JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2019 - VOLUME 4 ISSUE 2

Accounting and VAT in INCOTERMS 2010

Abstrakt:The proposition of concluding contracts is an integral part of the daily practice of private-law and public- legal entities nowdays. With a globalization trends, trade between entities from different countries is becoming increasingly important. In the issue of smaller countries, including Slovakia, the impact of international trade is key. The aim of this article is with a descriptive method to analyze the accounting page of the tax entity and how the individual parity of INCOTERMS 2010 will be reflected in the accounts and in the VAT return, highlighting the issue of tax documents.

Čítať viac

Analýza zásob a ich optimalizácia vo výrobnom podniku: Prípadová štúdia

Abstrakt:Tlak na optimalizáciu procesov v podnikoch je v súčasnej dobe veľmi výrazný. Rozhodujúce faktory hospodárnosti celopodnikových procesov predstavujú aktuálnu problematiku, ktorou sa zaoberajú veľké, ale aj malé podniky každý deň. V súčasných podmienkach trhovej ekonomiky je pre podnikateľské subjekty dôležité pochopiť základné faktory hospodárnosti, kde zaraďujeme aj optimalizáciu zásob vo výrobnom podniku, v záujme dosahovania dlhodobého udržateľného rozvoja podniku. Predkladaná prípadová štúdia sa venuje analyzovaniu zásob vo vybranom výrobnom podniku pôsobiaceho v bytovom textilnom odvetví na Slovensku. Zámerom autorov bolo identifikovanie skutočného stavu zásob, ich zoptimalizovanie a zhodnotenie vzniknutých rozdielov. V štúdii sú rozoberané ukazovatele aktivity zásob v rámci logistického controllingu a základné úrovne zásob, ako aj ich prepočet na optimálnu úroveň. Výsledky poukazujú na dôležitosť riadenia zásob za účelom racionálneho dosahovania hospodárnosti podniku v podobe uvoľnenia finančných prostriedkov viazaných v prebytočných zásobách.

Čítať viac

Analýza životného cyklu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Abstrakt:Pochopenie životného cyklu projektu predstavuje jednu z kľúčových oblastí znalostí projektového manažéra. Primárnym dôvodom sú rozdielne náležitosti projektového riadenia v jednotlivých fázach projektu odzrkadľujúce sa v očakávaniach stakeholderov, nastavení projektu z pohľadu plánovania činností, následnej exekúcie aktivít a s ňou súvisiaceho zapojenia i pracovnej náplne členov projektového teamu, manažmentu nákladov i časového harmonogramu. Primárnym cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť životný cyklus projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a navrhnúť odporúčania primárne zamerané na zlepšenie projektového riadenia z pohľadu dodávateľských firiem vstupujúcich do daných projektov. V teoretickej časti príspevku využijeme obsahovo-kauzálnu analýzu, v rámci ktorej sa sústredíme na literárne zdroje zaoberajúce sa problematikou projektového riadenia a životného cyklu projektu. V analytickej časti venujeme pozornosť identifikácií životného cyklu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ zpohľadu externého dodávateľa participujúceho na rôznych fázach ich životného cyklu. Metodika samotnej analýzy vychádza primárne z metód indukcie a dedukcie, komparácie a syntézy. Všetky získané výsledky spracujeme metódou syntézy s bližšou deskripciou v diskusii. Cieľom je identifikácia zhôd a odchýlok od životného cyklu špecifikovaného v Národnom štandardu kompetencií projektového riadenie (Pitaš, 2018). Predpokladáme, že životný cyklus projektu vykazuje svoje špecifiká vzhľadom na typ financovania, implementáciou navrhnutých odporúčaní je možné predpokladať zlepšenie projektového riadenia v nich. Pri formulácií a overovaní predpokladu vychádzame z princípu ceteris paribus a nepredpokladáme žiadne iné dodatočné (interné/externé) vplyvy na analyzované projekty Ambíciou práce je svojou obsahovou náplňou prispieť primárne k poznatkom v praktickej rovine.

