JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2023 - VOLUME 8 SPECIAL ISSUE

Analýza kľúčových slov digitálneho marketingu v oblasti cestovného ruchu v post-pandemickom období v krajinách V4

Abstrakt:Digitálny marketing v cestovnom ruchu sa stal nevyhnutným nástrojom pre efektívnu komunikáciu a dosah na cestujúcich. Štúdia sa zameriava na význam digitálneho marketingu, zdôrazňuje jeho výhody v oblasti nižších nákladov, rýchlejšieho prístupu k informáciám a zvýšenej efektivite. Výskum kľúčových slov prostredníctvom nástrojov ako Google Trends umožňuje identifikovať aktuálne trendy a prispôsobiť obsah online kampaní. Analyzované kľúčové slová v strednej Európe poskytujú dôležité informácie o záujmoch a preferenciách cestovateľov v jednotlivých krajinách. Výsledky štúdie prispievajú k pochopeniu vplyvu digitálneho marketingu na cestovný ruch a jeho budúcnosť.

Čítať viac

Aplikácia modelov predikcie bankrotu podnikov a posúdenie ich klasifikačnej schopnosti

Abstrakt:Otázka bankrotu podnikov je v akademickom a podnikateľskom prostredí Slovenska stále aktuálna. Vo výskumoch a štúdiách sa aplikujú rôzne metódy predikcie bankrotu podnikov, a to s cieľom odhaliť model s najvyššou klasifikačnou presnosťou. Cieľom príspevku bolo vybrať model predikcie bankrotu, ktorý dosahuje najlepšie výkonnostné charakteristiky. Podkladom výberu boli výsledky výskumu autoriek, v rámci ktorého boli aplikované vybrané modely predikcie bankrotu podnikov. Prínosom príspevku je prehľad modelov predikcie bankrotu a výsledkov využitia vybraných modelov. Pridanou hodnotou príspevku je výber najvhodnejšej metódy zpohľadu aplikovateľnosti modelu ajeho klasifikačnej schopnosti pri predikcii bankrotu, ako aj z pohľadu obmedzení pri realizácii modelu a možností výberu vstupných charakteristík predikcie bankrotu. Vybraná metóda, resp. model a aplikované charakteristiky modelu budú predmetom budúcich výskumov autoriek. Vybraný model predikcie bankrotu a charakteristiky bankrotu môžu mať praktický význam pre manažérov analyzovanej vzorky podnikov pri riešení problematiky ako predchádzať finančnému zlyhaniu podnikov.

Čítať viac

Komparácia vývoja registrácie a vyhlásenia konkurzov podnikateľských subjektov v európskom priestore

Abstrakt:V podnikateľskej praxi neustále sa meniaceho trhového prostredia sa stretávame s niekoľkými základnými pojmami ako registrácia a vznik podnikateľských subjektov, bankrot, konkurz a zánik podnikateľského subjektu. Cieľom príspevku je zhodnotenie a vzájomné porovnanie vývoja počtu registrácií ako aj počtu vyhlásených konkurzov podnikateľských subjektov vybraných krajín európskeho priestoru. V príspevku boli použité sekundárne dáta pre dva sledované indikátory (počet registrácií a počet vyhlásených konkurzov) prostredníctvom Eurostatu za jednotlivé kvartály od roku 2015 po 3. kvartál 2023, ale aj ročné údaje vybraných krajín európskeho priestoru za roky 2021 a 2022. Na záver môžeme konštatovať, že Francúzsko dosiahlo najvyšší počet vyhlásených konkurzov v obidvoch analyzovaných rokoch 2021 (26 340) a 2022 (39 886) a na opačnej strane rebríčka figuruje Cyprus, ktorý v roku 2021 evidoval 59 vyhlásených konkurzov a v nasledujúcom roku už len 19. V roku 2021 evidujeme na Slovensku 1 154 vyhlásených konkurzov, ale v roku 2022 sa ich počet znížil na 853 a zaznamenali sme najvyšší pokles (- 26,08 %) v skupine 5 susediacich krajín. Monitorovanie registrácií a konkurzov podnikateľských subjektov na štvrťročnej báze je užitočné, pretože poskytuje aktuálnejšie a častejšie informácie o hospodárskom prostredí pre podniky než tradičná ročná podniková demografická štatistika. Spomínané údaje pomáhajú lepšie sledovať účinky pandémie COVID-19, ako aj vplyv ruskej invázie na Ukrajinu na európske podniky, ale tiež aj iné aktuálne zmeny podmienok podnikateľského prostredia ako napr. zmeny v cenách elektrickej energie, plynu, PHM, zmeny cien materiálov, inflácia, legislatívne zmeny a pod. Je to obzvlášť dôležité pre tvorcov politík, keď sú potrebné politické reakcie v dôsledku vývoja hospodárskeho cyklu všetkých krajín v súčasnom kontexte.

Čítať viac

Komunikačné stratégie a inovácie v propagácii hotelov v historických objektoch

Abstrakt:Súčasný hotelový priemysel čelí výzvam spojeným s udržiavaním historických hodnôt a zároveň je tu vyskytujúca sa potreba inovácií na zabezpečenie a zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu. Predložený vedecký príspevok sa zaoberá problematikou vybraných komunikačných stratégií a ich vplyvu na inovácie v kontexte propagácie hotelov umiestnených v historických objektoch. Cieľom príspevku je analyzovať vybrané komunikačné stratégie, ktoré sú využívané pri propagácii hotelov v historických objektoch z pohľadu skúmaných respondentov. Výsledky predloženej štúdie môžu poskytnúť cenné informácie pre manažérov historických hotelov, marketérov avýskumníkov zaoberajúcich sa spojením medzi komunikáciou a inováciami v kontexte cestovného ruchu. Zároveň môžu prispieť k lepšiemu porozumeniu vzájomného vzťahu medzi udržiavaním historických hodnôt a adaptáciou na súčasné trendy a očakávania hostí v oblasti hotelového ubytovania.

