JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2017 - VOLUME 2 ISSUE 4

Agresívne prejavy na pracovisku a nežiaduce formy správania u zamestnancov

Abstrakt: Teoretická štúdia sa zaoberá rozličnými formami nežiaduceho správania na pracovisku, ktoré môžu súvisieť s agresívnymi prejavmi zo strany kolegov a nadriadených. Analyzuje nežiaduce správanie a agresívne prejavy na pracovisku. V teoretickej štúdii sú prezentované formy nežiaduceho správania a agresívne prejavy, ktoré sa vyskytujú na pracovisku v rôznorodých formách, pričom je priestor vo významnej miere venovaný aj rozdielom medzi agresiou a agresivitou.

Čítať viac

Analysis of content marketing, its distribution, goals and metrics in the selected field

Abstrakt: Content marketing is a contemporary marketing paradigm with many long term benefits such as building brand loyalty by engaging with the target audience with valuable content without employing promotional techniques. However, more clarity is needed about the role of content marketing in social media content communities, especially because content marketing is often confused with social media marketing. This paper focuses on the marketers operating in the technological sector and their subjective perceptions of the effectiveness of content marketing in their organisations. presents the findings from the group of 300 respondents who indicated they worked for technology organizations that primarily sell products/services. It covers three main areas, namely distribution, goals and metrics all in relation to content marketing.

Čítať viac

Analýza budovania publika v prostredí sociálnych médií za účelom vybudovania silného povedomia o značke

Abstrakt: Dôležitosť využívania mixu sociálnych médií pre účely marketingu nebola nikdy väčšia, ako je tomu dnes. Ignorovaním týchto nástrojov je možné spôsobiť výrazný dopad na spoločnosť, či už sa jedná o slabú konkurencie schopnosť alebo je to prípad zbytočne vysokých nákladov na propagáciu so slabým efektom a zlým cielením. Tento príspevok si kladie za cieľ preskúmať vzťahy medzi vnímanou znalosťou používania sociálnych médií a frekvenciou ich používania oproti potenciálnemu dopadu na prihlásenie sa k odberu obsahu zo sociálneho účtu značky. Skúmaná vzorka pozostávala zo 476 respondentov dotazovaných prostredníctvom metódy CAWI. Bola použitá metóda náhodného výberu. Výsledky ukázali zaujímavé zistenia týkajúce sa existencie predmetných vzťahov. Tieto boli následne transformované do série odporúčaní, ktoré by značkám mali pomôcť správne nastaviť svoje marketingové aktivity v on-line prostredí.

Čítať viac

Analýza spokojnosti zákazníkov vybranej spoločnosti na báze informačného systému CRM

Abstrakt: Hlavným cieľom článku je analýza spokojnosti zákazníkov vo vybranej spoločnosti. Úlohou parciálnych cieľov výskumu boli zistenia, či ceny produktov ovplyvňujú spokojnosť s ich ponukou. Ďalej či spokojnosť so zamestnancami vplýva na odporúčania známym. V rámci metodológie sme na plnenie cieľov štúdie použili frekvenčnú analýzu, testovanie spokojnosti pomocou reliability a zisťovali sme štatistickú závislosť. Štúdia pracuje s dátami z informačného systému CRM a dátami zozbieranými pre účely dotazníkového prieskumu.

Čítať viac

Analýza stavu hodnotenia prírodných rizík v kontexte stratégie adaptácie SR na dôsledky zmeny klímy

Abstrakt: V súčasnosti sa čoraz častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti najmä prírodného charakteru spôsobené zmenami klímy ako sú napr. povodne, veterné smršte, požiare, zosuvy pôdy a iné, ktoré v ostatnom období spôsobujú mimoriadne vysoké finančné škody ako aj straty na životoch ľudí. Na ich minimalizáciu sú potrebné najmä informácie o bezpečnostných hrozbách, miere rizika, úrovni ohrozenia obyvateľstva a charakteristikách bezpečnostného prostredia, ktoré je potrebné hodnotiť komplexne a systematicky. Vo svete sú využívané osvedčené postupy na ich hodnotenie, ale v rámci EÚ nie sú postupy jednotné, chýbajú informácie o škodách a pod. V analytickej časti príspevku je zhodnotená problematika analýzy rizík na Slovensku. Pozornosť je venovaná aj opatreniam a stanoveným cieľom na zlepšenie zisteného stavu na Slovensku ako aj EÚ.

Čítať viac

Analýza súčasného stavu v oblasti vzdelávania manažérov predaja v SR

Abstrakt: The subject of the paper is the issue of employee training with a special focus on a selected category of workers, namely sales managers. The aim of the paper is to provide up-to-date information on the current state of training of the above category of workers in Slovak enterprises. Part of the paper is the presentation of survey results focusing on the analysis of selected areas of training of sales managers, such as the content of training programs, the types of skills that a given category of workers should have, factors influencing the choice of training methods and the perception of the effectiveness of these training methods.

