JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2019 - VOLUME 4 SPECIAL ISSUE

Aktuálny prehľad vybraných nástrojov SEO

Abstrakt:Článok sa zaoberá definíciami vybraných SEO praktík online marketingu v kontexte marketingovej komunikácie firiem a ich webovej prezentácie. Predkladaná štúdia obsahuje vymedzenie základných teoretických východísk z oblasti optimalizácie webstránok pre vyhľadávače, linkbuildingu, black hat praktík a analýzy kľúčových slov, súčasný pohľad na problematiku z vedeckého a výskumného hľadiska, kritiku tejto problematiky a prehľad príkladov využitia týchto nástrojov v praxi.

Čítať viac

Analytický pohľad na výhody a nevýhody nakupovania prostredníctvom smartfónu novou generáciou zákazníkov

Abstrakt:Mobilný marketing je taktickým nástrojom marketingovej komunikácie, ktorá využíva mobilné technológie na prezentáciu myšlienok, produktov či služieb. Jeho výhodou je, že umožňuje okamžitú interakciu s cieľovým publikom, respektíve zákazníkom, a to v závislosti od jeho lokalizácie či situácie, v ktorej sa v čase prijímania marketingovej informácie nachádza. Mobilný marketing je efektívnym nástrojom vlastného merania efektivity mobilných kampaní, čo ho robí ideálnym prostriedkom pre budovanie skutočného vzťahu s klientom, to všetko vzhľadom na akceptáciu individuálnych požiadaviek zákazníka. Vznikol postupne, s rozvojom sietí mobilných operátorov, a zároveň túžby marketérov vytvoriť najrýchlejšiu a najinteraktívnejšiu komunikáciu so zákazníkmi. Cieľom tohto článku je zhodnotiť postoj mileniálov k nakupovaniu na internete prostredníctvom smartfónu, aký má pre nich význam šetrenia času v tomto procese a či má význam porovnávanie cien touto formou pri rozhodovaní o nákupe. Cieľom bolo taktiež zistiť, či neprispôsobená webová stránka na mobilné zariadenie, respektíve absencia responzívneho dizajnu, odradí mileniálov od nákupu a či ak začnú vyhľadávať produkt, respektíve službu na smartfóne, nákup dokončia na tomto zariadení prípadne na stolovom PC, respektíve laptope.

Čítať viac

Analytický pohľad na transfer organizačného vzdelávania

Abstrakt:Recruiting and retaining high-performance workers is currently one of the most important human resource management tasks. For this reason, many organizations try to raise the level of organizational training and development, which creates the prerequisites for the organization to have quality human resources. The paper focuses on the issue of training and development of workers, focusing in particular on the transfer of training as an essential part of an effective training process and provides an overview of several studies that looked at the factors that influence the transfer of training in the organization itself.

Čítať viac

Analýza pridávaného obsahu na sociálnej sieti Facebook vo vzťahu k angažovanosti ako parciálnej súčasti ecommerce aktivít spoločností

Abstrakt:Tento príspevok sa venuje analýze vzorky dvadsiatich leteckých spoločností, ktoré pôsobia na globálnom trhu amajú účet na sociálnej sieti Facebook. Predmetom skúmania bolo 4858 publikovaných postov týchto spoločností s cieľom analyzovať a identifikovať vzťah medzi vybranými indikátormi angažovanosti na sociálnej sieti Facebook a typom pridávaného obsahu. Analýzy bola vykonaný za pomoci štatistických metód deskripcie a indukcie a relevantné metódy sú uvedené v článku. Výsledky poukázali na vzťah medzi tým, aký typ obsahu sa publikuje a tým, aké presahy to má do jednotlivých aspektov angažovanosti na sociálnej sieti Facebook. K štatistickému šetreniu bol použití softvér SPSS a dáta boli kolektované počas roka 2018.

Čítať viac

Analýza vybraných faktorov pracovného života talentovaných pracovníkov

Abstrakt:The paper focuses on the issue of talent management, describes the theoretical foundations of talent management and emphasizes the importance of its effective implementation in the organization. The paper also presents the results of a survey carried out on a sample of Slovak organizations, whose aim was to compare talented and other workers in the perception of selected aspects of their working life, namely interest in active training and development, interest in career growth and the need to participate in organizational goals.

