JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív čísla

JOGSC 2020 - VOLUME 5 ISSUE 2

Analytický pohľad na možnosti využitia nástrojov balíka G Suite na podporu dištančnej metódy vzdelávania

Abstrakt:V súčasnej dobe, v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19, stúpa dôležitosť a využiteľnosť možností digitálneho marketingu a online nástrojov vo všeobecnosti. S touto situáciou analogicky súvisí aj možnosť online vzdelávania, ktorá je v súčasnosti veľmi dôležitá, ba až nevyhnutná. Cieľom tohto príspevku je preto identifikovať možnosti využitia nástrojov balíka G Suite od spoločnosti Google v procese vzdelávania dištančnou formou.

Čítať viac

Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spokojnosti pacientov vo fakultných a univerzitných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike

Abstrakt:Prieskumy spokojnosti pacientov za posledných 20 rokov si získali čoraz väčšiu pozornosť ako zmysluplné a nevyhnutné zdroje informácií na identifikáciu medzier a vypracovanie účinného akčného plánu na zlepšenie kvality v zdravotníckych organizáciách. Existuje však veľmi málo publikovaných štúdií, ktoré informujú o zlepšeniach vyplývajúcich z informácií o spätnej väzbe z prieskumov spokojnosti pacientov, a vo väčšine prípadov si tieto štúdie vo svojich zisteniach protirečia. Spokojnosť pacienta je kľúčovým faktorom pri zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti, ale je iba jedným z indikátorov, ktorý vytvára rovnováhu v tomto systéme. Existuje jasné prepojenie medzi jednotlivými indikátormi. Spokojnosť pacientov sa javí ako prístup k zlepšovaniu výsledkov. Cieľom práce bolo analyzovať a porovnať mieru spokojnosti pacientov vo vzťahu k celkovej kvalite poskytovanej starostlivosti. Pre zber údajov boli použité vybrané výsledky z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.

Čítať viac

Moderné a klasické marketingové technológie a ich vplyv na spotrebiteľa

Abstrakt:V súčasnej konkurencieschopnej spoločnosti je nevyhnutné a vhodné, aby spoločnosti na propagáciu svojich produktov a služieb zvoli kombináciu aktivít marketingovej komunikácie za účelom prilákania čo najširšieho okruhu potenciálnych spotrebiteľov. Súčasný spotrebiteľ je náročný spotrebiteľ akonkurencia vkaždej oblasti predaja je veľká tzn., že vo veľmi vysokej miere všetko závisí od atraktivity marketingu (propagácie) vybraných spoločností, ak dokážu „predať“ svoje výrobky alebo služby. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky digitálneho marketingu, ako aj analýza vplyvu vybraných moderných a klasických foriem propagácie na nákupné správanie spotrebiteľov pri nákupe obuvi a doplnkov z pohľadu slovenského spotrebiteľa.

Čítať viac

Respirátory triedy FFP1, FFP2, FFP3 – požiadavky na sprístupňovanie určených výrobkov na európskom trhu

Abstrakt:Článok je zameraný na aktuálnu tému. Globálny trh zvýšil dramaticky dopyt po kvalitných ochranných pomôckach. Organizácie sa spoliehajú na výrobcov a ich výrobky, aby udržal zamestnancov a zdravotnícky personál počas trvania mimoriadnej situácie a zdravia počas mimoriadnej situácie v kontexte vypuknutia globálnej pandémie. Článok sa snaží stručne vysvetliť požiadavky na ochranné masky, tzv. ,,respirátory“. Tieto výrobky podliehajú Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pomôckach, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/686 / EHS. V uvedenom nariadení sa ustanovujú požiadavky na navrhovanie a výrobu osobných ochranných prostriedkov (OOP), ktoré sa môžu sprístupniť na trhu, aby sa zabezpečila ochrana zdravia a bezpečnosť koncových používateľov a stanovili pravidlá voľného pohybu OOP v EÚ. Tvárové masky musia byť certifikované podľa normy EN149: 2001 + A1: 2009, aby mohli prejsť skúškami a môžu im byť umožnený voľný pohyb na slovenskom trhu, ako aj v celej Európskej únii.

