JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2018 - VOLUME 3 ISSUE 3

Analýza automobilového priemyslu Slovenska a krajín V4

Abstrakt: V súčasnej dobe je automobilový priemysel kľúčovým odvetvím slovenskej ekonomiky. Je jedným z najväčších zamestnávateľov a zdrojov príjmov nielen pre Slovensko, ale aj pre krajiny Vyšehradskej štvorky. Samotný automobilový priemysel je úzko previazaný s mnohými ďalšími priemyselnými odvetviami a službami, ktoré prispievajú k tvorbe celkovej priemyselnej výroby. Príspevok analyzuje vývoj automobilového priemyslu štátov V4 na európskom trhu automobilového priemyslu od roku 2005 po rok 2016 podľa vybraných kritérií. Súčasťou príspevku je aj zhodnotenie postavenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky voči ostatným krajinám V4.

Čítať viac

Analýza problematiky zosúlaďovania pracovného a rodinného života

Abstrakt: Téma zosúladenia obchodných a rodinných nárokov bezprostredne nadväzuje na širokú tému, a to problematiku rodovej rovnosti, nediskriminácie a rovnosti príležitostí. Nakoľko rovnosť príležitostí môže byť poňatá veľmi široko, v príspevku sa zameriavame na jednu z pracovnej oblastí problematiky, a to na oblasť obchodného života zamestnancov, resp. jej prepojenie s pracovným a rodinným životom. Cieľom príspevku bolo analyzovať pracovný a rodinný život respondentov z oblasti obchodu na Slovensku. Zisťovali sme názory týchto respondentov, ktorí majú okrem obchodných povinností aj rodinné povinnosti. Zamerali sme sa na problematiku zladenia práce a rodiny.

Čítať viac

Analýza vnímania virtuálnej reality a jej uplatnenia v podmienkach slovenského trhu

Abstrakt: Cieľom článku bolo zachytiť vnímanie virtuálnej reality ako nového prvku v rámci marketingu na Slovensku. Na zber údajov bola použité metóda elektronického dotazníka a v článku prezentujeme najzaujímavejšie zistenia z daného skúmania. Všetky zistenia sa vzťahujú na podmienky slovenského trhu. Následne je v článku uvedená diskusia k zisteniam a je ponúknutá perspektíva na dôvody zistených názorov či súčasného stavu problematiky virtuálnej reality v podmienkach slovenského trhu.

Čítať viac

Aplikácia marketingovej stratégie pomocou modelu see think do care v podmienkach e-commerce

Abstrakt: Plánovanie je jednou z kľúčových fáz akéhokoľvek marketingového projektu. Navrhnúť plán, ktorý kladie dôraz na jednotlivé nákupné fázy zákazníka môže byť oveľa jednoduchšie, ak použijete správny postup. Ak chcete pri plánovaní myslieť na všetko od cieľov, cieľovej skupiny cez použitý obsah, vhodné marketingové kanály až po celkový rozpočet, použite model See Think Do Care.

Čítať viac

Dokumentácia písomností osobného spisu zamestnanca počas trvania a pri ukončení pracovného pomeru

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou personálnej agendy a tvorbou a spravovaním osobného spisu zamestnanca. Ten predstavuje súbor zásadných pravidiel a opatrení, ktoré zabezpečujú spoľahlivý chod administratívy podniku, ktorý je spojený s viacerými personálnymi činnosťami a súvisí s nakladaním a archiváciou písomností vňom založených. Charakter osobných spisov si vyžaduje citlivé nakladanie, pretože pracuje aj sosobnými údajmi zamestnanca. Zvyčajne sa viaže k pracovnému pomeru v čase, kedy nastáva prijímanie zamestnanca, zmeny a dodatky v pracovnom pomere a na skončenie pracovného pomeru.

Čítať viac

Elektronické obchodovanie a event marketing

Abstrakt: V súčasnosti každá firma a spoločnosť, ktorá pôsobí na domácom a zahraničnom trhu využíva internetový marketing a e-mail marketing. Internetový marketing a elektronické obchodovanie sa čím ďalej tým viac stáva neodmysliteľnou súčasťou firiem, ktoré predávajú produkty alebo služby a chcú osloviť čo najviac spotrebiteľov na domácom, ako aj zahraničnom trhu. Cieľom príspevku je spracovanie elektronického obchodovania, ktoré tvorí súčasť internetového marketingu, ako aj e-mail marketingu a event marketingu, ktoré patria medzi nové trendy marketingovej komunikácie.