Čítať viac

Aspekty vplývajúce na nehody v doprave

Abstrakt:V tomto článku predstavujeme bezpečnosť v letectve v porovnaní s leteckými katastrofami. Tie môžu byť v spojitosti s rozličnými aspektmi. Udržanie bezpečnosti letu patrí medzi najpodstatnejšie elementy spojené s týmto typom dopravy. Zameriame sa na štatistické spracovanie leteckých nehôd vo vybraných rokoch. Vyvrátime mýtus o veľkej nekvalite lietadiel vo vlastníctve nízko nákladových leteckých spoločností. Článok taktiež poukazuje na úspechy všetkých druh dopravy a ich kritéria ako je rýchlosť, pohodlie a predovšetkým bezpečnosť.

Čítať viac

Časová analýza postov na Facebooku vo vybranom segmente a kontexte možných ecommerce implikácií

Abstrakt:Letecký priemysel je presne ako všetky ostatné do značnej miery angažovaný vo využívaní nastrojov sociálnych médií ako rozšírenia ecommerce balíka. Preto sme sa zamerali na skúmanie predmetných vzťahov práve na tejto vzorke v podmienkach sociálnej siete Facebook. Celkovo sme pracovali s takmer 5000 postami, ktoré tieto spoločnosti uverejnili na sociálnej sieti v horizonte roka 2018. Využili sme metódy deskripcie a indukcie za pomoci štatistického softvéru SPSS a chronologicky sme prezentovali tie najdôležitejšie výsledky v kontexte exitujúcej teórie aznalostí. Pre skúmanie bol stanovený cieľ analyzovať a identifikovať vzťah medzi vybranými indikátormi angažovanosti na sociálnej sieti Facebook a časovým hľadiskom pridávania. Tento bol naplnený a v závere sme poukázali aj na možné rozšírenia či smerovania budúceho výskumu.

Čítať viac

Čiarové kódy ako súčasť mobilných komunikačných platforiem v rámci nákupného správania spotrebiteľa

Abstrakt:Mobilná komunikácia a mobilné komunikačné platformy sú neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti a firiem, ktoré propagujú svoje produkty a služby. Zároveň je súčasťou nákupného rozhodovania a nákupného správania spotrebiteľa. Súčasní spotrebitelia sú „náročnejší a pohodlnejší“ a nakupovanie prostredníctvom mobilnej komunikácie amobilných komunikačných platforiem je neodmysliteľnou súčasťou ich nákupného procesu. V súčasnosti existuje široká paleta nástrojov, ktoré je možné využiť v rámci mobilnej komunikácie. Cieľom príspevku je spracovanie problematiky čiarových kódov, QR kódov a snímačov čiarových kódov, ktoré tvoria súčasť mobilnej komunikácie a mobilných komunikačných platforiem v rámci nákupného správania spotrebiteľa.

Čítať viac

Etika ako dôležitá súčasť elektronickej komercie a reklamy v rámci nákupného správania spotrebiteľa

Abstrakt:Každá spoločnosť pôsobiaca na domácom, ale aj zahraničnom trhu musí dodržiavať etické zásady a princípy. V rámci marketingu a marketingovej komunikácie je nemysliteľné nedodržiavanie etiky a etických princípov. Súčasná doba je dobou rýchly technologických a informačných zmien, ale etika a etické zásady tvoria neodmysliteľnú súčasť propagácie a marketingu každej spoločnosti. Cieľom príspevku je spracovanie problematiky etiky ako dôležitej súčasti reklamy a elektronickej komercie v rámci nákupného správania spotrebiteľa.

Čítať viac

Mechanizácia a automatizácia v leteckej nákladnej doprave

Abstrakt:Článok pojednáva o mechanizačných a manipulačných zariadeniach používaných v letiskových nákladných termináloch pri manipulácii a spracovaní leteckého nákladu. Nárast objemu leteckej nákladnej prepravy tovarov v posledných rokoch spolu s nasadzovaním veľkokapacitných lietadiel zároveň s mechanizáciou a automatizáciou prác, zavádzaním nových technológii a informačných systémov majú zásadný vplyv na priebeh činností a postupy v rámci odbavovacieho procesu na letiskách. Pri voľbe odbavovacieho procesu leteckého nákladu je potrebné posúdiť efektívnosť, rýchlosť odbavovania, prevádzkovú spoľahlivosť manipulačných strojov a zariadení, stupeň automatizácie a mechanizácie, ako aj kapacitné možnosti nákladných terminálov a priestorov letiska.

