JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Iné projekty

JOGSC je členom rodiny časopisov:

eXclusive JOURNAL

eXclusive JOURNAL je vedecký časopis, charakteru recenzovaného časopisu, publikujúci výsledky základného i aplikovaného výskumu autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Do vedeckého časopisu sú prijímané originálne príspevky zamerané na celé spektrum spoločensko-vedných odborov. Do vedeckého časopisu - špeciálnej edície sú ďalej prijímané recenzie kníh, monografií, moderných vysokoškolských učebníc a recenzie prác prezentujúcich významný výskumný projekt.

eXclusive e-journal

eXclusive e-JOURNAL is an electronic scientific and peer-reviewed journal which is publishing the results of a basic and applied research performed by the authors of scientific research and educational institutions. The electronic scientific journal accepts original contributions focused on the whole spectrum of social science disciplines, book reviews, monographs, modern university textbooks and reviews of works presenting significant research project.