Čítať viac

Analýza vybranej virálnej marketingovej kampane

Abstrakt: Podstatou virálnej reklamy je, že ľudia sa podieľajú na šírení obsahu a zdieľajú obsah, majú možnosť budovať vedomie o výrobku alebo poskytovanej služby. Tento druh reklamy môžeme považovať za obľúbený, lebo kampaň môže osloviť veľký počet ľud í a je ju možné spustiť jednoducho a s relatívne nízkymi nákladmi.V úvode článku približujeme podstatu virálneho marketingu a nových trendov v marketingu. Bližšie opisujeme jeho vznik, výhody a nevýhody, štruktúru a formy virálneho marketingu, motiváciu virálneho šírenia, moderné formy internetovej propagácie. Analytická časť sa zaoberá analýzou prieskumu, kde zisťujeme pohľad a vnímanie vybranej virálnej kampane. Potrebné údaje k vypracovaniu analýzy vyzbierame pomocou dotazníka, ktorý obsahoval 11 otázok. V závere a v návrhovom riešení navrhneme riešenia pre vylepšenie tvorby virálnych kampaní resp. reklám.

Čítať viac

Brand value analysis of the most succesful brands worldwide in 2017

Abstrakt: As new dynamics emerge and change the shape of business by the minute, it demands new ways for organizations to harness and channel that change. In this paper we are operating with the methodology used by a worldwide company Interbrand which evaluates brands annualy. The Top 10 Brands hold 42% of the Best Global Brands total value. Half of the ten brands at the top of the Best Global Brands 2017 list are in the technology sector. Total brand value over the last 10 years has grown. While the technology sector dominates, all top growing brands are translating technology into experience. The changes we are observing are societal, attitudinal, technological, economic, industrial, and impact every aspect of commerce and life. Within this ever-shifting context, growth becomes ever more challenging.

Čítať viac

Ekonomická výkonnosť finančnej správy SR podľa procesného modelu

Abstrakt: V rámci výskumu danej problematiky sme vychádzali z existujúcich funkčných organizačných štruktúr a systémov daňových správ nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku, Česku a Slovinsku, pričom základným predpokladom skúmania bolo zvýšenie efektivity systému ako celku. Na základe analýzy trendov predpokladáme, že reforma daňovej a colnej správy, výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity systému a v konečnom dôsledku aj k pozitívnemu vnímaniu daní, ako spoločensky nepopulárnych povinností.

Čítať viac

Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie

Abstrakt: Nákupné správanie je v súčasnosti podmienené mnohými činiteľmi. Ich poznanie je veľmi dôležité, pretože tým identifikuje hnacie motívy, dôvody nákupu zákazníkov. Nákupné správanie začína uvedomením si určitého nedostatku a tým aj potreby tento nedostatok uspokojiť. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky spotrebiteľského správania a nákupného rozhodovania spotrebiteľov, ako aj analýza vnímania slovenských cien z pohľadu slovenského spotrebiteľa.

Čítať viac

Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodovanie spotrebiteľa pri online nákupe

Abstrakt: Súčasný spotrebiteľ je v rámci svojho nákupného rozhodovania ovplyvňovaný viacerými faktormi, ktoré majú dostatočnú silu na to, aby zmenili a ovplyvnili jeho nákupné správanie. Internet a internetová reklama vo veľkej miere ovplyvňujú vnímanie a podvedome sa snažia ovplyvniť každého spotrebiteľa, ktorý je používateľom internetu. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie reklamy a vybraných nových foriem reklamy, ako aj analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov pri online nákupe.

Čítať viac

Konkurencia kryptomien a jej vybrané aspekty

Abstrakt: Príspevok sa venuje široko diskutovanej problematike kryptomien, ktoré sa stávajú stále populárnejšie a zároveň kontroverznejšie. Kryptomeny predstavujú moderný finančný a menový nástroj, ktorý významným spôsobom konkuruje tradičným menám. Možnosti tvorby a použitia kryptomien sú veľmi široké, nemusia byť používané výhradne pri nákupe tovaru resp. služieb, ale dajú sa s nimi realizovať rôzne finančné transakcie, môžu slúžiť aj ako výnosné investičné príležitosti, či zdroj kapitálu na rozbeh podnikania. Škála ponuky kryptomien sa neustále rozširuje a ich trhová kapitalizácia rastie rýchlym tempom. Významné medzinárodné finančné inštitúcie, spolu s podnikateľským sektorom predpovedajú kryptomenám veľkú budúcnosť a to najmä na úkor tradičných mien. Ponuka kryptomien sa rýchlym tempom rozširuje a neustále pribúdajú nové. Medzi najrozšírenejšie kryptomeny je možné zaradiť najmä Bitcoiny, ale aj Ethereum, Litecoin, či Zcash.