Čítať viac

MKP analýza vlastných frekvencií lopatiek plynovej turbíny motora iSTC-21v

Abstrakt:Letectvo je odvetvie dopravy, v ktorom je bezpečnosť na prvom mieste, na bezpečnosť lietadiel majú priamy vplyv letecké motory a ich spoľahlivosť. Práca motorov musí byť spoľahlivá za každých podmienok, k tomu je pri vývoji zohľadňovať rôzne špecifiká. V predloženom dokumente je pozornosť venovaná možnostiam získavania vlastných frekvencií lopatiek plynovej turbíny malého prúdového motora iSTC-21v, pomocou CAD programov. Prvá časť práce je venovaná možnosti modelovania exaktnej 3D geometrie v CAD programe na základe reálnej lopatky plynovej turbíny a tvorby výpočtovej siete. Článok svojím obsahom poukazuje na možnosti využitia programov ANSYS APDL a Creo Simulate pri počítaní vlastných frekvencií lopatiek plynovej turbíny motora.

Čítať viac

Možnosti vzniku národného leteckého dopravcu na Slovensku

Abstrakt:Letecká doprava je špecifickým odvetvím, ktoré je charakterizované aj špecifickým typom podnikov. Špecifickými typmi podnikov máme na mysli letecké spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje služby na takom trhu, kde dochádza k neustálym konkurenčným bojom. Konkurenčné boje sa v súčasnosti týkajú najmä klasických leteckých dopravcov, nízko nákladových leteckých dopravcov a národných dopravcov, ktorí využívajú rôzne stratégie organizácie podniku, tvorby produktu a predaja. Základnou podmienkou je, aby každý z nich dokázal trvalo udržiavať svoju pozíciu na trhu a poskytovať taký produkt, ktorý bude pre zákazníka zaujímavý a výhodný, čo môže byť často problémom. Súčasný trh je zároveň presýtený, čo neuľahčuje situáciu pre nové letecké spoločnosti. Pri vzniku novej spoločnosti je nevyhnuté, aby prevádzkovateľ dokázal nájsť tzv. „dieru na trhu“, ktorú by využil vo svoj prospech a zabezpečil si tak pozíciu, ktorá by mu priniesla zisk.

Čítať viac

Návrh modelu náborového procesu pilotov

Abstrakt:Článok sa zaoberá návrhom modelu náborového procesu pilotov pre letecké spoločnosti. Pojednáva o súčasnom náborovom procese vo vybranej leteckej spoločnosti a jeho jednotlivých častiach. Prvá časť článku popisuje náborový proces pilotov vo vybranej leteckej spoločnosti a v druhej časti už je samotný nový model náborového procesu. Druhá časť je rozdelená na ďalšie podkapitoly, v ktorých sú jednotlivé časti náborového procesu detailnejšie opísané. V závere je stručne vyjadrený názor na efektívnosť modelu náborového procesu.

Čítať viac

Návrh modelu náborového procesu palubných sprievodcov

Abstrakt:Článok sa zaoberá návrhom modelu náborového procesu palubných sprievodcov pre letecké spoločnosti. Pojednáva o súčasnom náborovom procese vo vybranej leteckej spoločnosti a jeho jednotlivých častiach. Prvá časť článku popisuje náborový proces palubných sprievodcov vo vybranej leteckej spoločnosti a v druhej časti už je samotný nový model náborového procesu. Druhá časť je rozdelená na ďalšie podkapitoly, v ktorých sú jednotlivé časti náborového procesu detailnejšie opísané. V závere je stručne vyjadrený názor na efektívnosť modelu náborového procesu.

Čítať viac

Niektoré možnosti riadenia odchodov talentovaných zamestnancov do starobného dôchodku

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá analytickým pohľadom na možnosti riadenia odchodov talentovaných zamestnancov do starobného dôchodku. Dôchodkový systém v sebe zahŕňa viacero druhov dôchodkov, ale predmetom skúmania v príspevku je len systém starobných dôchodkov. Bližšie sú popísané poznatky z oblasti systému dôchodkového zabezpečenia, pilierom trojstupňového dôchodkového systému, vymedzeniu dôchodkového veku a možnostiam prilepšenia k dôchodku.

