JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2023 - VOLUME 8 ISSUE 2

Analysis of offered short-term accommodations in regions of the Slovak Republic, including the impact of the COVID-19 pandemic in comparison to the EU

Abstrakt:This article focuses on analyzing the number of accommodated guests in short-stay accommodations offered through collaborative economy platforms in Slovakia compared to the European Union average. It also aims to identify regions in Slovakia that could be trendsetters in the European Union in the areas under study and examines the impact of the Covid-19 pandemic on the number of accommodated guests in these regions. The analyzed data includes the number of accommodated guests in domestic and foreign short-stay accommodations through collaborative economy platforms in the period from 2018 to 2022.

Čítať viac

Analytický pohľad na efektivitu reklamy na sociálnych sieťach v post-pandemickom trhovom prostredí

Abstrakt:V dnešnej dobe už neexistuje svet bez sociálnych sietí a preto sú sociálne siete pre marketingovú stratégiu spoločností veľmi dôležitým faktorom. Online prostredie sa neustále mení a sila sociálnych sietí čoraz viac rastie. Správne nastavená marketingová stratégia na sociálnych sieťach môže pre firmy znamenať dosiahnutie firemných cieľov. Hlavným cieľom tohto článku je preto efektivitu reklamy na sociálnych sieťach v podmienkach udržateľnosti v post-pandemickom trhovom prostredí. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníkovej metódy. Zber dát prebiehal v mesiaci marec tohto roku 2023. Celkový počet respondentov bol 153. Bolo zistené, že zákazníkov najviac oslovujú príspevky so zľavami alebo akčnými ponukami na produkty alebo služby. Nadpolovičná väčšina respondentov na reklamu klikla pretože ich zaujala. Takmer tretina respondentov uviedla, že si na základe reklamy na sociálnej siete nikdy nič nekúpila.

Čítať viac

Eko-inovácie a ich význam pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja

Abstrakt:Pojem eko-inovácie je pomerne nový a po prvý raz sa objavuje koncom 90. rokov 20. storočia. Zaviedol sa v súvislosti so zabezpečením udržateľného rastu, pričom z ekonomického hľadiska sa preferujú riešenia smerujúce k zabezpečeniu ekonomického rastu na jednej strane a udržateľnosti a stabilite životného prostredia na strane druhej. V takomto prípade tak hovoríme o tzv. udržateľnom raste globálnej ekonomiky, kde rast jednej veličiny nie je realizovaný na úkor tej druhej ale v symbióze s ňou, respektíve s ohľadom na ňu. V tomto príspevku poukážeme na dôležitosť zelených technologických inovácií pre dosiahnutie zdravej rovnováhy trvalo udržateľného rozvoja v modernej ekonomike. Slovensko tak má do budúcnosti priestor zaplniť svoje rezervy v nedostatočnom využívaní príležitostí ekologického rozvoja ekonomiky postavenom aj na zelených digitálnych inováciách.

Čítať viac

Faktory dopytu cestovného ruchu

Abstrakt:Dopyt v cestovnom ruchu predstavuje determinanty ovplyvňujúce spotrebu statkov a služieb v odvetví. Poznanie faktorov zvyšujúcich počet prenocovaní, ako indikátora cestovného ruchu, je dôležité pre všetkých aktérov cestovného ruchu, pri tvorbe stratégie cestovného ruchu. Príspevok sa zameriava na faktory dopytu cestovného ruchu s cieľom zhodnotiť vývoj vybraných indikátorov na národnej úrovni. Dôraz je nutné klásť na zmeny súvisiace so starnutím populácie a poklesom počtu študentov. Pracujúcich je potrebné považovať za faktor ovplyvňujúci počet prenocovaní, nakoľko práve domáci turista je nositeľom dopytu po domácom CR. V rámci environmentálnej oblasti alarmujúco pôsobí rastúce množstvo komunálneho odpadu. Poznanie determinantov dopytu CR, sledovanie ich vývoja stakeholdermi CR je predpokladom pre udržanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia.

