JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2022 - VOLUME 7 ISSUE 2

Analytický pohľad na bankroty podnikateľských subjektov v období pandémie COVID-19 v SR

Abstrakt:Príspevok pojednáva o problematike bankrotov podnikateľských subjektov v období pandémie COVID-19 v SR. Obdobie pandémie spôsobilo a spôsobuje podnikateľským subjektom rôzne finančné, ekonomické, personálne a ďalšie problémy, ktoré sťažujú podnikateľskú činnosť. Podnikateľské subjekty, ktoré nemali k dispozícii dostatočné finančné rezervy z minulých rokov, a ktorým počas pandémie významne klesli ich príjmy, zažívali veľmi turbulentné podnikateľské obdobie. Jednotlivé štáty EÚ vrátane SR sa usilovali prijať rôzne opatrenia a formy pomoci, ktoré by v maximálne možnej miere znižovali resp. eliminovali negatívne dopady pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty. Príspevok sa usiluje identifikovať a analyzovať rôznorodé ekonomické aspekty pandémie, finančnú a nefinančnú pomoc podnikom, ako aj ekonomické dôsledky vrátane bankrotov podnikov, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19.

Čítať viac

Analytický pohľad na trendy vo vyhľadávaní v post- pandemickom trhovom prostredí na úrovni digitálneho marketingu

Abstrakt:Náročnosť rozhodnutí, a teda výber stratégie rozhodovania, závisí od prvkov úlohy. Po prvé, počet značiek, po druhé kvalita alternatív a atribútov, a napokon po tretie, časové obmedzenia závažne ovplyvňujú ťažkosti súvisiace s rozhodovaním. Zistilo sa, že zvýšené časové obmedzenia vedú k rozhodnutiu zjednodušiť danú úlohu, urýchliť spracovanie informácií, selektívne sa zamerať na informácie a zmeniť použitú rozhodovaciu stratégiu. Podobne zvýšenie počtu alternatív môže viesť spotrebiteľov k zjednodušeniu ich spracovania informácií. Počet alternatív, ako aj časové obmedzenia a charakteristiky úlohy nezávisia od informačného obsahu atribútov produktu. Na druhej strane charakteristiky úloh súvisia so súborom alternatív zahrnutých v probléme rozhodovania. Napríklad autori Kahneman a Tversky (1979) nepreukázali, že zahrnutie novej alternatívy do rozhodnutia môže zvrátiť predchádzajúce preferencie s ohľadom na iné možnosti. Cieľom tohto príspevku je identifikovať trendov vo vyhľadávaní v roku 2021 v post-pandemickom trhovom prostredí na úrovni digitálneho marketingu.

Čítať viac

Dôležitosť soft skills v procesoch manažmentu

Abstrakt:Konkurencia na dnešných trhoch núti organizácie zamerať sa na inovatívnych pracovníkov a manažérov. Takéto zacielenie na inovatívnych pracovníkov a manažérov tvorí základ teórie ľudského kapitálu, v ktorej sa ľudský kapitál vysvetľuje ako súhrn vedomostí, zručností, kompetencií a iných atribútov jednotlivca. Zručnosti, jeden z aspektov ľudského kapitálu, sú predmetom tohto príspevku aj vo vzťahu k absolventom. Zatiaľ čo hard skills sú technické zručnosti potrebné na vykonanie konkrétnej úlohy, soft skills sú netechnické zručnosti, ktoré dopĺňajú tie tvrdé, napríklad komunikačné a medziľudské zručnosti.

