JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív vydania

JOGSC 2017 - VOLUME 2 ISSUE 3

Analysis of an On-line Reputation of the greatest smartphones producers world wide

Abstrakt: This paper provides theoretical standpoint in the area of online reputation management, as well as its analysis with a focus on the greatest producers of smartphone devices world wide. It highlights the importance of reputation monitoring in virtual environment and its implementation into brand management of a company. This paper successively analyses 10 most successful brands producing smartphones and presents results of the analysis including the overview of brands and the resulting numbers. This analytical processing is supported by an overview of the theory and literature from several authors. Furthermore, the work also draws attention to areas which would benefit from moving this knowledge further and to bottlenecks which should be kept in mind.

Čítať viac

Analýza aktuálneho stavu e-commerce vo svete a prognóza jeho ďalšieho vývoja

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je zhodnotiť aktuálny stav e-commerce vo svete a na základe tohto aktuálne stavu sledovať trendy v tejto oblasti a prognózovať ďalší vývoj. Konkrétne sa zameriava na oblasti maloobchodného predaja v e-commerce a na zákazníkov nakupujúcich online celosvetovo. článok sa taktiež zameriava na využívanie možnosti blokovania reklám prostredníctvom rozšírenia Ad-block a na atribúty doručovania produktov, ktoré sú pre zákazníkov nakupujúcich online najdôležitejšie. V neposlednom rade sa zameriava aj na eco-friendly nakupujúcich online.

Čítať viac

Analýza použitia nástrojov e-marketingu vo vybranej spoločnosti

Abstrakt: Hlavným cieľom predkladanej štúdie je poukázať na efektívne využitie internetového marketingu v prostredí vybranej firmy. úvod článku je zameraný na teoretické východiská, problematiky e-marketingu, pričom podrobne charakterizuje vybrané nástroje internetového marketingu. Vo výskumnej časti článku je realizovaná prípadová štúdia, ktorá sa zaoberá analýzou marketingovej komunikácie vybranej organizácie v prostredí internetu. článok testuje účinnosť nástrojov internetového marketingu prostredníctvom matematicko-štatistických metód využitých v prieskume. Nasledujúca časť článku, ktorá je úzko prepojená na jej analytickú časť sa sústredi na odporúčania v oblasti ďalšieho využitia internetového marketingu ako efektívnej a významnej formy marketingovej komunikácie firiem.

Čítať viac

Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich výber metód vzdelávania manažérov

Abstrakt: The article deals with employee training and development, with special attention to the specificities of sales managers training. The aim of this paper is also to provide an analytical view of the decision-making process for the selection of training methods for managerial positions. The article represents a presentation of selected partial research objectives conducted on a sample of Slovak organizations in order to verify the existence of statistically significant differences in the use of selected training methods in terms of two selected variables, time and financial requirement.

Čítať viac

Analýza vývoja životného minima v SR

Abstrakt: Systém sociálneho zabezpečenia je odrazom sociálnej politiky danej krajiny a je jej významným nástrojom. Je výsledkom politického a spoločenského konsenzu. Systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku pozostáva z troch častí, a to systému sociálneho poistenia, štátnej sociálnej pomoci a sociálnej pomoci. Dôležitým inštitútom v systéme sociálneho zabezpečenia je životného minimum. Systém životného minima má vplyv na ďalšie kategórie v sociálnom systéme. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj životného minima, minimálnej mzdy a miery nezamestnanosti za obdobie rokov 2009 – 2016. Naším cieľom je zároveň zistiť, či je systém životného minima nastavený motivačne pri zapájaní nezamestnaných do pracovného pomeru. Súčasťou príspevku je aj prehľad právnych noriem, ktoré upravujú inštitút životného minima.

Čítať viac

Atribúty marketingovej komunikácie sociálnych sietí a ich vplyv na cieľovú skupinu vybraného subjektu

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je vymedziť aktuálne trendy v oblasti využívania sociálnych sietí ako nástroja marketingovej komunikácie a navrhnúť možné zlepšenie online komunikácie pre daný subjekt. Na základe stanovených cieľov analýzy a prieskumu sme sformulovali základné hypotézy týkajúce sa závislosti medzi hodnotením jednotlivých faktorov aktuálnosti a dostatočnej miery informácií Facebookovou stránku. Pri riešení výskumných problémov sme využívali dva typy prieskumov. Ako základ teoretických východísk slúžil sekundárny prieskum. Primárny prieskum obsahoval dopytovanie sa pomocou dotazníka. Výskum nepreukázal dôkazy na to, aby sme mohli tvrdiť, že ženy sú spokojnejšie s aktuálnosťou informácií uverejnených na facebookovej Fanpage, a teda, že existuje závislosť medzi hodnotením aktuálnosti poskytovaných informácií a pohlavím študentov. Na základe ďalších výsledkov nevieme potvrdiť závislosť medzi hodnotením dostatočnosti informácií uverejňovaných na fakultnej Fanpage a formou štúdia.

