JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív čísla

JOGSC 2021 - VOLUME 6 ISSUE 1

Analytický pohľad na preferencie a zákaznícku skúsenosť spotrebiteľov na úrovni elektronickej komercie

Abstrakt:Svet sa v roku 2020 dramaticky zmenil. Súčasné generácie nezažili nič, s čím by sa dala pandémia COVID-19 porovnať. V priebehu pár dní sme sa museli prispôsobiť obmedzeniam, ktoré v našich životoch nemali obdobu. Mnohým domácnostiam vypadol príjem a začali žiť inak, skromnejšie. Stiahli sa do bezpečia svojich rodín, prehodnocovali svoje nákupné návyky. Často kupovali len základné tovary a investície, ktoré zamýšľali pred vypuknutím pandémie, odložili. Nové auto či dovolenka pre celú rodinu už neboli nevyhnutné. Zároveň zmenili svoje očakávanie voči značkám, od ktorých požadovali bezpečnosť a možnosť nakúpiť online. Cieľom tohto článku je zhodnotiť vývoj zákazníckej skúsenosti v roku 2020 na úrovni najlepších slovenských značiek, začlenených do relevantných sektorov ekonomiky.

Čítať viac

Analýza trendov v oblasti reklamy, dosahu príspevkov a výkonu typov obsahu na Facebooku a Instagrame v období pandémie Covid-19

Abstrakt:Tento príspevok sa zameriava na oblasť sociálnych médií a aktuálnych trendov v období pandémie. Konkrétne sa zameriava na posledný štvrťrok roku 2020 a reprezentuje výsledky pre platformy Facebook a Instagram. Príspevok analyzuje sekundárne dáta publikované spoločnosťou Socialbakers ajeho cieľom je poukázať na najzaujímavejšiezisteniapopisujúcestavvmarketingunasociálnychmédiáchkoncomroka2020. Výsledkyukázali nárast v celkových výdavkoch na reklamu na týchto platformách, ďalej ktoré typy obsahu dosahovali najlepšie výkony či na preferencie vo využívaní influencer marketingu u značiek. Príspevok poukazuje na dôležitosť implementovania týchto nástrojov do podnikateľských aktivít, pretože spôsob správania spotrebiteľov týkajúci sa týchto sietí sa v období pandémie zmenil a je veľký predpoklad, že ani po jej skončení sa už k pôvodnému stavu nevráti.

Čítať viac

Definitívny koniec európskeho „Super Jumba“ ?

Abstrakt:Cieľom článku je analyzovať a zhodnotiť pôsobenie najväčšieho dopravného lietadla Airbus A380 na trhu. Jeho prínos pre letecký priemysel , ale aj dôvody ukončenia jeho výroby a prevádzky po necelých 16 rokoch, od jeho prvého komerčného letu. Významný vplyv na predčasné vyraďovanie Airbus A380 z lietadlových flotíl po celom svete, má aj pandémia COVID -19 , ktorá celý proces urýchlila. Všetko nasvedčuje tomu, že európske „Super Jumbo“ sa tak skoro do prevádzky nevráti. Článok je pripravený po dôkladnej analýze dát z dostupných zdrojov, tlačových a výročných správ významných predstaviteľov jednotlivých spoločností.

Čítať viac

Dopady globálnej pandemickej krízy covid-19 na oblasť riadenia ľudských zdrojov a manažment talentov

Abstrakt:V súčasnom období riadenie ľudských zdrojov musí čeliť mnohým výzvam, aby najdôležitejšie aktíva, ktorými sú ľudské zdroje, mohli zostať akcieschopné a plniť svoju funkciu idiosynkratickej konkurenčnej výhody. Pandémia Covid-19 predstavuje veľkú výzvu pre manažérov všetkých podnikov, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach podnikania. Hlavnou výzvou pre spoločnosti je neustále sa prispôsobovať zmenám. Úspech organizácie sa dosahuje identifikáciou, náborom, riadením a udržaním si vysokovýkonných a talentovaných jednotlivcov. Príspevok poskytuje teoreticko-analytický pohľad na proces riadenia ľudských zdrojov vrátane praktiky talent manažmentu v čase pandémie covid-19. Poukazuje na hlavné implikácie spôsobené globálnou pandémiou covid-19 a prináša prehľad výsledkov realizovaných prieskumov v danej oblasti, ako aj odporúčaní pre budúci výskum pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v čase krízovej situácie počas pandémie covid-19 a mimo krízy.