Čítať viac

Obranné a výstražné systémy pred raketovími útokmi v doprave, zo zameraním na civilné letectvo

Abstrakt:Útoky na dopravnú infraštruktúru a najme dopravné prostriedky riadenými strelami sú čím ďalej častejšie, najmä v oblasti blízkeho východu, ktorý je po dlhoročných vojnových konfliktoch zaplavený staršími i modernými prenosnými protitankovými a protilietadlovými komplexmi. Článok opisuje protiraketovú obranu určenú primárne na leteckú dopravu, avšak jednotlivé systémy EW (rádioelektronického boja) sa vo všeobecnosti používajú i na ochranu statických a pohyblivých dopravení prostriedkov na súši i na mori (lode , autá, vlaky). V súčasnosti najčastejšie v rámci VIP modifikácií. Systémy rádioelektronického boja sa však dostávajú čím ďalej tým častejšie i do služieb ochrany civilného obyvateľstva, bohužiaľ, v súvislosti zo stále sa zvyšujúcou frekvenciou teroristických útokov. Už dnes môžeme nájsť na mnohých dôležitých budovách systémy snímačov a rušiacich zariadení. Čo sa týka letísk, jednými z najrizikovejších sú Kábul (Afganistan) a Bagdad (Irak), môže sa však jednať o akékoľvek iné letisko kdekoľvek na svete. Terorista s PLRS (protilietadlová riadená strela, alebo MANPADS Man-portable air-defense system) sa elegantne vyhýba všetkým osobným a pasovým kontrolám, odbaveniu, detekčným rámom aj ochranke. Rovnako ako terorista s protitankovou riadenou strelou- MPATGM (Man Portable Anti-Tank Guided Missile) pri útoku na vlak, autobus, alebo akýkoľvek prvok kritickej infraštruktúry. V pokoji, ukrytý vo voľnej prírode si počká na svoju korisť a potom stačí len zamerať a stlačiť spúšť. IČ koordinátori využívajú ako PLRS tak i lietadlá na identifikáciu a zameranie cieľa. Senzory RWR sú umiestnené strategicky, okolo periférii lietadla, obvykle 4 senzory umiestnené na krídle niekedy i na SOP. Systém MWR pracuje veľmi podobne ako RWR. Rozdiel spočíva v tom, že pôsobí v IČ a UV spektre, ktorých princíp je uvedený vyššie. Senzor môže pokrývať až 110°, avšak väčšinou nie sú umiestnené 4, ale 6 snímačov. MAW pracuje na princípe IDRL (impulzne dopplerovskéj radiolokácie). Umožňujú detekciu ľubovoľného druhu strely v odpaľovacej fáze i počas všetkých ďalších fáz letu.

Čítať viac

Potravinová bezpečnosť SR

Abstrakt:Potravinársky priemysel predstavuje v ekonomike Slovenska veľmi dôležité odvetvie, ktoré priamo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu. Potravinová sebestačnosť je právo národov, komunít a krajín, definovať ich vlastné poľnohospodárstvo, robotnícku triedu, rybolov, potravinárstvo a územnú politiku, ktoré sú ekologicky, sociálne, ekonomicky a kultúrne vhodné pre ich jedinečné podmienky. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj stavu potravinovej sebestačnosti SR.

Čítať viac

Sociálne média ako súčasť elektronickej komercie a ich vplyv na nákupné správanie spotrebiteľa

Abstrakt:Sociálne média sú dominantnou súčasťou propagácie každého podniku. Spotrebitelia sú ovplyvňovaní neustálym nárastom propagácie produktov a služieb na sociálnych médiách. Spotrebitelia sú už v súčasnosti zahltení propagáciou na internete. Zaujme ich naozaj iba propagácia, ktorá je netradičná, odlišná a zaujímavá. Každá spoločnosť propagujúca tovary a služby chce ovplyvniť nákupné správanie a nákupné rozhodovanie určitého segmentu spotrebiteľov. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky internetového marketingu a sociálnych médií, ako aj analýza vplyvu sociálnych sietí a e-commerce na nákupné správanie a nákupné rozhodovanie slovenských spotrebiteľov.

Čítať viac

Sociálne siete a vybrané riziká hodnotenia zamestnanca

Abstrakt:Príspevok je zameraný na zistenie postojov k vplyvu statusov a profilov zo sociálnych sietí na hodnotenie zamestnancov. Zaoberá sa názormi 87 respondentov a ich postojmi k potrebe odmeniť alebo potrestať zamestnanca za jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Okrem toho skúma vzťah medzi postojom nezamestnať uchádzača o prácu a hodnotiť jeho vyhlásenia o spoločnosti, v ktorej pracuje. Poukazuje na rôzne názory na to, či sa zamestnanci majú odmeňovať za pozitívne komentáre a trestať za negatívne komentáre o spoločnosti. V závere príspevku sú návrhy na osvetu v tejto oblasti a predchádzanie konfliktom spôsobeným sociálnymi sieťami.

