JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2022 - VOLUME 7 ISSUE 1

Analysis of communication possibilities of UAVs

Abstrakt:The research focused on the description of the basic characteristics of UAVs. The UAV is an unmanned aircraft, the current use of which is diverse. The use of UAVs is limited by legislation that is regulated at the national level. Furthermore, the research focused on the description of UAV communication and communication protocols that are used. Communication protocols are directly dependent on the overall equipment of the UAV and its purpose. An important part is also the security of communication to prevent the possible loss of UAVs. The article also describes the communication between RPA and RPS for direct and indirect visibility using satellites.

Čítať viac

Anti-drone systems

Abstrakt:The research was devoted to the description of drones, their use, and methods of detection and destruction of drones. The main goal of this research was to examine the systems of protection against drones that are currently available on the market. The research was mainly focused on methods of locating and disposing of drones (C-UAV), which can compromise security. Methods for locating and disposing of drones are constantly evolving and it is necessary to map their development along with the development of drones. The possibilities of drones have increased since their first launch on the market so that they can cause security breaches of important objects if handled improperly.

Čítať viac

E-commerce MSP na dosiahnutie konkurenčnej výhody krajín V4

Abstrakt:Vzhľadom na rozvoj IKT, je nevyhnutné aby sa MSP prispôsobovali. E-commerce robí trh jednotným aj na úkor vzdialenosti, čím robí svet stále menším. Vyššia schopnosť osloviť spotrebiteľov znižuje potrebu fyzických obchodov. Základným kľúčom udržania sa MSP na globálnom trhu je konkurencieschopnosť, ktorá je istým zmyslom produktom spomedzi produktov firiem ako konkurencieschopnosť v kvalite, cene, či spokojnosti zákazníkov. Ide o istý prepojený proces komerčných aktivít, ktorý hlavne predstavuje nákup a predaj tovarov a služieb. Cieľom príspevku je poukázať na nevyhnutnosť neustáleho zlepšovania digitálnych zručností a zapojenia sa čoraz širšej skupiny MSP do obchodovania online v dôsledku digitálnej transformácie a zvyšovania digitálnych zručností obyvateľstva.

Čítať viac

Energetická chudoba a jej negatívne dôsledky pre obyvateľov SR a EÚ

Abstrakt:Takmer každý jednotlivec je v Európe závislý od energie v každodennom živote. Potrebuje dostatočnú úroveň vykurovania, chladenia, či osvetlenia, aby mal slušnú životnú úroveň, priaznivé životné podmienky, zabezpečené zdravie a pohodlie. Dostatkom energie na zabezpečenie týchto podmienok však nedisponuje každá domácnosť v Európskej únii. Energetická chudoba ohrozuje rôzne skupiny obyvateľov členských krajín aj v súčasnosti. Cieľom článku je skúmať energetickú chudobu, stav a vývoj spotreby elektrickej energie a tepla v Únii za ostatné roky a bližšie opísať vývoj spotrebiteľských cien energií na Slovensku.

Čítať viac

Prehľad vo výskume teórií modelov technologickej akceptácie

Abstrakt:Tento článok sa zaoberá prehľadom teoretických modelov a vedeckých prístupov k výskumu oblasti pochopenia akceptácie a využívania IT technológií. V článku ponúkame detailný prehľad jednotlivých výskumov v oblasti výskumu prijatia alebo akceptácie technológie. Článok popisuje teóriu difúznej inovácie, teóriu odvôvodnených akcií, model technologickej akceptácie a jeho variáciami a unifikovanú teóriu akceptácie a využívania technológie.

Čítať viac

Uplatňovanie všeobecných princípov a zásad spoločenskej zodpovednosti firiem v porovnaní s ich aplikáciou v praktickom projektovom manažmente

Abstrakt:Spoločenská zodpovednosť firiem, ďalej len „CSR“ sa stáva v modernom svete jedným zo základných pilierov dlhodobej udržateľnosti aprosperity spoločnosti. Téma zahŕňa nielen zodpovedné chovanie voči zamestnancom, ale aj voči spoločnosti, ekológii, komunite v ktorej firma pôsobí a v neposlednom rade aj voči svojim zákazníkom, dodávateľom a iným strategickým partnerom. Ide aj o balansovanie medzi čisto ekonomickými záujmami a záujmami vyššími, pričom tie sú determinantom stability a konkurencieschopnosti firiem. Štúdia sa zameria na uplatňovanie princípov CSR v porovnaní malých, stredných a veľkých podnikov optikou ich zamestnancov, pričom zohľadní aj porovnanie všeobecných CSR aktivít firiem so samotným projektovým riadením na CSR princípoch. Pohľad na CSR aktivity a princípy firiem v oblasti projektového riadenia je dôležitá hlavne optikou ich praktického aplikovania v samotných procesoch firiem.

Čítať viac