JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2018 - VOLUME 3 ISSUE 1

Analytický pohľad na vývoj etických teórií a stanovísk komponujúcich fundamentálnosť etiky podnikania

Abstrakt: Globalizácia, prechod do informačného a technologického veku menia spôsob, akým sa podniká a akým etickým problémom organizácie čelia. Ak má etika podnikania zostať relevantná, musí zodpovedajúcim spôsobom meniť svoje zameranie, čo sa nedá dosiahnuť bez spätného pohľadu na históriu a elementárnosť etiky podnikania. Téma etiky sa často vyskytuje v akademických výskumoch, a takmer každá spoločnosť vyvinula aspoň niektoré prvky etického programu primárne založeného na výsledných usmerneniach pre organizácie. Príspevok reflektuje analytický pohľad na genézu etiky podnikania, zameriava sa na etické teórie a stanoviská, ktoré majú vplyv na etické rozhodnutia kolektívneho alebo agregovaného charakteru a ovplyvňujú zainteresované strany v celej spoločnosti.

Čítať viac

Analýza komunikácie v organizácii a hlavné príčiny zlej komunikácie s možnosťami jej riešenia

Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá komunikáciou a jej hlavnými formami. Definujeme význam komunikácie a model komunikačného procesu. Rozoberáme organizačnú a interpersonálnu komunikáciu, kde sme sa zamerali na hlavné definície arozdelenie. Zameriavame sa na riadenie komunikačného procesu, komunikačnú atmosféru a komunikačný štýl manažéra. Oblasti a ciele komunikácie sú jednou z oblastí, na ktoré by sa mal manažment zamerať pri komunikácii so svojimi zamestnancami. Pre efektívnu komunikáciu je potrebné zvoliť vhodnú komunikačnú stratégiu, ktorej sa v článku venujeme. Cieľom článku je zistiť názory respondentov na komunikáciu medzi zamestnancami a manažmentom, na komunikáciu medzi zamestnancami navzájom a hlavné príčiny zlej komunikácie a možnosti jej riešenia.

Čítať viac

Analýza systémov kontextovej reklamy PPC

Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá problematikou PPC reklám v on-line marketingovom prostredí. Cieľom štúdie je sumarizácia PPC reklamných systémov v prostredí slovenského internetu a možností propagácie. Článok detailne popisuje spôsob fungovania kontextovej reklamy v systémoch PPC Google Adwords, Facebook Ads a Sklik. Článok je zameraný na odporúčania a návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia v oblasti všetkých spomínaných foriem realizácie reklamných kampaní v systémoch PPC.

Čítať viac

Analýza úspechu a kvality života z pohľadu pracovného prostredia

Abstrakt: Manažér orientovaný na úspech sa vyznačuje snahou dosiahnuť okrem vlastného úspechu aj úspech svojich zamestnancov a tým zároveň dosiahne aj úspech celej organizácie. Plnením svojich základnýchfunkcií a správne zvoleným štýlom riadenia svojich zamestnancov vytvára situáciu na pracovisku, ktorá zabraňuje možným rizikám vzniku nekvality pracovného prostredia. Cieľom článku je popísať problematiku manažmentu a kvality života z pohľadu pracovného prostredia. Následne analyzovať kvalitu života aplikovaním dotazníka a zistením prítomnosti negatívnych javov na pracoviskách.

Čítať viac

Chudoba a bohatstvo vo svete – pretrvávajúci globálny problém súčasnosti

Abstrakt: Viac ako 80 percent celkovej svetovej populácie žije v krajinách, kde existujú značné rozdiely v príjmoch obyvateľov. Najchudobnejších 40 percent obyvateľov sveta disponuje iba 5 percentami celosvetových príjmov, na druhej strane najbohatších 20 percent vlastní tri štvrtiny celkových svetových príjmov. Chudoba už nie je len problémom vidieckych oblastí, čoraz viac chudobných ľudí žije na okrajoch miest, kde odchádzajú s nádejou na lepší život. Títo ľudia žijú v neštandardných podmienkach v chudobných štvrtiach (tzv. „slumoch“) na predmestiach veľkých miest, v chudobe a podvýžive. Prežívajú v podmienkach násilia bez primeranej lekárskej starostlivosti alebo sociálneho zabezpečenia. Ďalšou otázkou, ktorú skúma v článok, je vízia sveta z hľadiska bohatstva. To je reprezentované obrovským bohatstvom vybraných krajín, spoločností aj jednotlivcov a naďalej rastie, takže sa rozdiely medzi jednotlivými bohatými a chudobnými stále prehlbujú.