Čítať viac

Ekonomická výkonnosť Ruskej federácie a Nemecka na základe vybraných makroekonomických indikátorov

Abstrakt:Ekonomická kondícia krajín, predovšetkým svetových ekonomík je významnou, priam určujúcou témou v odborných čo samozrejme úzko súvisí nielen s aktuálnou geopolitickou situáciou, ale aj s možnými scenármi do budúcna.. Hlavnou myšlienkou príspevku je pozorovanie vývoja ekonomickej kondície dvoch veľkých hráčov na svetovom ekonomickom poli, ktorými sú ekonomika Ruskej federácie a ekonomika Nemecka. Pre konkretizovanie myšlienky sme sa zamerali na časovú škálu desať rokov, kde sme porovnávali jednak trend vývoja najdôležitejších makroekonomických ukazovateľov pre každú pozorovanú krajinu, ako aj možné porovnanie týchto ekonomík medzi sebou. Pre naplnenie cieľa sme zvolili niekoľko makroekonomických indikátorov. Príspevok je rozdelený do dvoch základných častí, kde prvá časť obsahuje teoretický rámec danej problematiky a druhá časť nám poskytuje samotnú komparáciu ekonomickej kondície a jej konfrontáciu vo vybraných ekonomikách. V závere príspevku sú identifikované možné slabé a silné miesta pozorovaných ekonomík.

Čítať viac

Hodnotenie vývoja konkurencieschopnosti ekonomiky Nemecka a Slovenskej republiky

Abstrakt:Často diskutovanou témou v odborných kruhoch je konkurencieschopnosť ekonomík, čo úzko súvisí aodzrkadľuje ekonomickú kondíciu krajín. Hlavnou myšlienkou príspevku je pozorovanie vývoja konkurencieschopnosti vybraných ekonomík. Pre konkretizovanie myšlienky sme sa zamerali asústredili na ekonomiku Nemecka a Slovenskej republiky. Ekonomika Slovenka, ktorá je otvorenou ekonomikou, spolupracujúcou s veľkými hráčmi na ekonomickom poli, ktorou je predovšetkým ekonomika Nemecka. Kľúčové kritérium na základe čoho je pozorovanie vývoja hodnotené nám reprezentuje globálny index konkurencieschopnosti, kde sme sa sústredili na časový interval od roku 2008 do roku 2017. Príspevok je rozdelený do dvoch základných častí, kde prvá časť obsahuje teoretický rámec danej problematiky adruhá časť nám poskytuje samotnú komparáciu konkurencieschopnosti a jej konfrontáciu vo vybraných ekonomikách. V závere príspevku sú identifikované možné slabé a silné miesta pozorovaných ekonomík.

Čítať viac

Challenges and trends in the modern talent management

Abstrakt:Talent management is linked to culture and people of the organization. People and culture are the heart of the organization for creating the successful talent management strategy. The biggest challenges for the managers to manage talent is not the technical one, it’s the cultural one. Companies today face formidable talent challenges. The ability to sustain a steady supply of critical talent is a challenge facing all organizations. The aim of the paper is to define the talent management and human resources management, and analysis of challenges and trends in talent management.

Čítať viac

Moderný manažment v živote človeka: Teoretická štúdia

Abstrakt:Prezentovaná teoretická štúdia sa venuje pohľadu na moderný manažment, na ktorý sa v súčasnej dobe upriamuje čoraz väčšia pozornosť. Techniky moderného manažmentu predstavujú nástroje, ktoré je možné použiť tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote človeka. Štúdia sa zaoberá významom moderného inovačného manažmentu, jeho elementov a faktorov poznania. Značná pozornosť je venovaná time manažmentu a jeho metódam (ABC metóda, Paretovo pravidlo, Eisenhowerov princíp, GTD metóda), ako základnému pilieru pre efektívne využívanie ľudského potenciálu s ohľadom na čas. Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť jednotlivé metódy a techniky, ktoré dokážu zvýšiť produktivitu ľudí v každej sfére svojho pôsobenia. Z uvedeného je možné konštatovať, že aplikovanie jednotlivých metód je možné docieliť úspech človeka a zároveň sa človek ľahšie prispôsobuje neustálym zmenám a trendom, ktoré ho obklopujú.

Čítať viac

Možnosti vplyvu značky a imidžu na nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti e-commerce

Abstrakt:V súčasnosti na nákupné rozhodovanie a nákupné správanie spotrebiteľov vplýva nespočetné množstvo faktorov. Rozvojom elektronickej komercie a pôsobením moderných technológií je tento vplyv z roka na rok väčší a silnejší. Imidž a značku môžeme zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov v kamenných predajniach, ale aj v oblasti e-commerce. V oblasti e-commerce je vplyv značky a imidžu silnejší, pretože na nákupné rozhodovanie a nákupné správanie spotrebiteľov vplývajú aj sociálne média. Sociálne média tvoria dominantnú súčasť podnikania v oblasti e-commerce. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky z oblasti imidžu a značky, ako aj analýza vplyvu imidžu a značky na nákupné správanie slovenských spotrebiteľov v oblasti e-commerce.

