JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2017 - VOLUME 2 ISSUE 2

Analytical View of Quality Assurance Models in Long Term Care

Abstrakt: Since the 1960s the main framework for viewing long-term care has been the one derived by Donabedian, as it highlights three aspects of long-term care as significant: structure, process and outcome. As long-term care starts with access to care, presence of assistance services, non-medical staff and the recipient’s quality of life, these external aspects should also be matched with the indicated dimensions of quality of care. Two models of quality assurance in long-term care were reviewed and analysed based on their prerequisites and outcomes using a literature review methodology. Both models may be first and foremost viewed as organisational change processes, as the results of their implementations do imply increases in openness and awareness of staff for quality management practices.

Čítať viac

Analýza konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v súvislosti so Stratégiou Európa 2020

Abstrakt: Stratégia Európa 2020 je stratégiou Európskej únie, ktorá má počas rokov 2010 – 2020 zabezpečiť jej hospodársky rast. Podstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť v členských štátoch Európskej únie. Implementácia Stratégie Európa 2020 už niekoľko rokov prebieha primárne na národných úrovniach. Jednotlivé členské štáty Európskej únie spracovali vlastný program reforiem na základe odporúčaní, ktoré vydala Európska komisia pre každú krajinu. Implementácia týchto návrhov a odporúčaní má prispieť k zvyšovaniu ekonomickej úrovne a vytváraniu blahobytu pre všetkých, ktorí sa v tomto spoločenstve na nej podieľajú. Vláda Slovenskej republiky prijala viacero dokumentov v súvislosti s touto stratégiou. Medzi najvýznamnejšie patria dva dokumenty, a to Národný program reforiem SR 2014 a Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Cieľom príspevku je predstaviť Stratégiu Európa 2020 anásledne zhodnotiť aanalyzovať makroekonomickú konkurencieschopnosť apostavenie Slovenskej republiky v porovnaní s priemerom krajín Európskej únie a štátmi Vyšehradskej štvorky.

Čítať viac

Analýza optimalizácie prostriedkov internej komunikácie firmy

Abstrakt: Cieľom článku bolo analyzovať aktuálne použité komunikačné nástroje v prostredí konkrétnej medzinárodnej firmy a zhodnotiť efektivitu súčasného stavu toku informácií medzi manažmentom a zamestnancami v interkulturálnom prostredí. Úvodná časť článku sa venuje zadefinovaniu oblasti komunikácie a jej úloh a funkcií. Približuje takisto bližšie fungovanie a predpoklady internej komunikácie v podnikoch a poskytuje teoretické zadefinovanie úspešného strategického nastavenia komunikačných procesov v organizácii. Venuje sa takisto bližšiemu opisu jednotlivých nástrojov internej komunikácie. Analytická časť sa zameriava na výskum internej komunikácie v prostredí konkrétnej medzinárodnej firmy ana základe dotazníkového výskumu hodnotí aktuálny stav komunikačných procesov. V závere analytickej časti sú navrhnuté metódy a postupy na optimalizáciu jednotlivých komunikačných nástrojov vspoločnosti avyužitím výsledkov zvýskumu avýskumov zahraničných spoločností poskytuje riešenia na zlepšenie procesov do budúcnosti.

Čítať viac

Corporate culture as a part of hiring process for cultural fit in Slovak enterprises

Abstrakt: Corporate culture is an integral part of each enterprise. Organizational culture refers to a system of shared values, beliefs and level of its acceptance. This system shows people within company what is appropriate and inappropriate behavior. It is shaped by many elements, more or less visible for its environment, but the basic element of corporate culture represents an employee. Therefore it is important to select accurate employee from candidate pool who would fit to corporate culture, accept its values and be able to operate in daily business according set up rules. Ability to understand values of corporate culture, its acceptance and fit to them supports run of the business, promotes enterprise’s performance and brands success on the global market. Only if employees understand the vision, strategic goals, objectives and respect enterprise’s values, it is possible to achieve a balanced harmony of satisfied employees and profitable company.

Čítať viac

Current Issues and Solutions in Investment Decision Making

Abstrakt: Problems and issues when dealing with risk and thus investment decisions are not solely affecting financial institutions. Number of companies have faced negative consequences of unwise decisions, another ones have not been able to respond to positive market developments. Focus on the appropriate tools for decision-taking within the process of investment and risk measurement is crucial for making the right decisions. Modern methods like real options analysis and fuzzy set theory are the ones to suggest. Furthermore communication and integration of the investment decision-making processes within strategic fit of the company and their structure increases not only affirmation with overall business goals but provides businesses with flexible and more holistic mindset of their employees.

Čítať viac

Komparácia metriky miera zapojenia užívateľov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je komparácia metriky miera zapojenia užívateľov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Cieľom štúdie je analýza budovania značky vybraných subjektov prostredníctvom sociálnych médií ako jedného z existujúcich nástrojov v online prostredí, v ktorom dnešné firmy operujú a kde značky môžu presadiť svoju snahu pri budovaní samotnej značky, alebo pri podpore jednotlivých firemných cieľov. Analytická časť článku je zameraná na porovnanie vybraného subjektu na sociálnych médiách prostredníctvom metódy benchmarking, kde popisuje ich činnosť, vyhodnocuje a interpretuje zistené hodnoty pomocou tabuliek a grafov. Návrhová časť sa bližšie zaoberá návrhmi a odporúčaniami, ktoré môžu byť využiteľné pri návrhu efektívneho využitia sociálnych médií pre marketingové účely.