Čítať viac

Cenové stratégie a psychologicky orientované ceny pôsobiace na nákupné správanie spotrebiteľa

Abstrakt: Cena a vhodne zvolená cenová stratégia dokáže súčasného spotrebiteľa podnietiť k nákupu aj takých produktov, o ktoré v rámci svojho nákupného procesu nikdy nejavil záujem. Cenové stratégie sú úzko prepojené s psychologickým faktorom, ktorý ovplyvňuje nákupné rozhodovanie všetkých vekových kategórií spotrebiteľov. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky cenových stratégií a psychologicky orientovaných cien, ako aj analýza vplyvu vybraných cenových stratégií na nákupné rozhodovanie anákupné správanie slovenských spotrebiteľov.

Čítať viac

Dôveryhodnosť vybraných nástrojov internetového marketingu ako zdrojov informácií vo vzťahu k Public Relations

Abstrakt: Hlavným cieľom predkladaného článku je na základe analýzy výsledkov realizovaného prieskumu identifikovať najvýznamnejšie a najúčinnejšie nástroje online marketingu v súvislosti s problematikou vnámania dôveryhodnosti pre účely Public Relations. Viac ako 93% respondentov sa vyjadrilo, že internet používa denne, na základe čoho sme mohli predpokladať, že vďaka častému užívaniu internetu sa respondenti už aspoň raz stretli s každým z vybraných nástrojov online PR. Na základe analýzy výsledkov môžeme jednoznačne konštatovať, že pre užívateľov internetu je e-mail zdrojom najdôveryhodnejších informácií. ďalšími nástrojmi, ktoré zpozície zdrojov poskytujú spotrebiteľom azákazníkom dostatočne dôveryhodné informácie, sú webové stránky a newslettre. Z údajov získaných prieskumom sme naopak zistili, že respondenti považujú za najmenej dôveryhodný zdroj informácií sociálne siete.

Čítať viac

Komparácia predikčných metód finančnej analýzy a systémov včasného varovania finančného zdravia vo vybranej spoločnosti

Abstrakt: K tomu, aby bola spoločnosť úspešná v súčasných dynamicky sa meniacich podmienkach ekonomického prostredia je potrebné ju nielen udržiavať v dobrej finančnej kondícii, ale starať sa hlavne o jej finančné zdravie smerom do budúcnosti. V súčasnom ekonomickom období je využívanie len retrospektívnych finančných metód neúčinné a nedostačujúce. Zo strany finančných manažérov tak neustále narastá úsilie včas identifikovať a rozpoznať „rodiace“ sa príčiny nestability a predísť ich následnému rozvoju aplikovaním prognózovacích metód finančno- ekonomickej analýzy. Predikčné modely – systémy včasného varovania identifikujú úroveň finančného zdravia spoločnosti z hľadiska minulého vývoja smerom do budúcnosti. Všetky modely vychádzajú z predpokladu, že istý čas pred bankrotom sú vo vývoji spoločnosti známe určité diferencie v komparácii s finančne zdravými spoločnosťami. Cieľom príspevku je prezentovať a porovnať výsledky aplikácie vybraných predikčných metód a systémov včasného varovania vo vývoji finančného hospodárenia vybranej spoločnosti za obdobie 2011 – 2015. V príspevku je použitá aj regresná analýza s cieľom prognózy celkových výnosov, nákladov ako aj výsledku hospodárenia analyzovanej spoločnosti.

Čítať viac

Komunikačné zručnosti sociálnych pracovníkov s marginalizovanými skupinami

Abstrakt: úspešnosť komunikácie sociálnych pracovníkov s klientmi je ovplyvnená mnohými faktormi, ku ktorým patria odborné vedomosti sociálnych pracovníkov, ich pohotovosť, kultivovanosť vyjadrovania, presvedčivé vystupovanie, oduševnenosť, osobná zainteresovanosť, empatia, aktívne počúvanie a využívanie prvkov neverbálnej komunikácie. Sociálna práca si vyžaduje schopnosť sociálnych pracovníkov vedieť kvalitne komunikovať, adekvátne zosúladiť verbálny a neverbálny prejav pri komunikácii s klientom. Vo vedeckej štúdii predkladáme východiská empirického výskumu, zameraného na identifikáciu a evaluáciu komunikačných zručností akomunikačnej ostýchavosti sociálnych pracovníkov s akcentom na marginalizované skupiny.

Čítať viac

Nezamestnanosť a ďalšie aspekty ovplyvňujúce kvalitu života na Slovensku

Abstrakt: Nezamestnanosť je úzko spojená s kvalitou života obyvateľov v regióne. Kvalita života je komplexný koncept, ktorý je v súčasnosti odrazom záujmu a starostlivosti odborníkov rozmanitých profesií o dobrý a hodnotný život obyvateľstva. Kvalita života zahŕňa množstvo aspektov bytia či prejavu jednotlivca, ktoré sú predmetom neustáleho porovnávania v priestore i čase. článok skúma aspekty kvality života, ktoré vplývajú na životnú úroveň jednotlivcov. Cieľom článku je tiež pomenovať a zhodnotiť najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce kvalitu života aživotný štýl obyvateľov Slovenska. Prieskumy rôznych renomovaných inštitúcií sa líšia pri rozlišovaní determinantov kvality života, dopady ich absencie sú však väčšinou veľmi podobné.

