JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2022 - VOLUME 7 SPECIAL ISSUE

Aktuálny stav problematiky email marketingu

Abstrakt:Pochopenie spôsobu vyhodnocovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) je základnou súčasťou úspešnej praxe e-mailového marketingu, ktorá je základom každej e-mailovej kampane. E-marketing je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou celkovej marketingovej stratégie celej firmy, ktorej účelom je zamerať sa na využívanie internetu. Tento článok prináša základný prehľad aktuálnych indikátorov výkonností email marketingových kampaní a spôsobov ich merania v kontexte e-marketingových stratégií firiem.

Čítať viac

Analytický pohľad na využívanie sociálnej siete LinkedIn v post- pandemickom trhovom prostredí v podmienkach digitálneho marketingu

Abstrakt:Elektronický obchod alebo e-commerce sa za posledných 20 rokov stal neprehliadnuteľným fenoménom, ktorý zmenil celkovú podobu maloobchodného trhu a nákupného správania spotrebiteľov po celom svete. E-commerce trh po celom svete navyše naďalej rastie tempom, ktoré niekoľkonásobne prekonáva klasický maloobchod. Rapídny rast elektronického obchodu však nie je osamotený fenomén. S obchodovaním na internete úzko súvisia širšie pojmy ako digitalizácia alebo e-business, ktoré podobu dnešného e-commerce čiastočne utvárajú. Cieľom tohto príspevku je identifikovať sociálnu sieť LinkedIn ako vhodný nástroj digitálneho marketingu v post-pandemickom trhovom prostredí. Predmetný prieskum bol realizovaný počas deviatich týždňov, od 5. júla 2022 do 4. septembra 2022. Do prieskumu sa celkovo zapojilo viac ako 1 600 respondentov. LinkedIn je, svojimi používateľmi, vnímaný inak ako ostatné sociálne siete. Je považovaný viac za „pracovnú“ alebo „profesionálnu“ sociálnu sieť. Užívateľmi je využívaný ako doplnková resp. špecializovaná sociálna sieť. Prakticky všetci užívatelia LinkedIn-u využívajú paralelne aj iné sociálne siete. LinkedIn je však svojimi užívateľmi výrazne obľúbenejší ako ostatné sociálne siete, ktoré bežní užívatelia LinkedIn-u taktiež využívajú.

Čítať viac

Efektívnosť digitalizácie podnikov EÚ z pohľadu ich výkonnosti a rizika bankrotu

Abstrakt:Digitalizácia je jednou z top priorít budúceho vývoja Európskej únie (EÚ). Koncepcia digitalizácie a udržateľnosti všetkých sfér života krajín EÚ je stále dôležitá a môže predstavovať hnaciu silu rozvoja ich ekonomík. V dôsledku toho je zavádzanie prvkov digitalizácie nevyhnutné a dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj podnikov EÚ arast ich výkonnosti. Digitalizácia podnikov a využívanie digitálnych nástrojov zamestnancami podnikov sa stali dominantnou témou najmä počas pandémie Covid -19, a to v mnohých krajinách EÚ najmä v dôsledku rizika ich bankrotu. Stupeň prijatia digitálnej technológie sa však v jednotlivých krajinách a odvetviach líši. Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať úroveň a efektívnosť procesu digitalizácie krajín EÚ a ich podnikateľského prostredia, a to na základe vybraných ukazovateľov procesu digitalizácie. Hodnotenie zavádzania prvkov digitalizácie na úrovni krajín EÚ a podnikateľského prostredia krajín EÚ je realizované za roky 2019 a 2021. Pre posúdenie efektívnosti procesu digitalizácie krajín EÚ a digitalizácie ich podnikateľského prostredia bol použitý Malmquistov index (MI). Na základe výsledkov MI sa v mnohých krajinách EÚ potvrdil rast efektívnosti prebiehajúcich procesov digitalizácie, avšak je dôležité poukázať na skutočnosť, že zaostávajúce krajiny zavádzajú intenzívnejšie prvky digitalizácie v poslednom období a efektívnosť zavádzania jednotlivých prvkov digitalizácie je v týchto krajinách vyššia v porovnaní s vyspelejšími krajinami EÚ. Táto skutočnosť je daná tým, že vyspelé krajiny majú vo väčšine oblastí života prvky digitalizácie už vo väčšej miere zavedené. Hlavným prínosom výskumu, ktorý je prezentovaný v príspevku, je poukázanie na potrebu hodnotenia efektívnosti zavádzania a využívania jednotlivých prvkov procesu digitalizácie.

Čítať viac

Identifikácia vzájomných súvislostí medzi atribútmi manipulácie a faktormi sociálnej inteligencie z hľadiska počtu odpracovaných rokov zamestnancov

Abstrakt:V príspevku je pozornosť sústredená na špecifikáciu problematiky manipulácie s ľuďmi v pracovnom prostredí. Uvedená problematika je posudzovaná tak z hľadiska manažérov, ako aj výkonných pracovníkov. Atribúty manipulácie s ľuďmi v pracovnom prostredí sú analyzované z hľadiska miery vnímania faktorov sociálnej inteligencie a pomocou metodiky určenej pre lídrov v rámci zisťovania úrovne manipulácie a sklonu k nedôvere voči ostatným. Na základe analýzy sú charakterizované súvislosti v posudzovaní manipulácie z hľadiska počtu odpracovaných rokov zamestnancov. Cieľom výskumu je na báze výsledkov súvislostí medzi atribútmi manipulácie a faktormi sociálnej inteligencie respondentov obohatiť oblasť poznania efektívneho riadenia ľudí, predovšetkým z hľadiska využívania prvkov manipulácie. Predpokladali sme existenciu štatisticky významných súvislostí medzi počtom odpracovaných rokov respondentov a výskytom manipulácie v pracovnom prostredí. Vzorku respondentov tvorili pracujúci študenti alebo zamestnanci zo súkromnej alebo verejnej sféry z rôznych pracovných oblastí v počte 183 respondentov. Článok prináša prehľad poznatkov týkajúcich sa komplexnosti manipulácie v pracovnom prostredí.

