JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2018 - VOLUME 3 ISSUE 2

Analytický pohľad na konkurencieschopnosť amerického dolára v kontexte globálnych zmien

Abstrakt: The article discusses the position of the US dollar in the current world economy. Significant geopolitical changes, however, affect the dominance of the US dollar and the US economy in the world. As a world currency, the dollar does not only fulfil its traditional functions in the country of origin, but its use has gradually spread to the entire world. The US dollar is the dominant currency in transactions in foreign exchange markets and international trade. Globalization trends in the financial markets since the Second World War are linked to the development of euro- denominated markets dominated by euro-dollar transactions. The future of the US dollar is also determined by the efforts of other countries to break with the dollar's influence. Countries like China and Russia are working hard to build their own monetary and financial systems independent of the US dollar.

Čítať viac

Analýza vlogu ako marketingového média pre umiestňovanie produktov

Abstrakt: Hlavným zameraním tohto príspevku bolo na základe získaných informácií z prieskumu zhodnotiť a interpretovať prístup a reakciu respondentov na product placement, teda umiestňovanie produktov vo vlogoch. Príspevok ponúka perspektívnu na efektivitu umiestňovania produktov v tejto forme digitálneho obsahu. Uvedená je aj diskusia k výsledkom a návrhy riešení pre podniky, akým spôsobom by mali využívať umiestňovanie produktov a taktiež aj to na akú cieľovú skupinu by sa mali zamerať. Rovnako príspevok poukazuje aj na oblasti, ktoré majú potenciál potenciálnych zákazníkov odohnať a čo prilákať a to, ako názor majú respondenti na túto oblasť vo všeobecnosti.

Čítať viac

Analýza vnímania vybranej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie z pohľadu spotrebiteľa

Abstrakt: V súčasnosti v znalostnej spoločnosti zohrávajú stále väčšiu a nezastupiteľnú úlohu univerzity a vzdelávacie inštitúcie. Veľkým dôkazom je najmä široké spektrum úloh, ktoré plnia. Univerzity ponúkajú a vytvárajú ľudský kapitál a intelektuálne bohatstvo, ktoré je potrebné pre ďalšie fungovanie vo svete vzdelávania, ale aj obchodu. Význam univerzít pre rozvoj regiónov, v ktorých pôsobia je nesporná. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky znalosti a vzdelávania, ako aj analýza vnímania spokojnosti a prestíže vzdelávania, ako aj samotnej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie pôsobiacej na slovenskom trhu z pohľadu slovenského spotrebiteľa.

Čítať viac

Diversity Management as a Competitive Advantage Source of the Successful Company

Abstrakt: Diverse employee base can offer much broader range of new approaches and perspectives. Each employee brings to the enterprise several dimensions of diversity - diverse backgrounds, gender, characteristics, skills and experiences. It is needed to use soft edges of diversity for recognizing and managing differences. Diverse employees have a different character which affects their behavior and the way how they act, what is acceptable or what has a higher priority for them. Diversity factor at visible and invisible dimension as a part of corporate culture has power to stimulate and form strong culture within each enterprise. Ability to recognize and understand diversity in cross-cultural situation supports growth and success of company from global perspective.

Čítať viac

Event marketing a jeho úloha pri podpore cestovného ruchu – analýza prípadovej štúdie mesta Bardejov

Abstrakt: Tento článok sa fokusuje na event marketing a jeho rolu pri rozvoji cestovného ruchu. Cieľom je charakterizovať event marketingové akcií a udalosti v meste Bardejov v rámci cestovného ruchu a pomocou analýzy zistiť a zhodnotiť prínos týchto podujatí pre rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne. Bol využitý dotazníkový prieskum zameraný na už uskutočnené podujatia v meste Bardejov. Záverom článku uvádzame návrhy a možnosti ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v regióne a rovnako uvádzame aj možnosti na podporu event marketingu vo zvolenom regióne.

Čítať viac

Implementácia eGovernmentu v praxi a ľudský faktor

Abstrakt: Cieľom tejto štúdie je posúdenie súčasného stavu využívania e-služieb zamestnancami verejnej správy. Štúdia okrem úvodného teoretického vymedzenia problematiky obsahuje výsledky dotazníkového prieskumu a návrh odporúčaní, ako napomôcť k dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel pri využívaní systémov elektronickej komunikácie. Poukazuje na nedostatky, ktoré boli zistene pri prieskume a súvisia zväčša s najchybovejšou časťou systému – človekom.

Čítať viac

Leadership Success Profile and Excellent Leader Abilities

Abstrakt: The increasingly complex, connected world, where quality attention to internal and external customers, strategic direction and future vision is leadership an essential for business success. Concretely focuses on success profiles of leaders, which represents basic, but helpful view on leader ́s individual personality traits – their knowledge, competencies, experience and specific personal attributes. Excellent leaders have power to transform the relationships, team and company. Leadership influence can improve productivity and has impact on organizational growth through engagement and motivation. Companies wanted to be successful in constantly changing environment focus on getting and/or developing great leaders. Question that is crucial in this regards is: “What are the qualities, characteristics, abilities and capabilities of a successful leader?”