Čítať viac

Osobnostné vlastnosti manažéra ako základ celostnej kompetentnosti

Abstrakt:Morálne vyspelý jednotlivec má disponovať schopnosťou morálne uvažovať a aj sa tak správať. Problematika osobnosti v manažmente a celostnej kompetencie s prvkom sociálnej zrelosti sa na prvý pohľad zdá byť ako málo prebádaná. Všeobecným trendom vnímať sociálnu zrelosť za dôležitú, ale pri výkone práce sú dôležité praktické zručnosti. Na tom nie je nič zlé, veď napokon, práca človeka živí podľa toho do akej miery je šikovný a zručný. Myšlienky, uvedené v príspevku, majú za cieľ zdôrazniť nevyhnutnosť venovať sa aj z vedeckého hľadiska problémom ohodnocovania spôsobilostí zastávať isté pracovné pozície. Preto je pre spoločnosť a aj pre organizácie efektívnejšie, ak pozíciu zastáva jednotlivec so istými predpokladmi – rozvinutou celostnou kompetentnosťou. Pretože dôsledky nekompetentného prístupu pri obsadzovaní pracovných pozícií, založené častokrát na slobodnom výbere, sú v konečnom dôsledku veľmi smutné a nepraktické. Z toho vyplýva, že ak sa nekompetentní jednotlivci stanú vlastníkmi alebo manažérmi – ak pozíciu zamestnanca obsadí nespôsobilý zamestnanec – v závere tým trpí celý podnik a môže sa to odzrkadliť aj na efektivite práce. V súčasnosti je trendom zdôrazňovať atribúty moderného človeka: získavanie a spracovávanie informácii, produktívne a tvorivé myslenie, efektívna komunikácia, rozvíjanie osobnosti, úloha človeka v spoločnosti, ako aj vplyv životného prostredia na človeka. V súčasnom turbulentnom vývoji spoločnosti je dôležité skúmať nielen kvalitu a odbornosť manažérov, ale aj aktuálnosť a komplexnosť ich pripravenosti v systémovej spojitosti tých prvkov, ktoré postihujú rôzne stránky spoločenského rozvoja. Kvalitný manažér vie prispieť akýmsi vlastným svetlom a znakom jeho dobrej odvedenej práce je to, že dokáže meniť neschopné na schopné, nevýkonné na výkonné, neúspešné na úspešné, nepríjemné na príjemné, stratové na ziskové, malé na veľké. Príspevok má za cieľ poskytnúť informácie, ktoré obdobné tvrdenia potvrdia a opíšu tak neustále trvajúcu ideu o kvalitnej osobnosti manažéra, ktorá je do istej miery podčiarknutá aj osobnostnými črtami.

Čítať viac

Performance measurement using DEA in Slovakia’s Health Care Sector

Abstrakt:Rising health care budgets due to demographic change and hospital expenditure are pushing states towards providing health care services as efficiently as possible. Policy makers seek to find ways to measure efficiency of public health care services rendered. Data envelopment analysis (DEA) is a linear programming method which quantifies the relative efficiency of multiple homogeneous entities (DMUs) and globally accepted method when comparing individual service or product providers and nowadays the most commonly used one. Slovakia’s researchers have just recently established their presence in this field. The study collects and examines the so far published research studies which used DEA as a method for performance / efficiency measurement when dealing with Slovakia’s health care sector. The small but rising number of current studies is a testament to overall rising acceptance of the DEA in Slovakia’s academic landscape, while sophisticated DEA methodologies (e.g. Malmquist index) still have to be acquired.

Čítať viac

Posudzovanie copingových stratégií z hľadiska sociálno- demografických charakteristík obchodných manažérov

Abstrakt:V súčasnosti viacero faktorov vplýva na úspešnosť firiem. Jedným z faktorov sú aj pracovné záťažové situácie, ktoré súvisia so zníženým pracovným výkonom obchodných manažérov na pracovisku. Hlavným cieľom príspevku je analýza rozdielov medzi copingovými stratégiami z hľadiska sociálno-demografických charakteristík obchodných manažérov (N = 184) Slovenskej republiky. Čiastkovým cieľom je zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v posudzovaní copingových stratégií obchodných manažérov z hľadiska rodu, veku a pracovnej pozície prostredníctvom metodiky Brief Cope. Na plnenie cieľov štúdie sme použili matematicko-štatistické metódy softvéru IBM SPSS 27: frekvenčnú analýzu, test spoľahlivosti, Studentov t-test, One Way ANOVA a korelácie. V štúdii sme pracovali s dátami zozbieranými od obchodných manažérov online dotazníkovou metódou.

Čítať viac