Čítať viac

Nákupné správanie spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu

Abstrakt:Trhové prostredie v oblasti elektronického obchodu je vysoko konkurenčné, pretože každý predajca chce prilákať azaujať najviac potenciálnych spotrebiteľov. Súčasný spotrebiteľ je „náročný spotrebiteľ“, pretože v prostredí elektronického obchodu je vo „výhode.“ Spotrebitelia nakupujúci v elektronických obchodoch si môžu vyberať zo širokej škály predajcov na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Dôležitú úlohu v rámci nákupného rozhodovania anákupného správania zohrávajú vybrané faktory ovplyvňujúce spotrebiteľov. Každý spotrebiteľ prikladá v rámci nákupného rozhodovania dôležitú „váhu“ rozdielnym faktorom, ktoré ovplyvňujú jeho nákup na internete. Cieľom príspevku je spracovanie problematiky z oblasti nákupného správania spotrebiteľov, ako aj analýza vplyvu vybraných faktorov ovplyvňujúcich nákupné rozhodovanie a nákupné správanie spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu.

Čítať viac

Skúmanie vybraných aspektov zdravotnej politiky a ekonomiky s dôrazom na vybranú skupinu pacientov

Abstrakt:Tento príspevok skúma mieru účasti osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku na trhu práce. V rámci analýzy sa zameriavame na Slovenskú republiku a sledujeme, ako sa vyvíja zamestnanosť, a tým pádom aj miera ekonomického blahobytu u tejto skupiny obyvateľstva v podmienkach jednotlivých krajov. Uvádzame stručný prehľadaktívnychopatrenítrhuprácevnadväznostinavsúčasnostičorazčastejšiediskutované prepojenienaotvorený trh práce. V závere sumarizujeme naše zistenia, popisujeme problémy a obmedzenia, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu a opatrenia. V tejto časti zároveň prinášame odporúčania, ktoré by mohli prispieť k zvýšenej miere začlenenia zdravotne znevýhodnených na trh práce, a tak predchádzať najväčšiemu problému v tejto oblasti, ktorým je štrukturálna nezamestnanosť.

Čítať viac

Vedná optika efektivity guerilla marketingovej kampane

Abstrakt:Predkladaný príspevok sa zameriava na guerillovú kampaň spoločnosti 4ka s názvom Odboj za lacné volania adáta!, ktorá bola realizovaná vpriebehu roka 2016. Po priblížení avymedzení základných pojmov a teoretických východísk približuje priebeh uvedenej kampane a na základe realizovaného výskumu prezentuje výsledky, ktoré boli zamerané na zhodnotenie dopadov vybraných atribútov predmetnej kampane na jej efektivitu determinovanú nákupným zámerom. Uvedený výskum bol zameraný na zisťovanie vplyvu atribútov ako novinka, relevantnosť, estetika, jasnosť reklamy, humor, emócia, prekvapenie a dizajn reklamy na zámer nákupu. Získané výsledky majú predpoklady na ich využitie pri realizácií ďalších podobných kampaní pričom poukazujú na ktoré atribúty sa bude potrebné zamerať.

Čítať viac

Vybrané aspekty minimálnej mzdy v kontexte nízkopríjmových skupín obyvateľstva SR

Abstrakt:Tento článok sa venuje problematike minimálnej mzdy a jej kvantifikácie v kontexte nízkopríjmových skupín obyvateľstva na Slovensku. Minimálna mzda sa zvyčajne stanovuje na základe rokovaní sociálnych partnerov a legislatívnych noriem danej krajiny. Základnou úlohou minimálnej mzdy je zabezpečiť základnú sociálnu ochranu zamestnanca pred zamestnávateľom a zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na základné sociálne štandardy zamestnancov a ich rodín. Zamestnanec má nárok na minimálnu mzdu bez ohľadu na pracovnú pozíciu, vykonávanú prácu a dosahované pracovné výsledky. Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva SR majú životnú úroveň do značnej miery determinovanú výškou minimálnej mzdy. Aj na základe týchto dôvodov sa v rámci Európskej únie vážne uvažuje o zavedení európskej minimálnej mzdy. Správne stanovanie parametrov a mechanizmov výpočtu minimálnej mzdy by sa mali stať jednou z významných priorít EÚ, ak sa chce únia úspešne rozvíjať aj v budúcnosti.

Čítať viac