Čítať viac

Research on the most important KPIs in social media that should be tracked

Abstrakt: Social media is a valuable tool for building personal relationships with your audience, but it can also be a very helpful factor in increasing your revenue, reach, and overall ROI. The only way to ensure this, however, is by tracking the right social media KPIs beyond your fan, follower, or "like" counts. In this paper, we present exploratory study that aimed to point out a set of KPIs relevant for social media environment. Presented indicators emerged from a research of an existing literature and information acquired from opinion leaders in this field. Indicators are presented logically and divided into four main areas with.

Čítať viac

Výkonnosť verzus efektívnosť podniku

Abstrakt: Výkonnosť a efektívnosť podniku a možnosti ich kvantifikácie sú v súčasnosti často diskutovanou problematikou. V príspevku sme sa zamerali na hodnotenie výkonnosti a efektívnosti podniku s aplikáciou vybraných metód. Cieľom príspevku bolo kvantifikovať výkonnosť a efektívnosť analyzovanej vzorky podnikov tepelného hospodárstva SR a porovnať zistené výsledky. Pri stanovení výkonnosti podniku sme aplikovali metódu ekonomickej pridanej hodnoty, efektívnosť sme vypočítali s využitím maticového modelu, ktorý bol riešený ako model lineárneho programovania simplexovou metódou. Pre porovnanie výsledkov aplikovaných metód bol použitý Spearmanov koeficient zhody poradí. Prínosom príspevku bolo zistenie, že meranie efektívnosti maticovou sústavou ukazovateľov v tvare modelu lineárneho programovania je adekvátnou alternatívou merania výkonnosti ukazovateľom EVA. Na základe toho je možné konštatovať, že výkonnosť podniku môžeme merať jeho efektívnosťou. Uvedená metodika je prínosom v rámci hľadania smerov zvyšovania výkonnosti podniku.

Čítať viac

Využitie ukazovateľa EVA vo finančnom plánovaní podniku

Abstrakt: Cieľom príspevku je pomocou ukazovateľa EVA a ďalších finančných ukazovateľov zostrojiť variant ročného finančného plánu pre vybranú spoločnosť Proveko, s. r. o. Primárnym prvkom plánovania je ukazovateľ EVA ako indikátor merania podnikovej výkonnosti. K analýze vývoja spoločnosti a identifikovaniu finančnej situácie poslúžia údaje interného charakteru a účtovné závierky za uplynulých 5 rokov. Cieľovým prvkom finančného plánovania je zostavenie variantu finančného plánu, pomocou ktorého je možné dosiahnuť vytýčený cieľ v podobe percentuálneho nárastu hodnoty ukazovateľa EVA, a zároveň poukázanie na praktickosť a využiteľnosť metodiky, resp. navrhnutého spôsobu zostrojenia finančného plánu. Po dôkladnej finančno - ekonomickej analýze bol pre danú problematiku navrhnutý inovatívny model, s ktorým podnikateľský subjekt dokáže užitočným spôsobom plánovať svoje finančné aktivity a vďaka dynamickosti modelu tiež plánovanie modifikovať podľa aktuálnych potrieb.

Čítať viac

Využívanie aktivizujúcich edukačných metód vo vyučovaní ekonomických predmetov na stredných školách

Abstrakt: štúdia je zameraná na aktivizujúce metódy a ich využívanie vo výučbe ekonomických predmetov učiteľmi stredných škôl. Súčasné sociálno-ekonomické prostredie, jeho digitalizácia a situácia v regionálnom školstve si - aj napriek mnohým problémom – vyžadujú nové prístupy. Obľubu si u žiakov získavajú aktivizujúce metódy, ktoré žiakov nútia k spolupráci, ku komunikácii a hľadaniu riešení inovatívnym spôsobom. Metódy, ktoré dokážu dostať žiaka z jeho komfortnej zóny do zóny učenia sa. Výsledky prieskumu poukázali na pomerne vysokú frekvenciu využitia aktivizujúcich metód na stredných školách v oblasti vyučovania ekonomických predmetov.

Čítať viac

Zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských MSP v súčasných ekonomických podmienkach EÚ

Abstrakt: The article deals with increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises in Slovakia. The importance of SME development for the Slovak economy is very important, therefore increasing their competitiveness should be a priority at all levels. The competitiveness of Slovak enterprises is determined primarily by the economic, legislative and social environment in which they develop their business activities. In order to increase the competitiveness of SMEs, it is important to promote knowledge-based economy, high-tech and start-up of companies. Effective support for small and medium-sized businesses and their competitiveness should be inevitably linked to the EU's economic policy, the Europe 2020 Strategy and the activities of the Slovak Government and regional self-government.

Čítať viac