Čítať viac

Štúdia vzťahu medzi pracovnými príjmami a odvetvovou štruktúrou v podmienkach Slovenskej republiky

Abstrakt:Dlhodobo vyskytujúce sa rozdiely v mzdách medzi regiónmi sú z hospodárskeho i sociálneho hľadiska nežiaduce. Napriek tomu sú dlhodobo vyskytujúcim sa javom v mnohých krajinách. Podľa štatistík sa veľkosť príjmov slovenských domácností líši v čase i v priestore. I keď porovnávaním krajín navzájom zdá sa byť situácia podobná, predpokladom zmenšenia rozdielov vo veľkosti pracovných príjmov domácností je objektívna identifikácia determinantov miezd. Podľa publikovaných názorov príčinou rozdielov v pracovných príjmoch je rozdielna hodnota hraničného produktu práce a z nej vyplývajúca mzda. Regionálne rozdiely sú analyzované na základe dostupných dát Štatistického úradu Slovenskej republiky a kvantifikované predovšetkým regresným modelom a ďalšími matematicko-štatistickými metódami. Výsledky potvrdzujú existenciu príjmovej nerovnosti na lokálnej úrovni, pričom vplyv odvetví je veľmi rozmanitý.

Čítať viac

Vybrané špecifiká moderných nástrojov online marketingu v B2B oblasti

Abstrakt:Článok sa zaoberá definíciami vybraných špecifík B2B online marketingu v kontexte marketingovej komunikácie firiem. Predkladaná štúdia obsahuje vymedzenie základných teoretických východísk zoblasti personalizácie, video marketingu, voice marketingu, problematiky big data a využitiu influencer marketingu, súčasný pohľad na problematiku z vedeckého a výskumného hľadiska, kritiku tejto problematiky a prehľad príkladov využitia týchto nástrojov v praxi.

Čítať viac

Využitie progresívnych cementobetónových zmesí na výstavbu a opravu vozoviek

Abstrakt:Článok sa zaoberá predstavením a potencionálnym využitím progresívnych cementobetónových zmesí v oblasti stavebného inžinierstva, konkrétne v rámci výstavby dopravnej infraštruktúry. V úvode je predstavený súčasný stav danej oblasti spolu s postrehmi autorov, ktorí sa už touto témou zaoberali. V ďalších kapitolách článku sú predstavené typy zmesí snajväčším potencionálnom na ich využitie pri oprave avýstavbe dopravnej infraštruktúry. V závere článok prezentuje oblasti, ktorým je nutné venovať zvýšenú pozornosť a ďalej ich skúmať.

Čítať viac

Zhodnotenie trendov v súvislosti s vplyvom osobnej leteckej dopravy na produkciu oxidu uhličitého

Abstrakt:Od svojej komercializácie zaznamenáva osobná letecká doprava neustáli rast dopytu a prepravných výkonov. Krátkymi výnimkami v tomto trende boli roky poznačené globálnymi ekonomickými krízami a významnými bezpečnostnými hrozbami, akými sú vojenské konflikty, ktoré ovplyvňujú obchodnú leteckú prevádzku v regióne, prípadne útok na Svetové obchodné centrum, ktoré dočasne paralyzovalo verejnosť v celosvetovom meradle. Hoci lietadlová technika zaznamenala veľmi rýchly vývoj, stále je závislá na neobnoviteľných fosílnych palivách. Súčasné nálady v spoločnosti stupňujú diskusiu o vplyve letectva na životné prostredie. Odborná verejnosť však tento problém analyzuje už niekoľko desiatok rokov. Preto sme v našom príspevku zozbierali údaje o osobnej leteckej doprave z posledných 15 rokov a analyzovali sme trendy v súvislosti s rastúcimi výkonmi a s produkciou oxidu uhličitého. Analýzy jasne ukazujú rast v prepravných výkonoch. Rastúci dopyt nevyhnutne vyžaduje aj rast v počte lietadiel, ktoré sú zapojené do prepravného procesu. Narastá taktiež ročná produkcia oxidu uhličitého, tento trend má však pomalšie stúpanie. S ohľadom na rastúci dopyt a na úroveň zavádzania ekologickejších energetických zdrojov do ostatných druhov dopráv sa bude podiel leteckej dopravy na produkcii oxidu uhličitého celosvetovo zvyšovať.

Čítať viac