JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2023 - VOLUME 8 ISSUE 1

Airline aircraft maintenance requirements, development of flight planning and maintenance planning models

Abstrakt:Aircraft maintenance planning is one of the main decisions an airline has to make during its flight operations. Although maintenance planning is an easy-to-understand but difficult-to-solve problem when flying an assigned aircraft, it is necessary to plan the maintenance of the aircraft that should fly, which segments, when, and where each aircraft should go through the various levels of maintenance. The goal is to minimize maintenance costs and costs incurred during reassign the nment of aircraft to flight segments.

Čítať viac

Analytický pohľad na vývoj online nakupovania vo vybraných regiónoch Európy

Abstrakt:Online nakupovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším spôsobom nakupovania. Cieľom článku je zhodnotiť a porovnať vývoj online nakupovania v Európe a poukázať na najvýznamnejšie rozdiely v rámci regiónov. Článok obsahuje teoretické východiská problematiky online nakupovania a popisuje súčasnú situáciu na európskom e-commerce trhu. Na základe dát z databázy Eurostat je v článku zobrazený vývoj online nakupovania v rokoch 2017 až 2021 v európskych regiónoch (Západná Európa, Severná Európa, Stredná Európa, Východná Európa a Južná Európa). Zistilo sa, že podiel internetových používateľov aj online nakupujúcich v sledovaných rokoch a regiónoch rástol. Najvyšší podiel používateľov internetu v roku 2021 bol zaznamenaný v Západnej a Severnej Európe. V Západnej Európe bol v roku 2021 zaznamenaný aj najvyšší podiel online nakupujúcich.

Čítať viac

Analytický pohľad na identifikáciu Net Promoter Score slovenských používateľov Linkedin v post-pandemickom trhovom prostredí

Abstrakt:Online nakupovanie sa stalo v posledných rokoch oveľa pohodlnejším a praktickejším. Spotrebitelia nakupujú rôzne produkty alebo služby z celého sveta, hocikedy a kdekoľvek prostredníctvom počítačov, smartfónov alebo tabletov. Marketing je neodmysliteľnou súčasťou sociálnych médií. Sociálne siete v podstate vznikli za účelom marketingu, nakoľko tvorcovia sociálnych médií neprofitujú zo samotného používania týchto médií používateľmi, ale hlavne z propagácie firiem, ktoré im za túto propagáciu platia. Sociálne siete poskytujú viaceré formy propagácie prostredníctvom svojich služieb, záleží od konkrétneho typu sociálnych sieti. Cieľom tohto príspevku je identifikovať Net Promoter Score slovenských používateľov LinkedIn v post- pandemickom trhovom prostredí. Predmetný prieskum bol realizovaný počas deviatich týždňov, od 5. júla 2022 do 4. septembra 2022. Do prieskumu sa celkovo zapojilo viac ako 1 600 respondentov. Používatelia LinkedIn-u majú na túto sociálnu sieť výrazne lepší názor ako na ostatné siete, ktoré využívajú. Najhoršie hodnotenou bola sociálna sieť Facebook. Nepriaznivé hodnotenie majú aj Tik-Tok a Twitter. O niečo lepšie je hodnotený Instagram. Hodnotenie samotného LinkedInu je veľmi závislé od toho, ako intenzívne ho daný používateľ využíva. Čím častejšie je LinkedIn využívaný, tým je hodnotený priaznivejšie.

Čítať viac

Analýza generácie Z ako hybnej sily dnešných dní

Abstrakt:Vedúcou skupinou dnešnej rýchlej doby je generácia Z. Ide o hybnú silu, ktorá už teraz tvorí väčšinu užívateľov digitálneho sveta. Budúcnosť je v rukách týchto mladých ľudí, narodených v rokoch 1997-2012. V tomto článku sa zameriavame na danú generáciu a analyzujeme ich pohľad na svet a to porovanním získaných informácii na základe literárnej rešerši s digitálnou platformou. Zamerali sme sa na platformu TikTok, kde je táto generácia silne zastúpená. Overili sme, že aj na základe našich zistení, sú určité oblasti, ktorým je táto generácia naklonená.