Čítať viac

Improving safety with progressive methods to decrease risks during Ground handling at the airports

Abstrakt:The article deals with the technical handling of the aircraft from the point of view of safety, as well as the possibilities of streamlining processes using progressive methods. At the beginning of the article, the authors define technical handling and its processes, as well as the view of technical handling from the airport. The following article deals with the view of air carriers on technical handling and ensuring safe handling of aircraft. The third chapter is devoted to the potential streamlining of processes using progressive methods. In conclusion, the authors point out the areas that need to be addressed in future research.

Čítať viac

Kritické myslenie v kontexte environmentálneho vzdelávania

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá dôsledkami šírenia falošných správ a problémami, ktoré vyvoláva nesprávne posudzovanie informácií na sociálnych sieťach. Upozorňuje na následky dezinformácií a manipulácie s vedeckými názormi počas korona krízy. Naznačuje očakávané dôsledky a potrebu zahrnúť do informatického vzdelávania všetkých občanov aj kritické myslenie. Navrhuje poučenie zo súčasnej situácie a východiská pre environmentálne vzdelávanie pri boji proti manipulácii a šíreniu dezinformácií.

Čítať viac

Obsahové stratégie na sociálnych médiách

Abstrakt:Sociálne médiá sa stali základnými marketingovými nástrojmi pre všetky typy firiem a organizácií na celom svete (Kaplan a Haenlein 2010) a majú výrazný dopad na ich značky (Moro a Rita 2018). Cieľom tejto štúdie je determinovať spôsob riešení výskumu v oblasti obsahových stratégií na Facebooku a prístupu k riešeniu týchto vedeckých problémov. Článok analyzuje existujúci a aktuálny výskum v oblasti marketingových obsahových stratégií na sociálnych sieťach. Jedna z popisovaných štúdií (Wang a McCarthy 2020) rozširuje vedomosti o stratégiách obsahu používaných značkami retailových bánk skúmaním toho, ako typ správy, formát príspevku a zdroj obsahu nezávisle a interaktívne ovplyvňujú zapojenie zákazníka. Ďalší výskum (Swani, Milne 2017) skúma stratégie značiek Fortune 500 v oblasti značiek, ktoré prispievajú k metrikám obľúbenosti obsahu na Facebooku (t. j. počtu označení páči sa mi a komentárov) pri ponukách služieb oproti tovaru.Cieľom tejto štúdie (Ferrer‐Rosell et al. 2020) je preto odhaliť obsahovú stratégiu týchto dvoch typov úrovní obsahu pre hotely v dvoch najnavštevovanejších mestách Španielska a tiež preskúmať emocionálny aspekt hotelových príspevkov na Facebooku.

Čítať viac

Operačný program „kvalita životného prostredia“ a jeho vplyv na zvyšovanie povedomia zástupcov nastupujúcej generácie o regionálnom rozvoji Slovenska

Abstrakt:Táto práca sa zaoberá analýzou významu Operačného programu Kvalita životného prostredia a jeho vplyvu na regionálny rozvoj na Slovensku. Prílišný centralizmus, ktorý sa však v posledných rokoch zakonzervoval v systéme využívania štrukturálnych a regionálnych fondov spôsobil to, že Slovenská republika výrazne zaostáva v možnostiach využitia disponibilných zdrojov. V národnom systéme eurofondov sa stal hlavným negatívnym determinantom problém nejasných priorít a prístup určitých mocenských elít, ktorý zasiahol aj Operačný program Kvalita životného prostredia. Práca sa preto venuje aj tejto oblasti (Rončák, Šípoš, Jacko, 2010).