Čítať viac

Faktory proliferácie slow fashion

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výskumom Slow Movement a špecificky Slow Fashion ako komerčne využiteľných manažérskych konceptov pre prax. Kladie si za cieľ porozumieť súčasnému stavu skúmanej problematiky a identifikovať hlavné faktory podieľajúce sa na koncepte Slow Fashion. Na základe nášho teoretického rozboru boli definované dve hlavné skupiny faktorov, ktoré prispievajú k rozšíreniu konceptu Slow Fashion: interné a externé. Výskumný súbor tvorilo 137 mužov a žien v troch základných podsúboroch respondentov: profesionáli, budúci profesionáli a konzumenti. Primárne dáta boli získané prostredníctvom dotazníkov v období od januára do mája 2018 a následne boli spracované v programe Statistica. Výsledky svedčia o tom, že na koncepte Slow Fashion sa výraznejšie podieľajú faktory interné ako externé. Príklon respondentov k lokálnym značkám sa prejavil len v obmedzenej miere, naproti tomu interný faktor osobnej zodpovednosti bol určujúci pre všetky skúmané súbory a prevýšil externé faktory ako globalizácia alebo rozvoj informačných technológií, a s nimi spojenú väčšiu transparentnosť firemných praktík. Respondenti prejavili osobnú zodpovednosť pri výbere odevov, textilných materiálov a potravín, inklinovali k ich zdravým formám, avšak zároveň zohľadňovali ekonomické hľadisko. Zvyšujúca sa osobná zodpovednosť má potenciál byť jedným z akcelerátor Slow Fashion do budúcna. Optimálna rovnováha medzi atribútmi výrobku a jeho cenou sú kľúčom k získaniu dlhodobej konkurenčnej výhody pre slovenských výrobcov a dizajnérov Slow Fashion.

Čítať viac

Interné a externé faktory a ich vplyv na na koncept slow fashion

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výskumom štruktúry externých ainterných faktorov podieľajúcich sa na koncepte Slow Fashion a konkrétne ktoré z externých a ktoré z interných faktorov majú najväčší podiel na uvedenej koncepcii. Výskumnú vzorku tvorilo 137 mužov a žien, ktoré tvorili tri základné súbory: profesionáli, budúci profesionáli a konzumenti. Hlavnou metódou na získanie údajov bola dotazníková metóda. V období od januára do mája 2018 boli získané údaje od respondentov a následne spracované v programe Statistica. Na základe výsledkov konštatujeme, že z externých faktorov sa na koncepte Slow Fashion najviac podieľajú ilúzia rastu, ďalej globalizácia a nakoniec informovanosť. Z interných faktorov na prvom mieste je to diferenciácia, potom osobná zodpovednosť a nakoniec lokálpatriotizmus. Iba v skupine profesionálov sa toto poradie nezistilo. V tomto súbore má najdôležitejšiu úlohu osobná zodpovednosť, ďalej diferenciácia a zhodne s ostatnými súbormi nakoniec lokálpatriotizmus.

Čítať viac

Komparace nástrojů identifikace týmové role v kontextu jejich aplikace na projektovém týmu