Čítať viac

Manipulácia v manažmente pracovných skupín

Abstrakt: Jednanie ľudí v pracovných skupinách sa prejavuje rôznymi spôsobmi, pričom rozoznávame rôzne prejavy manipulácie. Cieľom príspevku bolo zistiť, do akej miery sa u členov prieskumnej vzorky prejavujú sklony k manipulácii, aké faktory ich ovplyvňujú v motivačnej orientácii. Následne bolo úlohou určiť významnosť jednotlivých faktorov pri ich porovnaní. V príspevku sme skúmali ľudí zo stredného manažmentu a ľudí, ktorí majú pod sebou podriadených v porovnaní s vojakmi.

Čítať viac

Možnosti využitia distribučnej politiky a destinačného manažmentu v oblasti cestovného ruchu

Abstrakt: Cestovný ruch je významným sektorom národného hospodárstva. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí musia o svoju prestíž a spotrebiteľov bojovať, aj cestovné organizácie pôsobiace na slovenskom trhu. Správne a efektívne využitie distribučnej politiky a destinačného manažmentu zvyšuje možnosti úspechu a odlíšenia sa od konkurencie v oblasti cestovného ruchu. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky destinačného manažmentu a distribučnej politiky, ako aj analýza vnímania využitia distribučnej politiky a destinačného manažmentu v oblasti cestovného ruchu z pohľadu slovenského spotrebiteľa.

Čítať viac

Podstata a prínosy neuroekonómie

Abstrakt: Cieľom príspevku je teoreticky popísať apriblížiť nový vedný odbor snázvom neuroekonómia. Neuroekonómia začala vznikať v minulom storočí spojením vied neurológie, psychológie a ekonómie. Cieľom bolo analyzovať možnosťami neurovied ekonomické správanie subjektov, ktoré ekonomická teória dovtedy nedokázala vysvetliť. Neuroekonómia používa vo svojom výskume zložité meracie techniky, ktoré pred tým využívala len medicína. Prínosom je pridanie presnosti do ekonomických modelov so súčasným pochopením biologického a emocionálneho diania, ktoré predchádza ekonomickým rozhodnutiam.

Čítať viac

Skúmanie činnosti manažmentu s ohľadom na skvalitnenie podnikovej výkonnosti v podnikoch

Abstrakt: Článok sa zaoberá teoretickými východiskami, prostredníctvom tohto príspevku bolo poukázať na moderné postupy na meranie výkonnosti podniku a definovať problematiku skúmania činnosti manažmentu s ohľadom na skvalitnenie podnikovej výkonnosti v podnikoch. Analýza bola zameraná na skúmanie manažmentu v personálnej a pracovnej činnosti, ktoré sú zamerané na funkciu kontroly zamestnancov, kontroly pracovného prostredia, s ohľadom na skvalitnenie výkonnosti podniku. Objektívne a včasné informácie, profesionálna úroveň manažérov, kontrolórov a kontrolovaných zamestnancov spoločnosti, ako aj v neposlednom rade prístup ku kontrole, controllingu, je dnes v konkurenčnom svete základným predpokladom úspešného, moderného, výkonného podniku na trhu. Výkonnosť predstavuje pojem, ktorý sa pomerne bežne používa v bežnom živote, hlavne v pracovnom, športovom, finančnom ponímaní, ale aj v celosvetovej ekonomickom sektore. Je veľmi dôležité a náročné nájsť vhodnú metódu - model na objektívne meranie výkonnosti podniku. Cieľom článku bolo poukázať na jeden z moderných nástrojov merania a hodnotenia výkonnosti podniku, ktorou je metóda Balanced Scorecard – BSC (vyvážený systém hodnotiacich ukazovateľov). BSC je strategický systém merania výkonnosti, ktorý vznikol na začiatku 90-tych rokov minulého storočia zásluhou amerických odborníkov R. Kaplana a D. Nortona .

Čítať viac

The analysis of culture differences defined in Lewis’s model and impact on corporate culture

Abstrakt: Corporate culture is shaped by many elements, more or less visible for its environment, but the basic element of corporate culture represents an employee. Organizational culture refers to a system of shared values, beliefs and level of its acceptance. This system shows people within company what is appropriate and inappropriate behavior. It is shaped by many elements, more or less visible for its environment, but the basic element of corporate culture represents an employee. It is needed to use soft edges of diversity for recognizing and managing cultural differences. By comparisons of national cultures we can observe differences in several parts of the culture – religion, high vs. low context by communication, past vs. future-oriented culture, collectivism vs. individualism and others. Corporate culture is effected by national culture as well and can be reflected in the way of thinking of employees in the company. From global perspective has cultural intelligence an important role. The analysis of the organisational culture identifies differences, allows observing human behaviour within the organisation and highlighting reality. Corporate culture analysis helps company to take steps to shape its direction for the future. Ability to recognize and understand differences in cross-cultural situation supports growth and success of enterprises on the international market.

Čítať viac