Čítať viac

Komparácia omni-channel koncepcie vybraných značiek z hľadiska kľúčových identifikátorov

Abstrakt:Komparácia omni-channel koncepcie vybraných značiek vychádza z definícií kľúčových faktorov omni- channel marketingovej stratégie od rôznych autorov. Prierez týchto definícií bol kľúčovým faktorom pre výber piatich identifikátorov, na základe ktorých sa porovnávali zahraničné a tuzemské podnikateľské jednotky. Prvý identifikátor sa zameriava na úroveň integrácie komunikačných kanálov, na ich počet a na to, či subjekt vykazuje známky omni-channel koncepcie. Druhý identifikátor sleduje komunikačné kanály subjektu v rámci vzhľadu a obsahovej náplne. Tretí identifikátor sleduje kontinuitu obsahu naprieč ostatnými komunikačnými kanálmi. Štvrtý identifikátor sa zameriava na individuálny prístup značky k zákazníkom. Okrem špeciálnych, spotrebiteľsky orientovaných služieb sa zameriava aj na spôsob distribúcie a lehotu prepravy. V rámci posledného identifikátora sa sledujú platobné možnosti, ktoré analyzované subjekty ponúkajú. Kľúčovým zdrojom pre výber podnikov/začiek bol rebríček top 100 omni-channel maloobchodníkov a značiek vypracovaný spoločnosťou Total Retail.

Čítať viac

Navigation solution of autonomous robot system in the narrow area

Abstrakt:Scientific laboratories have been working hard to study the spread and behaviour of agents in the native environment during the COVID-19 pandemic. Research has shown that the virus survives on surfaces for up to several days. This reason led scientists and engineers to cooperation and interdisciplinary cooperation of several fields. Their goal was to reduce the exposure time of the worker to the contaminated space or surface. With the help of modern technologies, it was possible to build and manufacture disinfection robots. These machines reduced the risk exposure time to zero, as they were fully autonomous.

Čítať viac

Online nakupovanie a vyhľadávanie informácií o produktoch v rámci krajín Vyšehradskej štvorky

Abstrakt:Význam elektronického obchodovania je v súčasnosti nepopierateľný a neustále rastie. V dnešnej digitálnej dobe je bežné, že spotrebitelia pred nákupom vyhľadávajú informácie o produktoch na internete. Príspevok hodnotí vývoj využívania internetu na vyhľadávanie informácií o produktoch v spojení s vývojom online nakupovania v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v rokoch 2012 až 2022. Príspevok poskytuje teoretickú základňu online nakupovania a vyhľadávania informácií, a popisuje súčasný stav online nakupovania v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe dát z databázy Eurostat príspevok poukazuje na najvýznamnejšie zistenia vo vývoji online nakupovania a vyhľadávania informácií v skúmaných krajinách v priebehu sledovaných rokov. Najvyšší podiel vyhľadávania informácií zaznamenalo v roku 2012 aj 2022 Česko, pričom najvyšší rast dosiahlo Poľsko. Najvyšší podiel online nakupujúcich zaznamenalo v roku 2012 Slovensko a v roku 2022 Česko, pričom najvyšší rast dosiahlo Maďarsko. Je možné predpokladať, že ako vyhľadávanie informácií o produktoch na internete, tak aj online nakupovanie bude v nasledujúcich rokoch rásť, najmä kvôli výhodám a jedinečnosti digitálnych technológií.

Čítať viac

Posudzovanie determinantov stresu a zvládania stresu v prostredí obchodu

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá problematikou stresu a jeho zvládaním v prostredí obchodu. Cieľom prieskumu bolo zistiť existenciu rozdielov v posudzovaní a vnímaní determinantov ako je stres a zvládanie stresu na vzorke 122 respondentov vo veku od 18 do 55 rokov. Zistené výsledky nám priniesli pohľad na odlišnosti vo vnímaní stresu a zvládania stresu u obchodníkov a zákazníkov. Pozornosť sme zamerali na to, aký pohľad majú zákazníci a obchodníci na to, keď je obchodník v práci vystavený stresu.