Abstrakt: Tým je v dnešní době považován za základní jednotku organizace práce a stále více roste obliba jeho zavádění na pracoviště. V některých případech nemusí být problematika týmové práce správně uchopena a poté se nedostaví ani předpokládaný efekt. Příčin může být mnoho a jednou z nich je i špatné rozložení členů v týmových rolích. Doposud bylo sestaveno několik modelů sloužících ke studiu týmů a týmových rolí, například Belbinův test týmových rolí, Kruhový model týmového managementu Margerisona a McCanna, Star roles model autorů Benne a Sheats, koncept skupinových rolí českých autorů Plamínka a Kantora. Většina autorů těchto typologií navrhla také vlastní nástroj sloužící ke zjištění aktuální týmové role, predispozicím pro týmovou roli, osobnostním charakteristikám nebo fáze vývoje týmu. Existující typologie se však různí v několika ohledech, ať už jsou to počty, pojmenování, funkce a charakteristiky jednotlivých týmových rolí, osobnostních dispozic, fází vývoje týmu nebo způsob jejich testování a odhalování. Vyvstává tedy otázka, na kolik tyto typologie odpovídají realitě a jsou využitelné a přínosné v praxi. Primárním cílem je předkládaného příspěvku je zjistit, zda jsou tyto nástroje kompatibilní, komplementární nebo si odporují. Vycházíme z předpokladu souvislosti týmové role, osobnostních dispozic a fáze vývoje týmu. Srovnáváme pět nástrojů týmové analýzy (Belbinova typologie, Parkerovy Styly týmových hráčů, Bělohlávkův test osobnostních dispozic, MBTI, Test Bruce Tuckmana), jejich aplikaci, validitu, administraci a souvislosti. Dále zjišťujeme, nakolik jsou tyto nástroje subjektivně hodnoceny jako odpovídající a zda jsou schopny odhalit týmovou roli, osobnostní dispozice a fázi vývoje týmu.

Čítať viac

Najhodnotnejšie globálne značky vo svetle analýzy podľa metodológie BVM

Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je pomocou analýzy poskytnúť ucelený prehľad najhodnotnejších globálnych značiek v roku 2018. Silná značka spoločnosti je jedným z najcennejších aktív, ktoré môže podnik mať a práve tento rebríček dokazuje, že dlhodobým úsilím a kvalitným produktom môže mať až neuveriteľnú hodnotu. Pracovali sme s databázou 100 najhodnotnejších značiek, ktoré boli do tohto rebríčka umiestnené na základe metodológie BVM. V článku sme poukázali na tie prípady, kde sa objavila skutočne pozoruhodná percentuálna zmena oproti minulému roku, následne sme sa venovali aj značkám, ktoré sa v rebríčku objavili vôbec po prvý krát a pozreli sa aj na zastúpenie jednotlivých odvetví priemyslu v tomto rebríčku. Tento článok ponúka podrobnejšiu perspektívu pre zmýšľanie nad úlohou značky v konkurenčnom svete a stavia ju do pozície jedného z nevyhnutných faktorov pre úspech podniku.

Čítať viac

Preferencie zástupcov mladej generácie v rámci netradičných foriem cestovného ruchu

Abstrakt: Príspevok sa orientuje na cestovný ruch (CR) a jeho netradičné formy, ktoré oslovia najmä mladú generáciu. Pozornosť je venovaná oblasti cestovného ruchu, jeho netradičným formám a vymedzeniu mladej generácie, ktorá tieto formy preferuje. Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad o tom, ako najčastejšie trávia mladí ľudia obdobie voľna, aké druhy a formy cestovného ruchu preferujú, ktoré faktory ich pri cestovaní ovplyvňujú a nakoľko ich oslovujú opísané netradičné formy cestovného ruchu. Pozornosť sa kladie aj na dôležitosť využívania moderných technológií, sociálnych sietí a rôznych druhov mobilných komunikačných platforiem, prostredníctvom ktorých sú mladí ľudia pri výbere cieľovej destinácie ovplyvňovaní.

Čítať viac

Úverovanie domácností – potenciálny ekonomický problém pre SR

Abstrakt: The article discusses problems of debt of Slovak households and the phenomenon of credit trap. Excessive household indebtedness can go into a very serious economic problem that can endanger the economic stability of the whole country. Slovak households are increasing their debt at a fast pace, mainly thanks to consumer and mortgage loans. Households with too high a debt compared to their income may later have serious repayment problems, especially at a time of deterioration in economic conditions. If there are too many credit trap cases, the financial sector as well as the national economy as a whole may be in serious trouble. Many Slovaks approach the loan or loan relatively lightly, lend themselves to anything, clients often receive the first offer of the bank, not even carefully reading the credit terms and do not calculate the amount of the remittance. As a result of the irresponsible behaviour of households, there is a rapid increase in executions and personal bankruptcies.

Čítať viac