskumu ana základe získaných údajov vychádzajúcich z matematických metód využitých v prieskume, sú v návrhovej časti práce spracované a sformulované konkrétne odporúčania pre prax.

Čítať viac

Analýza marketingových aktivít najväčších značiek na sociálnej sieti Facebook

Abstrakt: Facebook je veľký. Ako najväčšia sociálna sieť na svete má viac ako 1,79 miliardy aktívnych používateľov, 62% z nich sa prihlási do služby každý deň. S tak veľkou používateľskou základňou je ignorovanie Facebooku skutočne veľmi zlou voľbou pre akéhokoľvek marketéra. S takmer stopercentnou pravdepodobnosťou na Facebooku nájdete váš ideálny trh, ak viete ako na to. V tomto článku sme sa zamerali na tie najväčšie značky prezentujúce sa na Facebooku. Tejto analýze predchádza aj prehľad existujúceho výskumu a poznania v tejto problematike. Článok odzrkadľuje stav z prvej polovice roku 2016 a zameriava sa na kľúčové ukazovatele aktivít, ako sú like-y, posty, či používateľská interakcia.

Čítať viac

Analýza nákupného správania na internete v USA

Abstrakt: Cieľom článku je teoretické spracovanie danej problematiky, analýza nákupného správania sa spotrebiteľov v oblasti internetu z hľadiska uplatňovaných marketingových aktivít a skúmanie súvislostí vplyvom vybraných faktorov ovplyvňujúcich nákupné správanie spotrebiteľov na internete. Ďalšia časť štúdie sa zameriava na teoretické východiská v oblasti nákupného správania spotrebiteľa a jeho nových trendov na internete. Analytická časť článku je zameraná na analýzu nakupovania na internete v USA.

Čítať viac

Analýza podpory elektromobility na Slovensku

Abstrakt: V súčasnosti prebieha veľký rozmach zelených technológií v rôznych oblastiach. Jednou z oblastí, kde sa začína implementovať zelená technológia je doprava a automobilový priemysel. Nástup elektromobility vyvoláva v automobilovom priemysle evolučné zmeny, ktoré súvisia s nástupom nových technológií. Význam elektrickej mobility vo svete dlhodobo narastá. Vo viacerých krajinách už boli pripravené alebo sa pripravujú národné politiky zohľadňujúce alternatívne pohony, realizujú sa pilotné projekty a dochádza kintegrácii elektromobility do dopravných systémov. V príspevku sa venujeme analýze súčasného vývoja podpory elektromobility na Slovensku, v Českej republike a vo vybraných krajinách. V Európe medziročne vzrástol predaj elektromobilov o viac ako 18 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 37 664 ks (k 30. 9. 2016). Európskym lídrom v záujme o elektromobily a hybridné automobily je Nórsko, najviac automobilov jazdiacich na zemný a ropný plyn si kupujú ľudia v Taliansku. Na Slovensku je zaregistrovaných celkovo 272 elektromobilov a 570 hybridov (október 2016) a tento počet sa zvýšil o viac ako 100 elektromobilov v dôsledku zavedenia príspevku na podporu elektromobility.

Čítať viac

Analýza štruktúry používateľov sociálnej siete Facebook

Abstrakt: Cieľom článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako nástroja marketingovej komunikácie. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych sietí ako súčasti sociálnych médií a zameriava svoju pozornosť na sociálnu sieť Facebook. Na základe analýz popisuje súčasný stav využívania sociálnej siete Facebook, konkrétne sa článok zameriava na analýzu vývoja počtu aktívnych používateľov, mobilných používateľov ako aj na geografickú štruktúru používateľov tejto sociálnej siete. Ďalším zámerom článku je zhodnotiť možnosti, ktoré pre marketérov táto problematika prináša a zároveň poukázať na úskalia tejto problematiky.

Čítať viac

Analýza využívania sociálnych médií MSP v podmienkach slovenského trhu

Abstrakt: Tento príspevok sa zameriava na oblasť využívania sociálnych médií malými a strednými podnikmi pôsobiacimi na slovenskom trhu. V prvej časti článku je prezentovaný prehľad exitujúceho výskumu, ktorý nasleduje samotná analýza. Tá je zameraná na to, na akých sociálnych médiách majú podniky vôbec svoje účty aktívne, akou veľkou fanúšikovskou základňou na týchto účtoch disponujú a taktiež aj ich aktivita s pohľadu pridávania obsahu a jeho frekvencie. Môžeme konštatovať, že na Slovensku v tomto smere absolútne vládne Facebook a všetky ostatné sociálne médiá sú len sprievodnými nástrojmi, ktoré sú na základe svojich charakteristík vyberané ako druhá či tretia voľba. Pri tomto výbere sa samozrejme do veľkej miery zohľadňuje povaha toho konkrétneho sociálneho média.