Čítať viac

O krízach trochu inak

Abstrakt:Rozvoj ľudstva – najmä rozvoj európskej a slovenskej ekonomiky – prebiehal v etapách, pričom každá etapa sa vyznačovala určitým vývojovým stupňom. Zo začiatku to znamenalo samotný spontánny vznik rozvoja ekonomiky ako takého, neskôr sa stal súčasťou vedomého formovania. V moderných ekonomikách sa rozvoj objavuje spolu so strategickým prístupom. Nevhodná aplikácia stratégií však môže viesť aj k vzniku krízy a vzniku vážnych environmentálnych škôd. V jednotlivých krajinách, ako aj v globálnej ekonomike sú určujúcimi faktormi rozvoj, výroba a predaj, manažment pracovných síl/manažment ľudských zdrojov a napokon aj finančný systém. V prípade zlých rozhodnutí sa rovnováha naruší a môže nastať kríza, ktorá postihuje rôzne oblasti a má vážne dôsledky, ktoré sa v modernej dobe snažíme zvládnuť súborom finančných nástrojov. Cieľom príspevku je poskytnúť trochu netradičný pohľad na krízy všeobecne a prepojiť ho vo vzťahu k súčasnej viacnásobnej kríze. V úvode je predstavená stručná história hospodárskeho rozvoja s následným predstavením teoretických prístupov ku krízam samotným. Ďalšia časť prechádza do rozboru kríz vyskytujúcich sa v minulosti a do analýzy prístupov k ich riešeniam. Záverečná časť príspevku obsahuje implikácie vo vzťahu k aktuálnemu krízovému obdobiu, z ktorých vyplýva, že hospodársky aktéri by sa mali držať svojich stratégií a prispôsobovať len taktické plány.

Čítať viac

Posudzovanie životnej úrovne vybraných krajín OECD v kontexte ekonomickej kondície

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá posudzovaním životnej úrovne v kontexte ekonomickej výkonnosti vybraných krajín OECD. Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu životnej úrovne vo vybraných krajinách OECD za vymedzené časové obdobie. Príspevok definuje základné ukazovatele merajúce výkonnosť ekonomiky a životnú úroveň s jej indikátormi. Príspevok analyzuje pôsobenie rastu HDP na vývoj indikátorov merajúcich životnú úroveň. Dôležitosť sa kladie na zlepšenie životnej úrovne a hospodárstva vybraných krajín.

Čítať viac

Význam influencer marketingu v kontexte e-commerce

Abstrakt:S postupom digitalizácie sa spotrebitelia presúvajú do online priestoru, čoho dôsledkom môže byť pokles nákupov v kamenných predajniach. Príspevok poskytuje prehľad súčasného stavu influencer marketingu ako kľúčovej súčasti marketingovej stratégie predajcov. Keďže online nakupovanie stále rastie a je možné očakávať, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, predajcovia musia inovovať svoje marketingové stratégie. V tomto smere sa ako kľúčový prvok javí influencer marketing, prostredníctvom ktorého dokážu nenásilnou formou zvýšiť nielen povedomie o danej značke, ale aj záujem spotrebiteľov o nákup. Trhová hodnota globálneho influencer marketingu sa od roku 2019 viac ako zdvojnásobila, pričom Instagram je považovaný za najefektívnejšiu platformu. Spotrebitelia považujú influencerov za dôveryhodných, preto môžu influenceri zmeniť ich rozhodnutia v prospech danej značky, produktu alebo služby. Tieto poznatky môžu byť prínosom pre predajcov a ich budúce plánovanie a implementáciu marketingových stratégií.

Čítať viac

Zhodnotenie ekonomickej kondície Slovenska v pandemickom období na základe vybraných ekonomických ukazovateľov

Abstrakt:Príspevok identifikuje dopady pandémie Covid-19 pre vybranú krajinu strednej Európy, a to Slovensko. Ponúka analytický pohľad pre vývoj vybraných ukazovateľov v kontexte ekonomickej kondície danej krajiny. Cieľom je zhodnotenie ekonomickej kondície Slovenska v pandemickom období, na základe vybraných ekonomických ukazovateľov pre časové obdobie od roku 2018 do roku 2021. Úlohou je definovať teoretický rámec danej problematiky, zhodnotiť ekonomickú kondíciu krajiny na základe ekonomických ukazovateľov, štatisticky vyhodnotiť vzájomné rozdiely ekonomických ukazovateľov v sledovanom období a definovať možné riešenia pre zníženie dopadov pandémie Covid-19 a po-pandemické výzvy do budúcna.

Čítať viac