Čítať viac

Spoločensky zodpovedné podnikanie firiem v cestovnom ruchu v podmienkach Slovenska

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá problematikou spoločensky zodpovedného podnikania v sektore cestovného ruchu v podmienkach Slovenska. Koncepty spoločenskej zodpovednosti firiem pôsobiacich v sektore cestovného ruchu na Slovensku neboli doposiaľ skúmané. Sektor cestovného ruchu v globálnom meradle bol zasiahnutý pandemickou krízou najviac, čo je aj dôvod na hľadanie optimálnych možnosti na jeho revitalizáciu, ako aj na hľadanie nových možnosti rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých krajinách.

Čítať viac

Use of Internet banking by consumers in Slovakia as an aspect of relationship marketing in electronic commerce of banks

Abstrakt:This article focuses on studying the essential aspects of trust and security in internet banking and their impact on e-commerce. Internet banking offers fast, convenient, secure, and cost-effective options for conducting financial transactions in e-commerce. E-commerce enables businesses to expand their operations globally and encompasses a broad spectrum of definitions and commercial activities. The article also highlights the challenges faced by internet banking and e-commerce, including extensive surveillance possibilities by governments and "Big Data" firms. Additionally, the study analyses trends in internet banking usage in the regions of the Slovak Republic and compares them to the European Union average. The conclusion examines the challenges and potential reasons for the decline in internet banking usage during the pandemic and post-pandemic period and raises questions for future research in this area.

Čítať viac

Vnímanie asertivity a asertívneho správania z hľadiska úspechu v prostredí obchodu

Abstrakt:Príspevok sa zaoberá problematikou asertivity a asertívneho správania z hľadiska úspechu v prostredí obchodu. Cieľom prieskumu bolo zistiť existenciu rozdielov v posudzovaní vybraných determinantov asertivity na vzorke 122 respondentov. Zistené výsledky nám priniesli pohľad na odlišnosti vo vnímaní asertivity v obchode medzi obchodníkmi a zákazníkmi. Prieskum sa zameriava na vybrané determinanty asertivity v obchodnom prostredí. Sústredili sme sa na analýzu vzájomných rozdielov v hodnotení vybraných determinantov asertivity z pohľadu subjektov v obchode.

Čítať viac

Využívanie eko-inovácií a obehovej ekonomiky v prostredí malých a stredných podnikov

Abstrakt:Pri dosahovaní udržateľného rozvoja je potrebné pristupovať systémovo k trom základným prvkom – hospodárskemu rastu, sociálnemu začleneniu a ochrane životného prostredie, pričom sú tieto prvky v korelácii. Nástroje na dosiahnutie udržateľného rozvoja, ktoré tieto prvky navzájom prepájajú sú eko- inovácie a cirkulárne ekonomické modely. Ekologické inovácie rozvíjajú nové nápady, podporujú nové operácie, nové produkty a procesy na ochranu životného prostredia, čím sa dosahuje udržateľnosť životného prostredia. Eko-inovácie pomáhajú zefektívňovať využívanie neobnoviteľných zdrojov prostredníctvom zmeny lineárneho ekonomického prístupu podnikov, na obehový. Tým sa zlepšuje nie len kvalita životného prostredia ale aj kvalita života. Eko-inovácie a modely cirkulárnej ekonomiky sú jednými z cieľov Európskej únie a tvoria súčasť rozvojových a hospodárskych politík. Cieľom štúdie je priblížiť súčasnú problematiku zavádzania eko-inovácií a cirkulárnych business modelov do prostredia malých a stredných firiem.

Čítať viac

The impact of social media on consumer brand reputation and corporate social responsibility

Abstrakt:In today's digitally connected world, social media has emerged as a powerful platform that shapes consumer perceptions and influences their purchasing decisions. With the rise of social media, companies are increasingly recognizing the importance of maintaining a positive brand reputation and demonstrating corporate social responsibility (CSR) in order to win over consumers. This research paper aims to investigate the impact of social media on consumer brand reputation and the role of CSR in shaping consumer perceptions. Specifically, it seeks to answer three key questions: What is the impact of social media on consumer brand reputation? What are the effects of corporate social responsibility on consumer brand reputation? And how do social media and corporate social responsibility interact to influence consumer brand reputation? By exploring these questions, this study will contribute to a better understanding of the dynamic relationship between social media, CSR, and consumer brand reputation, ultimately providing insights for businesses to effectively manage their online presence and enhance their brand image.

Čítať viac