Čítať viac

Mobile payment methods in the light of consumers sentiment in the social media environment

Abstrakt: A recent survey reveals that the payments industry is at a crossroads. Consumers still rely on traditional payments today, but many expect to make more digital payments by the end of the decade. For purpose of this paper we have decided to follow Atlas methodology presented by Infegy company that measures volume and sentiment, it can represent consumers thinking, discussions and ho they feel about topics and brands through almost instant analysis of millions of social conversations. This paper presented four main findings in the mobile payment industry: The first was identifying barriers mobile payment providers must overcome for widespread usage, second was current consumer satisfaction levels with mobile payment services, third one features near-field communication (NFC) users enjoy most and last one women’s favorability towards peer-to-peer (P2P) mobile payments.

Čítať viac

Možnosti využitia marketingu a marketingovej komunikácie na propagáciu miest a obcí

Abstrakt: Marketing a marketingová komunikácia sú dôležitou súčasťou propagácie miest a obcí v SR. Mestský marketing predstavuje v súčasnosti základný prvok rozvoja miest a obcí, ktorého úlohou je pomôcť mesto alebo obec orientovať podľa požiadaviek trhu, pracovať na jeho pozitívnom imidži, budovať jeho dobrú povesť a maximalizovať úžitkovú hodnotu mesta alebo obce. Cieľom príspevku je poukázať na vybrané možnosti využitia marketingu a marketingovej komunikácií pri propagácii miest a obcí na Slovensku.

Čítať viac

Používateľské preferencie spotrebiteľov a ich vplyv na výdavky na online propagáciu

Abstrakt: Cieľom článku je popísať špecifické aspekty problematiky ako používateľských preferencií internetových používateľov na lokálnych trhoch krajín V4, tak problematiky výdavkov spojených s online propagáciou. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky internetového marketingu. Článok na základe dostupných analýz popisuje súčasný stav používateľských preferencií používateľov ako na globálnej úrovni, tak na úrovni Európy a krajín V4. Článok taktiež popisuje aktuálny stav v oblasti výdavkov do online propagácie, ako na globálnej úrovni, tak na úrovni tuzemského trhu. Ďalším zámerom článku je zhodnotiť aktuálny stav využívania digitálnych komunikačných platforiem a zároveň zhodnotiť možnosti, ktoré online prostredie internetu v rovine aktuálnych trendov ponúka pre marketingové aktivity.

Čítať viac

Reforma daňovej a colnej správy – UNITAS vo svetle manažmentu ľudských zdrojov a jej reálny diskriminačný dopad vo Finančnej správe SR

Abstrakt: Príspevok pojednáva o reforme daňovej a colnej správy na Slovensku, ktorú zastrešuje program UNITAS I., ktorého prejavom je od 1.1.2012 vznik Finančnej správy SR. Šesť princípov reformy, poznatky zo zahraničných skúseností, best practices boli východiskovým konceptmi reformy. Odvrátenou stranou, okrem neuskutočnenej reformy UNITAS II. a priamej diskriminácie v rámci colného úradu FS SR, ktorý približujeme z praxe, či odpoveď ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v odpovedi na interpeláciu poslanca, ktorý hovorí o nepripravenosti v reálnom živote, sú obe (teoretické aj praktické) strany váh, ktoré nemienime idealizovať. Manažment ľudských zdrojov, ktorý sa v reforme minul svojej podstate, či uvedené viaceré definičné state o priamej diskriminácii, zo slovenského, ale aj európskeho prostredia, dotvárajú komplexnú predstavu o problematike UNITAS.

Čítať viac

Špecifiká online komunikácie uchádzačov o vysokoškolské vzdelanie

Abstrakt: Cieľom článku je popísať špecifické aspekty problematiky online komunikačného procesu, jednak zo strany vysokoškolských vzdelávacích subjektov a na strane druhej zo strany samotných uchádzačov o štúdium. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky internetového marketingu, marketingu vzdelávacích inštitúcií. Na základe analýz popisuje článok súčasný globálny stav komunikačných preferencií uchádzačov o vysokoškolské vzdelanie. Ďalším zámerom článku je zhodnotiť možnosti, ktoré online prostredie internetu a nové nástroje marketingovej komunikácie s tým spojené ponúkajú pre marketingové aktivity vysokoškolským vzdelávacím inštitúciám a zároveň ambíciou článku je poukázať na úskalia, ktoré sa s touto problematikou spájajú.