Čítať viac

Spokojnosť pacientov ako indikátor hodnotenia kvality v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike

Abstrakt:Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať a vyhodnotiť spokojnosť pacientov s poskytovaním služieb v nemocničných zariadeniach v SR a identifikovať silné stránky, na ktorých je možné stavať, a určiť kroky pre zlepšenie poskytovaných služieb pacientom v nižšie ohodnotených zariadeniach. Zdroj údajov pochádzal zo zdravotných poisťovní, každá poisťovňa zbiera údaje samostatne pomocou dotazníka s12 rovnakými otázkami. Ukazovateľ „spokojnosť pacientov“ je súhrnný priemer z12 zákonom stanovených indikátorov kvality v oblasti vnímania poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany hospitalizovaných pacientov. Ukazovateľ je tvorený ako syntetický index subjektívneho hodnotenia poskytovateľa z pohľadu pacientov pokrývajúci hodnotenie ich spokojnosti so starostlivosťou, správaním a poskytovanými informáciami od zdravotníckeho personálu, hodnotenie kvality ubytovania, upratovania na oddelení a stravy a hodnotenie spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a subjektívneho vnímania úspešnosti liečby. Dôkladne vyhodnotenie odpovedí na otázky pacientov a podrobná analýza sledovaných ukazovateľov naznačuje, že výrazné rozdiely v poskytovaní služieb pacientom nezávisia od toho, či zariadenie patrí súkromnému alebo štátnemu sektoru, ale odvíjajú sa od kvality manažmentu a zdravotného personálu v jednotlivých zariadeniach. To naznačuje, že ľudský faktor výrazne dominuje nad službami, pre kvalitu ktorých je nevyhnutné zabezpečenie finančných dotácií pre nemocničné zariadenia.

Čítať viac

The Post-COVID-19 Challenges in Ethical Leadership

Abstrakt:The current post-COVID-19 digital age is the culmination of human development caused by the exponential use of technology in the workplace. The digital age is moving so fast that it is fundamentally changing the way organizations operate, whether in the private or public sector, which adequately requires new ways of thinking about service delivery that influence the way operational models are designed. In this article, we discuss new approaches to responsible management, a more progressive approach to ethics and trust in employees. With digital transformation comes technological tools that allow you to quickly and easily measure and test the correctness of decisions. We consider mobility and flexibility to be key so that employees can remain relevant in the digital economy. In this way, they can navigate digital opportunities and gain a lasting competitive advantage and better prepare to control the digital world.

Čítať viac

Vplyv globalizácie na pracovnú silu v poľnohospodárstve Slovenskej republiky

Abstrakt:Agriculture has an important position in every country, whether historically or in terms of importance. In today's global world, this industry is affected by new trends and new competition in the market. This new trends arise mainly from the globalisation impact. In this sector, new management challenges have recently emerged, new trends in human work are observed. Therefore, the aim of the paper is to identify the trend of the agricultural workforce based on the development over time. Human work in agriculture is very specify, so we analysed the structure of workers and the wages.

Čítať viac

Vplyv miery konkurencie na výslednú cenu: verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve

Abstrakt:V poslednom období došlo vo verejnom obstarávaní na Slovensku k pozitívnym zmenám, avšak miera súťaživosti stále výrazne zaostáva za väčšinou krajín EÚ. Nízka miera súťaživosti má podľa odbornej literatúry priamy dopad na efektívnosť verejného obstarávania, ktorá sa najčastejšie hodnotí prostredníctvom porovnávania predpokladanej hodnoty zákazky s vysúťaženou cenou. Cieľom našej state je preskúmať mieru súťaživosti verejného obstarávania v slovenskom zdravotníctve a jej dopad na výslednú cenu. Pri analýze sme postupovali podľa štandardne používaných postupov, publikovaných v statiach svetových ale aj domácich autorov a spracovali údaje za 2141 verejných obstarávaní v rokoch 2014 až 2019. Výskum v plnej miere potvrdil poznatky doteraz realizovaných štúdií - aj v slovenskom zdravotníctve vyšší počet ponúk generuje nižšiu finálnu cenu. Priemerný počet ponúk sa však pohybuje len okolo dvoch a až v jednej tretine súťaží dostali zdravotnícke zariadenia len jednu ponuku.