Čítať viac

Nezamestnanosť ako významný faktor stabilnej udržateľnosti existencie podnikov na Slovensku a v EÚ

Abstrakt:Východiskovou myšlienkou článku je neustále spoločensky, ekonomicky a politicky aktuálna problematika nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, ktorá ovplyvňuje existenciu arozvoj ekonomických subjektov hospodárstva. Je to sociálno-ekonomický jav vyskytujúci sa v ekonomike každej členskej krajiny Európskej únie. Cieľom článku je skúmať a zhodnotiť stav a vývoj nezamestnanosti v EÚ za ostatné roky, pretože je jedným z významných makroekonomických faktorov pre rozvoj podnikov, jednotlivcov i celej spoločnosti. Úlohou príspevku je identifikovať najkritickejšie regióny, analyzovať a porovnať vybrané indikátory v priestore a čase. Riešiť otázku nezamestnanosti znamená aktívne pristupovať k problému a zapojiť do procesu podpory nielen verejné orgány, ale aj podniky a súkromný sektor.

Čítať viac

The impact of gamification on consumer behavior in social marketing: A literature review and case studies

Abstrakt:Gamification has emerged as a popular technique in social marketing to engage consumers and influence their behavior. This paper aims to explore the impact of gamification on consumer behavior in social marketing through a review of literature and case studies. The first section of the paper will define gamification and its application in social marketing, discussing the different types of gamification techniques and how they work. The second section will delve into the psychological mechanisms behind the impact of gamification on consumer behavior, highlighting the theories and concepts that explain why gamification can be a powerful tool to influence consumer behavior. Finally, the third section will analyze the outcomes of gamification in social marketing, including engagement, loyalty, and intention to buy, using case studies to illustrate the impact of gamification on consumer behavior. By examining the literature and case studies, this paper aims to contribute to the understanding of the potential of gamification in social marketing to influence consumer behavior.

Čítať viac

Využívanie digitálnych inovácií pre marketing destinácií cestovného ruchu v zmysle ich udržateľného rozvoja

Abstrakt:Problematika destinácií cestovného ruchu je kontinuálne horúcou témou, ktorá poukazuje na dôležitosť komplexnosti, ako typickej dôležitej črty v kontexte odvetvia cestovného ruchu. Predmetný príspevok pojednáva o dôležitosti využívania atraktívnych, moderných digitálnych inovácií, v zmysle marketingových nástrojov pre destinácie cestovného ruchu, aby zabezpečovali udržateľný chod svojich produktov a služieb. Príspevok na príklade vybraných siedmych oblastných organizácií cestovného ruchu pôsobiacich ako organizácie destinačného manažmentu na Slovensku, analyzuje využívanie digitálnych nástrojov komunikácie s potenciálnymi účastníkmi cestovného ruchu, pre ich udržateľnejšie fungovanie a chod.

Čítať viac

Záujem o virtuálnu realitu ako digitálnu inováciu v službách cestovného ruchu

Abstrakt:Digitálna transformácia spoločnosti a smerovanie k silne technologickému prostrediu neobišlo ani odvetvie cestovného ruchu. Podniky jeho služieb začali uplatňovať čoraz viac digitálnych inovácií, kde jednou z nich je aj virtuálna realita, ktorá sa najmä počas pandemického obdobia stala obľúbeným nástrojom vybraných podnikov. Príspevok pojednáva o vnímaní dôležitosti a atraktivity uplatňovania virtuálnej reality ako digitálnej inovácie na trhu, do služieb odvetvia cestovného ruchu. Prostredníctvom výsledkov realizovaného dotazníkového prieskumu poukazuje na postoj verejnosti na príklade účastníkov cestovného ruchu a potvrdzuje, že virtuálna realita má potenciál byť obľúbeným nástrojom v odvetví.

Čítať viac

Zhodnotenie digitálnej ekonomiky Slovenska na základe indexu DESI

Abstrakt:Vsúčasnom období dochádza k transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú, čo vyžaduje potrebu digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov. Digitálna transformácia má podstatný význam pre zvýšenie efektívnosti, rast hospodárstva a blahobyt spoločnosti. Európska únia presadzuje udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka počas celého digitálneho desaťročia s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov. Príspevok sa venuje analýze a zhodnoteniu vývoja vybraných indikátorov v rámci Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) na úrovni Slovenskej republiky za obdobie 2018 – 2022 a zhodnotenie digitálnej úrovne ekonomiky Slovenska. Slovenská republika vykazuje kontinuálny rast jednotlivých indikátorov naprieč sledovaným obdobím, no úroveň digitálnej transformácie spoločnosti zaostáva za lídrami. Zo strany štátu bude potrebné prijímať také opatrenia, ktoré povedú k zmenšovaniu rozdielov v oblasti digitálnej transformácie vo všetkých sledovaných indikátoroch. Tvorcovia politík musia nastaviť vhodné opatrenia a politiky v snahe o dosiahnutie cieľov podporujúcich myšlienku európskej technologickej suverenity.

Čítať viac