Čítať viac

Emócie v rozhodovacom procese spotrebiteľa

Abstrakt: Cieľom príspevku je teoreticky popísať postavenie a dôležitosť emócií v rozhodovaní spotrebiteľa. Na významnú úlohu emócií v každej oblasti života sa vďaka neustálemu skúmaniu prihliada čoraz viac. V minulosti boli popisované modely rozhodovania, ktoré vplyv emócií jednotlivca nebrali do úvahy. Model rozhodovania od Lerner a kol., ktorý uvádzame, zahŕňa do procesu rozhodovania emócie piatimi spôsobmi. Všetky spôsoby sa navzájom kombinujú a tak môžu meniť konečné rozhodnutie spotrebiteľa.

Čítať viac

Metódy sebareflexie v praktickej profesijnej príprave učiteľov

Abstrakt: Praktická profesijná príprava študentov učiteľstva v podmienkach slovenského vysokého školstva prebieha vdvoch špecifických prostrediach. Jedným je vysokoškolské prostredie, kde študenti učiteľstva absolvujú pedagogické a didaktické predmety s využitím mnohých vyučovacích metód a stratégií smerujúcich k rozvoju ich profesijných kompetencií. Druhým prostredím je prostredie základných a stredných škôl, v ktorých prebieha pedagogická prax študentov. V týchto špecifických podmienkach prebieha proces rozvoja profesijných kompetencií študentov učiteľstva. Autori príspevku prezentujú výsledky výskumu zameraného na sebareflexívne kompetencie budúcich učiteľov, ktoré sú rozvíjané v rámci praktickej profesijnej prípravy a prinášajú pohľad na cvičnými učiteľmi odporúčané metódy sebareflexie v praktickej profesijnej príprave.

Čítať viac

Možnosti uplatnenia vybraných marketingových stratégií v oblasti služieb

Abstrakt: Marketing a marketingová stratégia by mali tvoriť súčasť každého podniku, ktorý chce zlepšovať svoje postavenie na domácom, ako aj zahraničnom trhu. Formulácia správnej marketingovej stratégie je jedným z najkritickejších a najzložitejších elementov celého marketingového procesu. V podnikoch, ktoré zosúladia riadenie s marketingovou stratégiou a vrcholový manažment túto stratégiu uplatňuje dochádza k výrazným úspechom. Správne naformulovaná marketingová stratégia predstavuje spôsob dosiahnutia marketingových cieľov. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky marketingových stratégií, ako aj analýza vnímania vybraných marketingových stratégií v oblasti služieb z pohľadu slovenského spotrebiteľa.

Čítať viac

Pamäť a spotrebiteľské správanie z pohľadu psychológie obchodu

Abstrakt: V súvislosti so spotrebiteľským správaním, každý človek zastáva úlohu spotrebiteľa, ktorý na základe určitých faktorov rozhoduje o svojom nákupe. Podstatou existencie človeka je uspokojenie vlastných potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre jeho každodenný život. Ide o potreby každodenné alebo občasné, potreby lásky, uznania, potreby kúpiť si niečo. Každý deň je človek v kontakte so spotrebiteľským správaním, ktoré si ani neuvedomuje. Spotrebiteľské správanie je proces, ktorý prebieha pred nákupom, počas nákupu, ale aj po nákupe.

Čítať viac

Pôsobenie vybraných nástrojov komunikačného mixu na spotrebiteľa v oblasti maloobchodu

Abstrakt: V súvislosti so spotrebiteľským správaním, každý človek zastáva úlohu spotrebiteľa, ktorý na základe určitých faktorov rozhoduje o svojom nákupe. Podstatou existencie človeka je uspokojenie vlastných potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre jeho každodenný život. Ide o potreby každodenné alebo občasné, potreby lásky, uznania, potreby kúpiť si niečo. Každý deň je človek v kontakte so spotrebiteľským správaním, ktoré si ani neuvedomuje. Spotrebiteľské správanie je proces, ktorý prebieha pred nákupom, počas nákupu, ale aj po nákupe.

Čítať viac