Čítať viac

Vybrané faktory dôveryhodnosti pri používaní webstránok

Abstrakt:Tento článok prináša aktuálny prehľad faktorov dôveryhodnosti z pohľadu užívateľov pri používaní webstránok a opisuje ako tieto faktory fungujú a pôsobia na užívateľov. Dôveryhodnosť webstránok je v súčasnosti jeden z dôležitých aspektov pri tvorbe stránok. Ak sprostredkovateľ chce, aby jeho stránka, prípadne e-shop, bol pravidelne opakovane navštevovaný, musí vynaložiť určité úsilie pri tvorbe stránky. Aby si získal potencionálnych zákazníkov, mal by v nich vzbudiť dôveru. Jedným z najjednoduchších krokom získania dôvery, je uplatniť faktory dôveryhodnosti na webstránke.

Čítať viac

Vývoj zahraničného agroobchodu SR

Abstrakt:Slovenský potravinársky priemysel má prioritné postavenie pri zabezpečení zdravej výživy obyvateľstva. Integrácia Slovenskej republiky so západoeurópskymi trhmi priniesla slovenským podnikom mnohé výhody a príležitosti, no zároveň aj zvýšenú konkurenciu. Zahraničný obchod je pre slovenskú ekonomiku rozhodujúcim činiteľom, ktorý sa výrazne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu. Intenzita zahraničného obchodu je závislá od viacerých okolností, ale hlavne na kvalite a kvantite ponuky výroby, či už priemyselného alebo agropotravinárskeho charakteru. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj zahraničného obchodu s agrokomoditami SR.

Čítať viac

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. – subjektívne vlastnícke právo zásady pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov domu a rozšírenie povinností správcu bytového domu

Abstrakt:Snahou autora článku je informovať o problematike subjektívneho vlastníckeho práva, poskytnúť prehľad o zásadách hlasovania vlastníkov bytov v rámci bytového domu, a vybraných povinnostiach správcu bytového domu vyplývajúce zo Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho aktuálne platných novelizácií. Článok má za ambíciu oboznámiť odbornú ilaickú verejnosť – napr. vlastníkov bytov a nebytových priestorov o aspektoch bytovej politiky, právach a obmedzeniach, ktoré sa viažu na subjektívne vlastnícke právo nehnuteľnosti – bytu v bytovom dome. Druhá časť článku informuje o nutnosti dodržiavania zásad pri hlasovaní medzi vlastníkmi v bytovom dome a ponúka prehľadnú tabuľku s vymedzením minimálnych počtov hlasujúcich na schôdzi vlastníkov. Článok stručne popisuje vybrané povinnosti správcu bytového domu, ktoré tomuto subjektu vyplývajú z novelizácie zákona 182/1993 Z. z. ako aj zásady pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov v bytovom dome.

Čítať viac

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. – vybrané povinnosti správcu a podmienky kontrolnej činnosti pri správe bytových domov

Abstrakt:Snahou autora článku je poskytnúť prehľad o vybraných povinnostiach správcovských spoločností, ktoré vykonávajú správu bytových domov a prislúchajúcich nebytových priestorov. Článok sa sústredí okrem definovania základných pojmov hlavne na najdôležitejšie povinnosti, ktoré správca má zo zákona a následne komentuje zameranie kontroly orgánu dozoru nad správcovskými spoločnosťami. Dozor nad uvádzanými ustanoveniami a povinnosťami vykonáva okrem iných Slovenská obchodná inšpekcia.

Čítať viac