Čítať viac

Aplikačne možnosti environmentálnej výroby vodíka

Abstrakt:Tento článok poskytuje cenné informácie o súčasnom a budúcom stave trhu s výrobou vodíka a o nákladoch a emisiách spojených s rôznymi výrobnými metódami. Očakávaný rast výroby vodíka s nízkymi emisiami a šetrnej k životnému prostrediu, ako aj rastúca úloha technológie elektrolýzy pri výrobe vodíka sú pre toto odvetvie povzbudivým vývojom. Pri riešení tejto výzvy bude rozhodujúca lepšia účinnosť a životnosť technológií výroby vodíka, ako aj zníženie investičných nákladov na zariadenia, prevádzku a údržbu. Emisie spojené s výrobou vodíka sa značne líšia v závislosti od spôsobu výroby a od toho, či sa vodík vyrába na mieste alebo mimo neho. Využívanie technológie CCUS a obnoviteľnej alebo jadrovej energie môže výrazne znížiť intenzitu emisií CO2 pri výrobe vodíka, ale pri emisiách zohrávajú úlohu aj spôsoby dopravy. Celkovo je trh s výrobou vodíka v najbližších rokoch pripravený na výrazný rast a rozvoj, ale existuje jasná potreba pokračujúceho výskumu a inovácií, aby sa zabezpečila výroba vodíka s nižšími nákladmi a nižšími emisiami. Využitie vodíka je veľmi perspektívne v oblasti dopravy, konkrétne v ťažkých vozidlách, autobusoch, vlakoch a mnohých lietajúcich transportných prostriedkoch, ako sú dopravné lietadlá alebo vírniky.

Čítať viac

Cena elektrickej energie v Európskej únii ako faktor udržateľnosti rozvoja podnikov

Abstrakt:Ceny energií po udalostiach v súvislosti s vojnou na Ukrajine za ostatný rok výrazne vzrástli vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Jednotlivé krajiny, aj Únia sa snažia prijímať také opatrenia, ktoré by zmiernili účinky inflácie pre domácnosti i podnikateľov čím skôr, tak aby podporili ich rozvoj, respektíve zabránili ich bankrotu. Spotreba elektrickej energie je v súčasnosti veľmi významnou nákladovou položkou pre všetky hospodárske subjekty. Podniky tak čelia existenčným problémom, ktoré musia riešiť rôznymi spôsobmi. Cieľom príspevku je skúmať a zhodnotiť stav a vývoj cien elektrickej energie v členských štátoch. Na základe komparácie, možno konštatovať, že úroveň i vývoj cien sa v jednotlivých krajinách do značnej miery líši.

Čítať viac

Dôsledky pandémie Covid-19 na malé a stredné podniky na Slovensku

Abstrakt:Cieľom príspevku je poukázať na hospodársky dopad globálnej ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou Covid -19 a to nielen analýzou ukazovateľov výkonnosti štátu, ale aj analýzou štúdií, ktoré poukazovali na dopad na malé a stredné podniky. Zamerali sme sa na zmenu ukazovateľov hrubý domáci produkt (HDP), hrubý fixný kapitál, miera inflácie, nezamestnanosť, bilancia zahraničného obchodu (vývoz a dovoz). V rámci analýzy sme porovnávali dopady pandémie Covid-19 na malé a stredné podniky na Slovensku, v Nemecku, Spojených štátoch a Číne. Zámerom bolo poukázať na finančnú situáciu v podnikoch a na bankrot (úpadok) podnikov v dôsledku pandémie.