Čítať viac

Ceny a cenové zľavy a ich vplyv na spotrebiteľa

Abstrakt: V súčasnom konkurenčnom prostredí je cena jedným z najdominantnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľa v rámci nákupného procesu. Správne stanovená cena môže prilákať, ale aj odradiť spotrebiteľa od nákupu. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie cenovej politiky, cenových úprav a cenových zliav, ako aj analýza vplyvu ceny a cenovej politiky na nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľa.

Čítať viac

Faktory ovplyvňujúce vnímanie značky v podmienkach sociálnych médií a ich vplyv na používateľov týchto médií

Abstrakt: V tomto príspevku sme sa zamerali na vybrané faktory ovplyvňujúce vnímanie značiek na sociálnych médiách. V prvej časti sme prezentovali teóriu k danej problematike a prehľad existujúceho výskumu. Následne sme v analýze postupne zisťovali, koľko služieb sociálnych médií používatelia využívajú súčasne. Ktorú konkrétnu službu preferujú najviac. Ďalej sme sa zamerali na pridávanie obsahu značkou, kedy boli skúmané faktory jeho relevantnosť a čas uverejnenia. U respondentov sme zisťovali aj ich tendenciu prihlasovania sa k odberu noviniek od značiek v prostredí sociálnych médií.

Čítať viac

Impact of Regulatory Changes on Operating Procedures Design in Commercial Air Transport Operations

Abstrakt: European aviation regulations have changed significantly over the past two decades. We summarized the regulations development and addressed its impact on operating procedures design in commercial air transport operations. One of the major negative consequences is a need to constantly update operations manuals. This creates challenges to the front-line staff as updates and revisions may be hard to follow. Pilots, cabin crew, dispatchers or agents who do not follow or are not aware of the latest operating procedures impose a safety hazard. We analyzed several operating procedures. Operating procedures must not only comply with current regulations; they also must be easy to understand and follow by their users. We are developing practices for more user-friendly design of Operations Manuals.

Čítať viac

Liberalizácia medzinárodného kapitálu

Abstrakt: Medzinárodné kapitálové pohyby predstavujú jeden z kľúčových aspektov procesu globalizácie. Najvyspelejšie trhové ekonomiky založili svoj rozvoj na princípoch otvorenej ekonomiky a rozvíjali sa ako súčasť svetovej ekonomiky. Trendom v súčasnom svetovom obchode sa stala liberalizácia obchodných vzťahov. Cieľom príspevku je posúdiť vývoj liberalizácie svetového obchodu s dôrazom na medzinárodný pohyb kapitálu.

Čítať viac

Možnosti produkcie biomasy na energetické účely

Abstrakt: Biomass is one of the popular renewable energy source. The current aim of the European Union is to increase share of energy from renewable sources (energy arises from alternative sources should represent min. 20 percent of final energy consumption in 2020). The main aim of this article is to identify and to evaluate the opportunities by providing existing and new alternative inputs (biomass) to biogas plants in conditions of agricultural enterprise in Kapušany (PD Kapušany) based on soil characteristics; in the context of economic, environmental and energy efficiency.

Čítať viac

Obsahový marketing v podmienkach e-commerce modelu B2B

Abstrakt: Obsahový marketing je pojem, ktorý sa čoraz častejšie používa v súvislosti s on-line marketingom. Mnohí novodobí autori tvrdia, že predstavuje budúcnosť marketingu, ktorú rozhodne netreba podceňovať. Obsahový marketing funguje a ešte aj dlho bude. Ide o vytváranie a šírenie kvalitného obsahu, a teda o vytváranie hodnoty. Pretože prioritou nie je robiť obsah prvoplánovo kvôli spätným odkazom alebo prázdnym páči sa mi ti na Facebooku. SEO už dávno nefunguje, užívatelia sú príliš nároční a vyberajú si, aký obsah budú sledovať, ale hlavne zdieľať. Cieľom preto musí byť vytváranie niečoho originálneho, edukatívneho alebo inak hodnotného pre ľudí. Ak sa spoločnosti budú riadiť touto zásadou a využijú ďalšie postupy a nástroje, ktoré on-line prostredie ponúka, dostaví sa aj splnenie cieľov v podobe návštevnosti stránky, ale hlavne konverzií. Obsahový marketing nie je len prázdny pojem, ale je komplexný. Spája všetko, čomu sa marketéri v rámci on-line marketingu venujú do jedného zmysluplného celku. Od tvorby webovej stránky, copywritingu, využitia call-to-action prvkov, cez SEO, on-line PR až po komunikáciu na sociálnych sieťach.

