JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Archív čísla

JOGSC 2021 - VOLUME 6 ISSUE 2

Bankový sektor podporuje proces energetickej transformácie v Poľsku

Abstrakt:Cieľom príspevku je poukázať na využívanie obnoviteľných zdrojov pri produkcii energie v Poľsku a na financovanie environmentálnych projektov bankami v Poľsku. Banky sú jedným z mnohých investorov v sektore OEÚ. Často vypĺňajú medzeru vo finančných zdrojoch, ktoré chýbajú na investície do energetickej transformácie. Sú tiež hnacou silou nových technológií. Nevyhnutne sa stávajú hlavným účastníkom financovania projektov OEÚ. V procese energetickej transformácie zohráva kľúčovú úlohu bankový sektor, ktorý financuje prevažnú väčšinu projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. V situácii hospodárskej krízy, ktorá je dôsledkom pandémie koronavírusu, je veľmi dôležité zachovať priechodnosť bankového kanála, pretože v Poľsku neexistujú žiadne iné inštitúcie, ktoré by poskytovali finančné zdroje pre hospodárstvo. COVID-19 spôsobil globálnu zdravotnú krízu a spomalenie globálnej ekonomiky, ale nespomalil zmenu klímy.

Čítať viac

Diagnostika finančného zdravia vybranej firmy strojárskeho priemyslu na Slovensku

Abstrakt:Hlavným cieľom príspevku je diagnostikovať finančné zdravie vybranej firmy strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Údaje, ktoré vstupovali do analýzy boli získané z databázy FinStat za obdobie rokov 2016- 2020. Cieľom je zistiť prostredníctvom finančno-ekonomickej analýzy finančnú situáciu vybranej firmy v strojárskom priemysle na Slovensku. Príspevok ponúka teoretické poznatky z oblasti finančno-ekonomickej analýzy a predikcie finančného zdravia. Na predikciu finančného zdravia vybranej spoločnosti strojárskeho priemyslu na Slovensku boli použité modely finančnej analýzy ex-ante. Príspevok tiež ponúka genézu strojárskeho priemyslu na Slovensku a vývoj vybraných ukazovateľov strojárskeho priemyslu na Slovensku. Strojársky priemysel na Slovenku je tvorený divíziami SK NACE 25 – Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, SK NACE 28 – Výroba strojov a zariadení, SK NACE 29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov a SK NACE 30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov.

Čítať viac

Samostatne hospodáriaci roľník ako významný subjekt hospodárstva

Abstrakt:This article deals mainly with the subject of a self-employed farmer. Describes its position in agriculture. It is a specific entrepreneur, especially for this sector. Subsequently, by analyzing the legislation, it focuses its attention on the attributes of this entity, the obligations in the creation, respectively notification and subsequent registration. In the next part describes in more depth, the current situation and development in the field of agriculture, especially the number of self-employed farmers in Slovakia. In conclusion, points out the shortcomings and weaknesses of this specific subject, but also its considerable importance for the economy.

Čítať viac

Spoločná poľnohospodárska politika a jej vplyv na slovenský agropotravinársky priemysel

Abstrakt:Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), už od svojho vzniku bola považovaná za veľmi významnú politiku Európskej únie. SPP vo veľkom meradle ovplyvňovala ekonomický, sociálny a tiež politicky vývoj Európskej únie. Vstupom SR do EÚ v máji v roku 2004 sa začalo uplatňovanie SPP EÚ aj na Slovensku. Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na potravinársky priemysel SR.

Čítať viac

The analysis of the concept of “Mittelstand” in Austria - a representative survey 2010 – 2020

Abstrakt:This paper highlights the importance of the society group “Mittelstand” in Austria. Representative surveys (n=1000) 2010 – 2020 about this issue will be shown and compared, together with a survey among 101 innovative SME owner. Five questions and a synopsis of them will help to make clear, what "Mittelstand" for Austria and Austrians is. It will also show what “Mittelstand” stands for and which groups and institutions Austrians trust in to bring Austria forward. Furthermore, the importance of this society group will be highlighted; the affiliation will be shown, as well as their assertiveness.

Čítať viac

Trust and the way out of the Corona and economic crisis – a survey in Austria and Germany

Abstrakt:This paper highlights three topics about the LDM representative survey (n=1000) December 2020 in Austria and two new surveys from May 2021 in Austria and Germany. The paper dealt with the question of which groups and institutions people do trust in, which group/institution can bring Austria/Germany forward? The paper presents the results and tries to answer questions of what is leading Austria/Germany out of the Corona crisis and in accompanying out of the economic crisis. And will Austrian/German politics orient more to state control and orientation towards large companies or less state control and orientation towards SME? The results of this questions will be shown and compared.

Čítať viac