JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Číslo

JOGSC 2018 - VOLUME 3 ISSUE 4

Analytický pohľad na webovú stránku v optike spokojnosti pacientov zubných ambulanci

Abstrakt: Novodobé trendy naznačujú, že prezentácia na internete je nadnesene povedane psou povinnosťou konkurencieschopných organizácií. Dentálne zdravotnícke zariadenia by nemali byť výnimkou. Primárnym cieľom uvádzanej štúdie je poukázať na dôležitosť webovej stránky z pohľadu zákazníka v dimenzii jeho spokojnosti. Tento cieľ bol rozpracovaný v dvoch úrovniach. V prvej bola činená relačná analýza skúmajúca rozdielnosť celkovej spokojnosti ako aj spokojnosti s komunikáciou medzi zariadeniami, ktoré majú webovú stránku a analogicky, ktoré ju zavedenú nemajú. V druhej úrovni boli rozpracované vybrané technické prvky, ktoré by mala webová stránka obsahovať. Vstupy do analýz boli zabezpečené prostredníctvom primárneho výskumu s vzorkou 148 respondentov. Na analýzu relácií bol použitý Mann-Whitney U test. Bolo preukázané, že dentálne zdravotné zariadenia, ktorá mali zavedenú webovú stránku boli v dimenziách celkovej spokojnosti a spokojnosti s komunikáciou hodnotené signifikantne lepšie. V oblasti technologických prvkov z pohľadu zvyšujúcej sa spokojnosti sa javí ako najdôležitejší prvok systém pripomínania termínov (SMS správa, alebo email deň pred plánovaným vyšetrením), a ako najmenej dôležitý prvok: komunikačná platforma (Na komunikáciu typu, keď sa len potrebujem niečo spýtať a nie je nutný osobný kontakt).

Čítať viac

Analytický pohľad na využívanie personálneho lízingu z pohľadu zamestnancov

Abstrakt: The paper deals with the issue of personnel leasing, which presents a form of hiring of employees who are assigned to perform work tasks and activities according to the requirements of the user's employer for a specified period. The contribution contains a presentation of the results of the survey aimed at comparing the satisfaction of internal and external employees in terms of satisfaction with selected factors of quality of working life, namely perception of job security, possibility of career development in the organization, providing benefits and the difficulty of resolving administrative matters relating to employment. Based on the results of the survey, it is not possible to assume a different degree of satisfaction between internal and external employees.

Čítať viac

Analýza preferencií zákazníckeho správania novej generácie zákazníkov prostredníctvom smartfónu v podmienkach sociálnych médií

Abstrakt: Obrovský rozvoj počítačov, internetu, mobilných telefónov a ďalších informačných a komunikačných technológii zásadným spôsobom ovplyvnili, ako firmy obchodujú medzi sebou a ako predávajú konečným zákazníkom. V súčasnosti firmy, ktoré využívajú elektronické obchodovanie a podnikanie riešia, ako najlepšie využiť výhody, ktoré e-business a e-commerce prinášajú. Cieľom článku je zhodnotiť preferencie v zákazníckom správaní novej generácie zákazníkov na sociálnych médiách realizované prostredníctvom ich smartfónov.

Čítať viac

Kritické myslenie ako dôležitá súčasť počítačovej gramotnosti

Abstrakt: Článok sa zameriava na problém nekritického vnímania prínosov informačných a komunikačných technológií. Naznačuje vybrané problémy a ponúka netradičný pohľad na celospoločenské dôsledky masového nasadenie počítačových technológií. Sústreďuje sa na problém neschopnosti posúdiť pravdivosť informácií, ktorý je vlastný značnej časti používateľov internetových informačných zdrojov. Navrhuje zaradenie tejto témy do odbornej prípravy. Upozorňuje na potrebu aktívneho prístupu pri príprave na využívanie internetových informačných zdrojov a nevhodnosť iba pasívneho oboznámenia používateľov s touto problematikou.

Čítať viac

Meranie efektívnosti ubytovacích zariadení krajín v4 aplikáciou lineárneho programovania

Abstrakt: Problematika merania a hodnotenia efektívnosti podnikov je stredobodom záujmu rôznyc h ekonomických subjektov, nakoľko poznanie a riadenie kľúčových determinantov zvyšujúcich finančnú efektívnosť azároveň i výkonnosť predstavuje predpoklad získania dominantného postavenia podniku na trhu. Súčasné dynamicky sa meniace podnikateľské prostredie vytvára na proces riadenia efektívnosti ešte väčší tlak a núti podnikateľské jednotky nielen posudzovať aktuálny stav, ale hľadať neustále nové spôsoby pre jej zvyšovanie. Príspevok sa zameriava nakomparáciu vybraných makroekonomických ukazovateľov sektora poskytujúceho ubytovacie služby v krajinách V4 a na zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikateľských subjektov krajín V4 za rok 2016 aplikáciou lineárneho programovania. V roku 2016 pôsobilo v rámci krajín V4 v sektore ubytovacích služieb celkovo 32 010 podnikov a zamestnávali 152 307 osôb, pričom prvá priečka v rámci krajín V4 patrí Poľsku, nasleduje Česko, Maďarsko a Slovensko. Najvyšší obrat na zamestnanca dosiahli české podniky (249,7 tis. €) a najvyššiu hrubú pridanú hodnotu na zamestnanca (97,3 tis. €) vytvorili podniky v Poľsku. Z pohľadu hodnotenia efektívnosti pomocou lineárneho programovania výsledky našich analýz ukázali, že najviac efektívne boli ubytovacie zariadenia v Českej republike, ktorých efektívnosť sa nachádzala za rok 2016 na úrovni 0,8936, nasledovalo Slovensko (0,6725) a Poľsko (0,4180). Podniky v Maďarsku dosiahli o 50 % slabšiu efektívnosť v porovnaní s Českom (0,4034).

Čítať viac

Operačný program kvalita životného prostredia a jeho vplyv na regionálny rozvoj na Slovensku

Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá analýzou významu Operačného programu Kvalita životného prostredia a jeho vplyvu na regionálny rozvoj na Slovensku. Prílišný centralizmus, ktorý sa však v posledných rokoch zakonzervoval v systéme využívania štrukturálnych a regionálnych fondov spôsobil to, že Slovenská republika výrazne zaostáva v možnostiach využitia disponibilných zdrojov. V národnom systéme eurofondov sa stal hlavným negatívnym determinantom problém nejasných priorít a prístup určitých mocenských elít, ktorý zasiahol aj Operačný program Kvalita životného prostredia. Práca sa preto venuje aj tejto oblasti.

Čítať viac