Čítať viac

Posudzovanie vybraných determinantov nákupného správania z hľadiska rodu

Abstrakt: Zákazník je čoraz náročnejší a je úlohou predajcov, aby svojou prácou vytvorili pridanú hodnotu pre danú spoločnosť, vďaka ktorej si vyberie práve ju. Príspevok má za cieľ poukázať na význam poznania aspektov, ktoré pôsobia na nákupné správanie zákazníkov. Výskum zisťuje, či existujú rozdiely vposudzovaní vybraných determinantov nákupného správania predajcov z pohľadu zákazníka z hľadiska rodu.

Čítať viac

Spotrebiteľské správanie v procese nákupu

Abstrakt: Proces nákupu je zložitý proces, ktorý ovplyvňuje rad faktorov od ekonomických, psychologických, marketingových, a.i. V súčasnosti je konkurencia v oblasti maloobchodu veľmi vysoká a na spotrebiteľov je vyvíjaný čím ďalej tým vyšší tlak. Každý spotrebiteľ je špecifický a na každého spotrebiteľa platia rozdielne faktory, ktoré ho v rámci nákupného rozhodovania ovplyvnia do takej miery, aby sa rozhodol pre danú značku alebo spoločnosť. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky spotrebiteľského správania, ako aj analýza vplyvu vybraných faktorov ovplyvňujúcich nákupné rozhodovanie spotrebiteľov v rámci nákupného procesu.

Čítať viac

The Dunning-Kruger effect: a review of significant findings

Abstrakt: The main goal of this article is to shed light on the so-called Dunning-Kruger effect is in fact a cluster of meta-cognitive distortions that belong to the same group as other cognitive biases. However Dunning-Kruger effect differs from the others by having a double negative effect on individual. The poor performers tend to be worse at judging the other peoples ́ competences than top performers. One way to learn about one ́s own incompetence is by observing the behavior of other people by using of the social comparison information. Article gives fundamental information about the current trends in approach towards meta-cognitive phenomena.

Čítať viac

The Prediction of Corporate Bancruptcy in the Construction Industry

Abstrakt: Construction industry belonged until 2008 to one of the key sectors in Slovakia, which together with the automotive industry formed the core of the Slovak economy. On the present we can notice the first signs of recovery in this sector, but crisis tinged this sector so strong that the general recovery of the sector would take several years. Experts predicted that the first signs of recovery in construction could see in the previous year (2015). As we mentioned construction in Slovakia has slowly gained an increasing trend, what could be seen in quantity of orders, paid invoices, its staff, increasing capacity, the growth of sales etc. For the analysis the Altman Z-score bankruptcy model is chosen, which evaluates how likely in the medium term the company would get into the bankruptcy. In the analysis was used Altman Z-score for non-productive businesses, business and start-up businesses, Z-score for other businesses and Z-score by Neumaier, which should objectively reflect the conditions of Slovak (or Czech) companies.

Čítať viac

Vytvorenie marketingovej stratégie vybraného menej rozvinutého regiónu

Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá vytvorením marketingovej stratégie menej rozvinutého regiónu. Hlavným cieľom výskumnej časti je uskutočnenie analýzy, charakterizovanie a posúdenie marketingovej stratégie menej rozvinutého regiónu. Analýza je zameraná na popis územia z vybraných socio - ekonomických aspektov a zameranie na jeho predchádzajúci vývoj, súčasný stav, vybrané prognózy a trendy. Zistenie ako ľudia hodnotia a vnímajú daný región. Úsilím je zhodnotenie smeru akým sa uberá marketingová stratégia daného regiónu. Prvú časť práce tvorí vymedzenie základných teoretických východísk. Druhá časť práce sa zameriava na definovanie marketingovej stratégie, vízie, poslania, cieľov, a SWOT analýzy. Tretia časť práce sa venuje analýze menej rozvinutého košického regiónu, posledná časť pozostáva z návrhov a odporúčaní pre zlepšenie jednotlivých oblastí regiónu.

Čítať viac

Význam sociálnej siete Instagram z pohľadu marketingovej komunikácie

Abstrakt: Cieľom článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako fenoménu modernej doby. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych médií, sociálnych sietí a mobilného marketingu. Hlavná pozornosť je zameraná na problematiku sociálnych sietí ako marketingového komunikačného nástroja a to konkrétne na dominantne mobilnú sociálnu sieť Instagram. Článok analyzuje trhové prostredie, v ktorom sociálna sieť Instagram pôsobí, zameriava svoju pozornosť na jej používateľov, ako aj vnímanú relevantnosť z pohľadu subjektov trhu. Ďalším zámerom článku je poukázať na aktuálny stav problematiky sledovanej sociálnej siete a zároveň poukázať na jej úskalia a možný budúci vývoj.

Čítať viac