Čítať viac

Stav a vývoj vybraných indikátorov trvaloudržateľného rozvoja SR

Abstrakt: Trvalo udržateľný rozvoj je pojmom, ktorý prenikol v súčasnosti do mnohých sfér ekonomicko-sociálneho života. Samotná udržateľnosť rozvoja je pomerne ťažko kvantifikovateľná. Pre meranie pokroku pri napĺňaní stratégie boli stanovené Indikátory trvalo udržateľného rozvoja. Ekonomická prosperita Slovenska a jej trvalo udržateľný rozvoj môžu byť dosiahnuté konvergenciou slovenskej ekonomiky s ekonomikami vyspelých členských štátov EÚ. Príspevok analyzuje vybrané indikátory trvalo udržateľného rozvoja SR.

Čítať viac

Štruktúra používateľskej základne sociálnej siete Facebook

Abstrakt: Cieľom predkladaného článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako súčasti sociálnych médií z pohľadu nástroja marketingovej komunikácie. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych sietí ako súčasti sociálnych médií a zameriava svoju pozornosť na sociálnu sieť Facebook. Na základe analýz popisuje súčasný stav využívania sociálnej siete Facebook. Konkrétne sa článok zameriava na analýzu vývoja počtu aktívnych používateľov, mobilných používateľov ako aj na geografickú štruktúru používateľov tejto sociálnej siete. Ďalším zámerom článku je zhodnotiť možnosti, ktoré pre marketérov táto problematika prináša a zároveň poukázať na úskalia tejto problematiky.

Čítať viac

The social concept of ethical leadership

Abstrakt: V poslednom období koncept zavádzania etiky do riadenia, manažmentu, vedenia sa pomaly dostáva do popredia. Mnoho doterajších výskumov naznačuje, že etické vedenie pozitívne ovplyvňuje celý rad nasledovaniahodných postojov. Výsledky výskumov dokazujú, že etické líderstvo implikuje uspokojenie z práce, organizačnú súdržnosť, dôveru medzi zamestnancami a jednotlivými stupňami riadenia. Je výzvou pracovať na ďalších aspektoch v oblasti etického vedenia a riadenia – a pokúsiť sa vytvárať sociálnu koncepciu etického líderstva, ktorú reflektujeme v našom príspevku.

Čítať viac

Výskum vzťahu medzi reakciami a kvalitou príspevkov na sociálnej sieti Youtube

Abstrakt: Hlavným cieľom práce je analýza budovania značky prostredníctvom sociálnych médií ako jedného z existujúcich nástrojov v online prostredí v ktorom dnešné firmy operujú a kde značky môžu presadiť svoju snahu pri budovaní samotnej značky, alebo pri podpore jednotlivých firemných cieľov. Údaje získame z prístupných dát priamo zo sociálnych médií - Youtube. Ide o údaje vyselektované pre účely skúmania. Určené subjekty podrobíme kvalitatívnemu skúmaniu s uvedením príkladov, vybrané parametre uvedieme v tabuľkách a niektoré z nich následne vizualizujeme v grafoch. Pri metrikách dôležitých pre skúmanie vykonáme štatistickú analýzu, ktorá bude určovať významnosť vzťahov pri budovaní komunity na sociálnych médiách. Pre účely tejto práce sme analyzovali značku Nike. Jej prítomnosť na sociálnych médiách sme zhodnotili na základe reálnej komunikácie, ktorá prešla kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou podľa určených krítérií.

Čítať viac

Vzdelávanie v malom a strednom podniku a jeho vplyv na riadenie ľudských zdrojov

Abstrakt: Podnikateľský plán ako určitý vnútorný dokument, ktorý slúži ako základ vlastného riadenia malých a stredných podnikov/ MSP/, pri vzdelávaní zamestnancov, ma značný význam však aj externé uplatnenie podnikateľského plánu v prípade, že malý a stredný podnik /ďalej len MSP/ plánuje financovať vzdelávací program sčasti alebo celkom pomocou cudzieho kapitálu, prípadne sa uchádza o niektorý druh nenávratnej podpory. V tomto prípade je totiž treba presvedčiť poskytovateľov kapitálu o výhodnosti a nádejnosti projektu, na ktorého financovanie sa tento kapitál použije. Ten môžeme získať napríklad aj nenávratným finančným príspevkom z eurofondov. Slovenská republika je pripravená využiť túto možnosť, aby sa zabezpečil udržateľný rast ekonomiky, zvýšila sa životná úroveň obyvateľstva a zamestnanosť. Splnenie týchto kritérií bude zároveň nástrojom na znižovanie regionálnych rozdielov. Využime preto možnosť, a zaraďme sa k najlepším.

Čítať viac