Čítať viac

Vnímanie účtovných informácií v poznámkach veľkých účtovných jednotiek

Abstrakt:Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva má tri súčasti, a to súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Požiadavky na obsah poznámok ako na významnú súčasť účtovnej závierky sa nachádzajú v zákone o účtovníctve a v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky. Je dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát, a ktorému sa v praxi nie vždy venuje patričná pozornosť. Cieľom príspevku je skúmať vnímanie významnosti jednotlivých častí poznámok respondentmi, skúmať čas vynaložený na vyhotovenie poznámok a ich rozsah. Údaje boli získané dotazníkovým prieskumom. Výskumnú vzorku tvorilo 60 respondentov pôsobiacich vo veľkých účtovných jednotkách. Na základe výsledkov skúmania sa zistilo, že väčšina zo skúmaných používateľov účtovných informácií nepovažuje tieto informácie za dôležité pri svojich rozhodnutiach. Zároveň výsledky skúmania ukazujú, že časová náročnosť prípravy poznámok začína výraznejšie rásť pokiaľ ich rozsah prekračuje 25 strán.

Čítať viac

Vplyv životného prostredia na verejné zdravie v Košickom kraji v Slovenskej republike

Abstrakt:Verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ekonomickej úrovni spoločnosti (Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Významným faktorom, ktorý vplýva na zdravie obyvateľstva je životné prostredie. Čisté zdravotné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie. Cieľom mojej štúdie je skúmať interakciu medzi zhoršeným životným prostredím a výskytom onkologických ochorení na území Košického kraja v Slovenskej republike. Pomocou nemocničného informačného systému som zhromaždila údaje o hospitalizovaných pacientoch v zariadení na liečbu onkologických ochorení, ktorý zastrešuje liečbu v danom regióne. Celkovo bol počet 5001 pacientov, ktorí boli 1. krát hospitalizovaní v rokoch 2015-2020 a majú trvalý pobyt na území Košického kraja. Zistila som zvýšený počet chorých obyvateľov v oblastiach so zhoršeným životným prostredím oproti percentu chorých na množstvo evidovaných obyvateľov v okresoch s nižším počtom negatívnych environmentálnych vplyvov. Potvrdila sa hypotéza o výskyte rovnakých diagnóz v znečistených okresoch ako ihypotéza, že uonkologicky chorých pacientoch bývajúcich vznečistených oblastiach prevláda diagnóza rakovina pľúc. Štúdia bola zameraná na hospitalizovaných pacientov, avšak ponúka odporúčania pre širšiu škálu sledovaných pacientov pre budúci výskum v danej oblasti.

Čítať viac

Záchrana leteckých spoločností v Európe

Abstrakt:Účelom tohto článku je zosumarizovať prístup niektorých národných vlád k záchranne národných leteckých dopravcov. Letecké spoločnosti vdôsledku pandémie COVID-19 zažívajú najhoršie obdobie, z dôvodu uzamkýnania krajín a zníženia migrácie ľudí. Žiadna letecká spoločnosť nebola na niečo také pripravená a otázka je , či vôbec sa dá na niečo také pripraviť. Letecká doprava má veľký význam v čase štandardného fungovania globálnej ekonomiky, či už osobná alebo nákladná. Preto sa národné vlády snažia vynaložiť enormnú snahu pomôcť svojím národným leteckým spoločnostiam, aby dokázali prežiť toto obdobie. V článku analyzujeme záchranné opatrenia Nemecka, Francúzska, Holandská a Fínska, akým spôsobom poskytovali pomoc na preklenutie tohto nepriaznivého obdobia a aké protihodnoty sa im za to podarilo vyjednať. Keďže všetky krajiny sú aj členmi Európskej únie, poskytovaná pomoc musí byť v súlade s pravidlami EÚ a notifikovaná Európskou komisiou.

Čítať viac