JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2021 - SPECIAL ISSUE

Analýza kvality života v kontexte ľudského rozvoja

Abstrakt:Príspevok diskutuje o vypovedacej schopnosti ľudského rozvoja a navrhuje možné riešenia pre zlepšenie kvality života pre vybranú krajinu. Zaoberáme sa špecifikáciou jednotlivých časových období v rámci pôsobenia sledovaného rozvoja a analyzujeme index ľudského rozvoja a jeho vývoj na príklade vybranej krajiny. Teoretický základ tvorí vymedzenie pojmov kvalita života anajpoužívanejšieho indikátora Rozvojového programu OSN – indexu ľudského rozvoja.

Čítať viac

Family business as an important part of regional entrepreneurship

Abstrakt:The entrepreneurial activity of economic units is a fundamental and accelerating aspect for the functioning of the economy. In the environment of market structures, entrepreneurship is literally a spice for developing economic relations. In the area of the European Union as well as in the area of Slovakia, the business sector accounts for the largest share of all economic organisations. In addition to large or multinational companies, there are also significantly smaller economic operators in the business area. These include mainly micro, small and medium-sized enterprises. Family businesses currently account for a significant share of micro- and small enterprises. They carry out their entrepreneurial activities in a partly different to specific way compared to non-family enterprises. The aim of this article is mainly to draw attention to the existence of family businesses and their socio-economic importance.

Čítať viac

Hodnotové preferencie manažérov v kontexte kvality pracovného života

Abstrakt:Príspevok zisťuje aké hodnoty uznávajú manažéri, aký je spôsob ich činností, vzťahov, vedomia hodnôt a noriem v spoločnosti. Ako sa vedia manažéri integrovať do životného spôsobu fungovania podniku. Zároveň sa pokúšame zistiť, ako hodnotia manažéri kvalitu svojho života, či už osobného, ale najmä pracovného. Kvalitu života je možné hodnotiť z perspektívy rôznych väzieb, ktoré sú porovnateľné s hierarchiou potrieb človeka. Medzi takého väzby patria základné schopnosti a faktory, ako autonómia, sebestačnosť, schopnosť rozhodovania, neprítomnosť bolesti, určitý finančný štandard, životný priestor, pocit užitočnosti pre iných a určitý stupeň šťastia.

Čítať viac

Konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu SR

Abstrakt:Procesom globalizácie sú vytvárané zložitejšie podmienky pre existenciu, prežitie a dominantné postavenie podnikov, odvetví, krajín a jednotlivých regiónov. Tým sa upravujú podmienky, formy a metódy konkurenčného boja a konkurencieschopnosti. Potravinársky priemysel predstavuje veľmi dôležité odvetvie, ktoré nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu, vytvára služby, poskytuje pracovné miesta, má významný vplyv na rozvoj regiónov a zabezpečuje výživu obyvateľstva. Potravinársky priemysel má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu SR.

Čítať viac

Opatrenia Ruskej federácie k domácej produkcii počítačov

Abstrakt:Príspevok sa zameriava na nové snahy Ruska pri výrobe vlastných počítačov a softvéru. Sumarizuje dôvody týchto snáh a kroky, ktoré Ruská federácia prostredníctvom vládnych nariadení urobila. Naznačuje dôsledky obchodných obmedzení a embarga zo strany USA na ruskú produkciu a uvádza dôsledky na príklade čínskej firmy Huawei. Predpovedá vývoj vyplývajúci z uvedených krokov a možnosť vzniku nového smerovania počítačov a nových operačných systémov počítačov. V závere naznačuje niektoré aktuálne riziká a upozorňuje na stav, ktorý v minulosti u nás spôsobila podpora domácich producentov.

Čítať viac

Zhodnotenie ekonomickej kondície a vývoj nezamestnanosti regiónov východného Slovenska

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá stavom ekonomickej kondície regiónov východného Slovenska. Hlavným cieľom je zhodnotiť ekonomickú kondíciu Košického a Prešovského kraja. Dôležité je poznanie vplyvu nezamestnanosti na kvalitu života nezamestnaného a navrhnúť opatrenia, ktoré zmiernia negatívne dopady na osobnosť človeka. Ekonomický vývoj je dôležitým faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje hospodárstvo krajiny. Jeho následky pociťujú ako občania, tak aj podniky. Ak je vývoj ekonomiky priaznivý, zvyšuje to životnú úroveň obyvateľov.

Čítať viac