Čítať viac

Komparácia vybraných aspektov procesu získavania a výberu pracovníkov z hľadiska spôsobu jeho realizácie

Abstrakt: The paper deals with the issue of the use of outsourcing in the area of human resources management. The aim of this paper is to provide an analytical view at selected aspects of the recruitment and selection process, in case of implementation of the personnel activity by internal way, and through outsourcing. A part of the paper is presentation the results of a survey conducted on a sample of organizations operating in the Slovak Republic. The goal of the survey was the comparison of selected aspects, as time to occupy the vacant position, the rate of use of the individual methods of recruitment and selection of workers and satisfaction with selected candidates between organizations using outsourcing and organizations performing the recruitment and selection process by internal sources.

Čítať viac

Možnosti využitia vybraných nástrojov online PR v praxi

Abstrakt: Hlavným cieľom tohto článku je poukázať na efektívne využitie nástrojov online PR vo vybranej organizácii.Úvodná časť štúdie sa zaoberá základnými teoretickými východiskami v oblasti online public relaitons, pričom detailne charakterizuje jeho jednotlivé nástroje. Výskumná časť článku obsahuje realizovaný prieskum, ktorý sa zameriava na názory a preferencie respondentov v súvislosti s problematikou vytvárania stratégii online public relations. Článok sa na základe zistených skutočností zameria na odporúčania v oblasti využívania jeho jednotlivých nástrojov.

Čítať viac

Osobný predaj a podpora predaja v oblasti maloobchodu

Abstrakt: Osobný predaj, ako ipodpora predaja sú neodmysliteľnou súčasťou propagácie každého maloobchodu. Osobný predaj a podpora predaja sú nástroje marketingovej komunikácie, ktoré dokážu výrazne ovplyvniť, ako aj zmeniť nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky osobného predaja a podpory predaja, ako aj analýza vplyvu vybraných nástrojov podpory predaja a osobného predaja na nákupné rozhodovanie a nákupné správanie spotrebiteľov v procesu nákupu.

Čítať viac

Sociálna sieť Pinterest ako nástroj elektronickej komercie

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako fenoménu modernej doby so zameraním na elektronickú komerciu. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych médií a sociálnych sietí. Hlavná pozornosť je zameraná na problematiku sociálnych sietí ako nástroja elektronickej komercie a to konkrétne na sociálnu sieť Pinterest. Ďalším zámerom článku je poukázať na aktuálny stav problematiky sledovanej sociálnej siete a zároveň poukázať na jej úskalia a možný budúci vývoj v oblasti jej využitia pre subjekty elektronickej komercie.

Čítať viac

Účtovné odpisy dlhodobého majetku a ich vplyv na výsledok hospodárenia podniku

Abstrakt: Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je významným nástrojom objektivizácie výsledku hospodárenia. Odpis je súčasťou nákladov a ovplyvňuje výsledok hospodárenia. Cieľom článku je charakterizovať v teoretickej rovine najčastejšie používané odpisové metódy v Slovenskej republike a skúmať vplyv odpisov na výsledok hospodárenia. Výskumnú vzorku pri štatistickom spracovaní tvorí desať slovenských podnikov. Sekundárne údaje boli získané zRegistra účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky a spracované v programe Statistica.

Čítať viac

Vnímanie podprahovej reklamy slovenským spotrebiteľom

Abstrakt: Tento príspevok sa zameriava na oblasť podprahovej reklamy a podprahových posolstiev, ktorým sa venujeme ako v teoretickom vymedzení tak aj vo vykonanom prieskume. Hlavným cieľom bolo zistiť, ako spotrebitelia vnímajú existenciu podprahovej reklamy ako marketingového nástroja. Zameriavali sme sa aj na jednotlivé atribúty podprahovej reklamy. Následne sme uviedli diskusiu k zisteným výsledkom a prezentovali návrhy pre danú problematiku v kontexte slovenského trhu.

Čítať viac

Vplyv celebritného marketingu na zákazníkov mobilných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu

Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je zistiť vnímanie celebritného marketingu ako komunikačného nástroja mobilných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu. V poslednej dobe sa táto metóda v tomto sektore naozaj udomácnila a známe osobnosti sú na marketingové účely využívané čoraz častejšie. V článku sa zameriavame na to, či využívanie reklamných kampaní so známymi osobnosťami vplýva na rozhodovanie zákazníka o kúpe viac na tých zákazníkov, ktorých ovplyvňujú reklamné kampane ako na tých, ktorí si ovplyvňovanie reklamnými kampaňami nepripúšťajú. Na základe výsledkov v závere uvádzame diskusiu v kontexte danej problematiky a uvádzame aj niekoľko odporúčaní pre prax.

Čítať viac