Čítať viac

Hodnotenie rizika úpadku

Abstrakt:Hodnotenie rizika úpadku je dôležitou témou nielen v rámci výskumu, ale aj v praxi podnikateľských subjektov. Cieľom príspevku je priblížiť problematiku hodnotenia rizika úpadku a novo vytvorený kreditný model FinStat skóre. Príspevok ponúka teoretické informácie z oblasti finančného manažmentu, finančno - ekonomickej analýzy a predikcie finančného zdravia podnikateľských subjektov. Dátoví analytici FinStatu vytvorili vlastný kreditný model (FinStat skóre) s presnosťou 83 %. Model vychádza z indikátorov celková zadlženosť, stupeň samofinancovania, finančné účty/aktíva, návratnosť aktív a doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám.

Čítať viac

Porovnanie stupňa implementácie e-commerce vo veľkých podnikoch a malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike z hľadiska obratu

Abstrakt:Podniky bez ohľadu na veľkosť sú kľúčovou zložkou ekonomického a sociálneho vývoja. Sú závislé od svojej adaptability a inovácií implementovaných do svojho podnikania, preto e-commerce, ktorý v období posledných troch dekád je čoraz viac narastajúcim segmentom, dovoľujúcim nákup a predaj v globálnom priestore 24 hodín denne získava v ich priestore čoraz väčšie zastúpenie. Slovenská republika si pri svojom vstupe do Európskej únie v roku 2004 dala za cieľ dosiahnuť ekonomický a sociálny rozvoj najmenej priemeru krajín Európskej únie. Jedným z indikátorov ekonomického a sociálneho rozvoja je aj adopcia a rozvoj e- commerce ako podnikmi bez ohľadu na veľkosť, tak zákazníkmi. Analýza pomeru obratu z e-commerce k celkovému obratu v Slovenskej republike a priemeru dvadsiatich siedmych krajín Európskej únie preukázala, že základný cieľ Slovenskej republiky, konvergencie k výkonnosti priemeru Európskej únie, splnili veľké podniky Slovenskej republiky v roku 2012. Podniky z kategórie malých a stredných podnikov v roku 2014. Malé a stredné podniky Slovenskej republiky však čelia v posledných rokoch obmedzeniu rastu podielov obratu z e-commerce vplyvom pandémie COVID 19, problémami s dodávateľskými reťazcami, vojenským konfliktom na Ukrajine po 24. februári 2022 a s tým spojenou inflačnou špirálou.

Čítať viac

Proposal to Replace the Defectoscopy Method On a Selected Aircraft Component

Abstrakt:The need to use aircraft in a flight-ready condition requires regular servicing. Some of the actions can only be performed in specialized establishments where these actions can be performed. Service inspections and related procedures are carried out in accordance with the customer's requirements, when it is necessary to subject the given component to an inspection, i.e., an inspection. Just as all pilot-controlled vehicles require regular servicing, the principle of regular servicing is also required for all unmanned aerial vehicles (gyroplanes). cracks or internal damage may appear in the material during operation. These damages can be a material defect, material fatigue or operational wear. The biggest and indisputable advantage of the scope of non-destructive testing is that we can detect errors or mistakes earlier since they could have caused more damage. Another indisputable advantage is saving time.

Čítať viac

Zmysel neurovedy v manažmente a biznise

Abstrakt:Cieľom príspevku je priblížiť význam a zmysel neurovedy v manažmente a biznise. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s pojmom neuromarketing. Ide o interdisciplinárny odbor, ktorý spája neurológiu, psychológiu, manažment, ekonomiku, sociológiu a marketing. Neuromarketing je populárnou témou a oblasťou výskumu v marketingovej vede. Príspevok ponúka teoretické vymedzenie neuromarketingu a neurovedeckých metód, ktoré je možné v neuromarketingu využívať. Následne je príspevok zameraný na prehľad štúdií, ktoré sa zaoberali neuromarketingom v oblasti reklamy, značky, stanovovania cien, balenia a prezentácie produktov. Neuromarketing je pomerne mladá veda, ktorá má perspektívnu budúcnosť.

Čítať viac